Het Baken II

De Reede 71 3904 NT Veenendaal

Schoolfoto van Het Baken II

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van uw zoon/dochter goed te kunnen volgen gebruiken wij de Cito-toetsen. Met deze toetsen en de methodetoetsen krijgen wij de ontwikkeling van uw kind door de jaren heen goed in beeld. Zo ontdekken we welke behoeften uw kind heeft. In groep acht wordt de eindtoets afgenomen. Deze score samen met de ervaring van de leerkracht wordt het vervolgadvies voor het voortgezet onderwijs.

In groep nemen we de eindtoets van Route 8 af.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerkrachten in groep acht proberen met behulp van observaties, methodetoetsen en citotoetsen te bepalen waar uw kind het beste tot zijn/haar recht zou komen in het voortgezet onderwijs. 

De leerkracht van groep 8 gaat samen met u en ook uw zoon/dochter in gesprek over het advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen een school zijn waar een veilig klimaat is. Dit wil zeggen dat de psychische, sociale en fysieke veiligheid van elk kind en volwassene niet wordt aangetast door handelingen van andere mensen en elk kind veilig en vertrouwd naar school kan gaan. We willen een school zijn waarin:

- Een leerling zich veilig voelt in de klas en op school
- Elke leerling gezien en gehoord wordt
- Elke leerling ervaart dat hij/zij er mag zijn zoals hij/zij is
- Er aandacht is en we altijd weer kijken naar de mogelijkheden en talenten van elke leerling
- We samen met elkaar een positief schoolklimaat creëren.
- Elke dag krijgt elke leerling een nieuwe kans

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig
  • Gezien
  • Gehoord

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Een goede kwaliteit van het onderwijs is voor ons altijd een speerpunt. Op allerlei manieren kijken wij kritisch naar het onderwijs dat wij geven. Zo nemen wij eens in de vier jaar een tevredenheidsonderzoek af. Naast de mening van de kinderen en u als ouders, vinden wij ook belangrijk te weten wat de inspectie van ons vindt. Het Baken heeft sinds 2008 het basistoezicht kunnen handhaven. Wij zijn tevreden met dit resultaat. Uiteraard blijven we kritisch kijken naar de kwaliteit van het onderwijs. Doen we de goede dingen en doen we ze goed?

Terug naar boven