Het Baken II

De Reede 71 3904 NT Veenendaal

Schoolfoto van Het Baken II

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van uw zoon/dochter goed te kunnen volgen gebruiken wij de Cito-toetsen. Met deze toetsen en de methodetoetsen krijgen wij de ontwikkeling van uw kind door de jaren heen goed in beeld. Zo ontdekken we welke behoeften uw kind heeft. In groep acht wordt de eindtoets afgenomen. Deze score samen met de ervaring van de leerkracht wordt het vervolgadvies voor het voortgezet onderwijs.

In het schooljaar 2012/2013 was de gemiddelde score 537,5. Deze toets is gemaakt door 57 leerlingen. Op de eindtoets kan tussen de 501 en 550 gescoord worden. De score van 2012/2013 is gestegen ten opzichte van 2011/2012. Een score van 537 zou het advies Gemengde/theoretische leerweg en havo/vwo kunnen betekenen. Echter, in het advies wordt altijd de ervaring van de leerjaren daarvoor en observaties van de leerkracht meegenomen. Samen met u en uw kind wordt de beste vervolgroute gekozen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerkrachten in groep acht proberen met behulp van observaties, methodetoetsen en citotoetsen te bepalen waar uw kind het beste tot zijn/haar recht zou komen in het voortgezet onderwijs. Dat is soms niet eenvoudig. De meeste leerlingen van onze school gaan naar de gemengde leerweg VMBO of de havo (2012-2013).

De leerkracht van groep 8 gaat samen met u en ook uw zoon/dochter in gesprek over het advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Een goede kwaliteit van het onderwijs is voor ons altijd een speerpunt. Op allerlei manieren kijken wij kritisch naar het onderwijs dat wij geven. Zo nemen wij eens in de vier jaar een tevredenheidsonderzoek af. Naast de mening van de kinderen en u als ouders, vinden wij ook belangrijk te weten wat de inspectie van ons vindt. Het Baken heeft sinds 2008 het basistoezicht kunnen handhaven. Wij zijn tevreden met dit resultaat. Uiteraard blijven we kritisch kijken naar de kwaliteit van het onderwijs. Doen we de goede dingen en doen we ze goed?

Terug naar boven