Juliana van Stolbergschool

De Sterke Arm 2 A 3901 ER Veenendaal

  • Locatie De Sterke Arm
  • Locatie De Sterke Arm
  • Locatie School JUUL
  • Locatie School JUUL

Het team

Toelichting van de school

Leerkrachten beschikken over verschillende talenten en interesses. Deze talenten en interesses worden ingezet voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Wij zijn geschoold in het werken met meervoudige intelligentie en Kanjertraining. We hebben oog voor de talenten van het individuele kind. Enerzijds stimuleren we de ontwikkeling van de talenten, anderzijds dagen we kinderen uit om ook hun minder goede kanten te ontwikkelen. We hebben oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en passen ons onderwijs daar op aan.

We zijn er van overtuigd dat kinderen vanuit de omgeving gerichte steun, sturing, inspiratie en motivatie nodig hebben. Met name bij de basisvakken rekenen en taal nemen wij daarom deze steunende en sturende houding aan. Kinderen hebben volwassenen nodig die hen de route of routes wijzen. Bij het werken met Vierkeerwijzer stimuleren wij kinderen om zélf te kiezen en ontdekkend te leren. Daarbij nemen wij dan een meer coachende rol in.

Als leerkrachten gaan we positief met elkaar om en hebben plezier met elkaar. In openheid en eerlijkheid werken we samen om zo het onderwijs optimaal vorm te geven. We geven elkaar opbouwende feedback. We zijn professioneel en stellen het belang van het kind voorop. We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie. We besteden veel aandacht aan een goede relatie met ouders en kinderen.

We maken deel uit van een team waarin je ertoe doet! We staan er niet alleen voor. In alles wat we meemaken –zowel privé als professioneel- staan we in verbinding met elkaar en zijn we betrokken op elkaar. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

1. We kijken of de duo-collega kan invallen.

2. We kijken of een andere collega van ons team kan invallen.

3. We kijken of er een invaller beschikbaar is (via IPPON onderwijsdiensten). Ook nemen we contact op met de afdeling personeelszaken van het CPOV stafbureau. Zij denken met ons mee. 

4. Als er een invaller is, doen we geen unitonderwijs. De invaller kan zo rustig aan een eigen groep lesgeven.

5. We kijken of we de groep kunnen verdelen over de andere groepen. Hierbij wordt rekening gehouden met de lesprogramma’s van de andere groepen en met de gesteldheid van de leerkrachten van die groepen. Ook op hen moeten we zuinig zijn!

6. Als dit allemaal niets oplevert, heeft de groep vrij. De lessen die op die dag gemist worden, worden op andere dagen zoveel mogelijk ingehaald. Als een groep al eerder vrij is geweest, kan er besloten worden om een andere groep vrij te geven. De leerkracht die daardoor vrij komt, vervangt dan de zieke leerkracht.

Mochten ouders geen opvang voor hun kind kunnen regelen, dan kan het kind naar school komen en wordt hij/zij opgevangen in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven