Patrimoniumschool

Patrimoniumlaan 1 3904 AA Veenendaal

  • Ingang Kerkewijk
  • Schoolplein Groen van Prinstererstraat
  • Schoolplein Willem Dreeshof
  • Schoolplein Willem Dreeshof 2

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Patrimoniumschool willen we de ontwikkeling van onze leerlingen goed in de gaten houden. Daarnaast vinden we het belangrijk om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen, maar willen daarbij wel zoveel mogelijk in het klassikale systeem blijven lesgeven. Om dit goed te borgen werken we op de Patrimoniumschool met onderwijsplannen en groepsplannen.

  • Onderwijsplan

In het onderwijsplan staan de schoolbrede afspraken per vak beschreven. In dit document staat kort en bondig welke doelen we hebben, hoe we het vak organiseren en welke didactiek we bij dit vak hanteren. Hierbij vermelden we vooral waarin we afwijken van de methode. De onderwijsplannen voor begrijpend lezen, technisch lezen en spelling zijn in het cursusjaar 2019/2020 vastgesteld. Het onderwijsplan voor rekenen wordt in het cursusjaar 2020/2021 vastgesteld. Jaarlijks worden deze plannen op een teamvergadering geëvalueerd. 

  • Groepsplan

In het groepsplan wordt per vak de specifieke situatie per groep beschreven. Hierin staat de indeling in instructiegroepen vermeldt en wat de groep, naast het onderwijsplan, nodig heeft om de gestelde doelen te behalen. De leerkrachten van de groep zorgen ervoor dat er twee keer per jaar een groepsplan wordt gemaakt en geëvalueerd. Daarnaast vindt er twee keer per jaar een tussenevaluatie plaats op basis van de tussenresultaten en de methodegebonden toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen vinden wij erg belangrijk. Vanuit een goed welbevinden kunnen kinderen het beste tot leren komen. Ongeacht prestaties moeten kinderen kunnen terugkijken op een goede basisschool-periode waarin ze zich veilig voelen en gezien weten. Er moet een goede balans zijn tussen de sociaal emotionele ontwikkeling en de andere ontwikkelingsgebieden. De sociaal emotionele ontwikkeling is een basis van waaruit kinderen zich op andere gebieden kunnen ontplooien. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op sociaal emotioneel gebied zich zo ontwikkelen, dat  ze op een goede manier zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Enthousiast
  • Betrokken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven