Patrimoniumschool

Patrimoniumlaan 1 3904 AA Veenendaal

  • Ingang Kerkewijk
  • Schoolplein Groen van Prinstererstraat
  • Schoolplein Willem Dreeshof
  • Schoolplein Willem Dreeshof 2

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze GAVE scholen werken wij met een invalpool, in deze pool zitten verschillende leerkrachten die op bepaalde dagen inzetbaar zijn op de scholen. Daarnaast willen een aantal leerkrachten extra werken wanneer er geen invalleerkracht te vinden is. Ook onze scholen merken dat er moeilijk vervanging te regelen is. De volgende stappen zetten wij bij verlof of ziekte: 

  • leerkrachten bellen vanuit de invalpool 
  • leerkrachten vragen die al op de school werken
  • leerkrachten zoeken buiten de invalpool

Wanneer er na deze stappen nog steeds geen vervanging gevonden is dan kunnen we kinderen gaan verdelen over de verschillende groepen (kan alleen bij oudere kinderen), remedial teacher of onderwijsassistent gaat voor de klas of klassen worden naar huis gestuurd. Gelukkig is laatst genoemde weinig nodig geweest. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met het leerstof jaarklassensysteem. De kinderen van een bepaalde leeftijd zitten gegroepeerd in de klas. We kijken binnen de klas wat de kinderen nodig hebben. Het kan zijn dat kinderen binnen de groep voor een bepaald vak andere leerstof krijgen dan de andere kinderen. We vinden het heel belangrijk dat kinderen binnen een veilige setting tot leren komen. We kijken daarbij wat de kinderen nodig hebben. Dit doen leerkrachten door gebruik te maken van de toetsgegevens en de observaties in de klas. Daarnaast voeren we gesprekken met de kinderen (kindgesprekken), ouders (contactavonden) en de intern begeleiders van de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is op sommige gebieden anders.

De schooldag begint met zelfstandig werken. De leerlingen gaan met spelletjes en materialen aan de slag. Na het zelfstandig werken beginnen de kinderen altijd in de kring. Tijdens het kringmoment mogen de kinderen zelf vertellen en wordt de dag begonnen met zingen, gebed en een Bijbelvertelling. Daarna wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein.

Om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten werken we met een digitaal kiesbord. Elke week moeten de kinderen van groep 1 en 2 twee werkjes af hebben, de kinderen van groep 2 werken daarnaast ook nog regelmatig met extra opdrachten om het voorbereidend rekenen en lezen te stimuleren. Kinderen kiezen zoveel mogelijk zelf welke dag ze het werkje maken. De leerkracht helpt, ondersteunt en speelt mee.  Ook observeert de leerkracht op welk niveau het kind aan het ontwikkelen is. Dit wordt vastgelegd in de Leerlijnen van het Digikeuzebord.

In groep 1 (4/5 jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. Er wordt een basis aan regels en handelingen aangeleerd die van belang is voor de verdere loopbaan van het kind bij ons op school. Dit gaat in groep 2 (5/6 jarigen) door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. Wie speelt in de huishoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met een lotto leert bijvoorbeeld rijmen of getallen herkennen en wie op een vel de golven van de zee tekent is bezig met voorbereidend schrijven. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor heel veel ander leren.

Veel kinderen zitten tweeënhalf of drie jaar in een kleutergroep. Het is afhankelijk van hun geboortedatum, hun aard en aanleg. In groep 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Aan het einde van groep 2 wordt besproken of een kind toe is aan groep 3.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Als school kiezen we er bewust voor om veel tijd te besteden aan rekenen en taal/lezen. Onder taal valt ook spelling en schrijven. Naast deze kernvakken willen we ook aandacht geven aan de creatieve en de wereldoriënterende vakken. 

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Patrimoniumschool dragen we zorg dat al onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Onze school is goed in staat om de basisondersteuning te bieden. Mocht er meer zorg nodig zijn dan zijn er goede contacten met het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Patrimoniumschool willen we leerlingen optimaal begeleiden in hun leerproces en ontwikkeling. In de lessen wordt dit bijvoorbeeld zichtbaar door differentiatie. 
Wij zetten zowel een leerkrachtondersteuner als de onderwijsassistent in, zodat leerlingen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Hiermee hopen we bij te dragen aan de vaardigheden, de kennis en de kwaliteiten van de leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanuit de gemeente zijn ontwikkelingen gaande om het VVE onderwijs inhoud te geven. Hier werken wij als school aan mee. Komend schooljaar willen we het VVE aanbod verder uit gaan werken. 

Op dit moment hebben wij geen peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang binnen ons gebouw. We hebben een goede samenwerking met kinderopvang Luna en Super.

Bij nieuwe leerlingen vindt er, bij goedkeuring van ouders, een overdracht plaatst met de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. 

In de toekomst zal onze school overgaan naar een Integraal Kindcentrum. In dit IKC zal er opvang en onderwijs geboden worden voor kinderen van 0-13 jaar. 


Terug naar boven