TOV basisschool

Pr Willem-Alexanderpark 602 3905 DR Veenendaal

De school werkt vanuit de kernwaarden en maakt deze zichtbaar in de school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om de opbrengsten van de school in kaart te brengen gebruiken we onder andere twee belangrijke instrumenten: de eindtoets en de LOVS-toetsen (die de leerlingen twee keer per jaar maken).   “De Prinses Beatrixschool” gebruikt vanaf schooljaar 2018-2019 de IEP eindtoets. In 2021-2022 heeft de school een score van 81,9 behaald. Dit is boven het landelijk gemiddelde van 80.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de methodetoetsen wordt er gebruik gemaakt van het CITO leerlingvolgsysteem. De toetsen zijn methode onafhankelijk. 

In de groepen 1 en 2 worden de leerlingen gevolgd met een observatiesysteem. Vanaf 2021 gebruiken we het observatiesysteem en de leerlijnen van het Digikeuzebord. 

Er is ook een dyslexie volgdocument aanwezig. De leerlingen worden meerdere malen gescreend om te kijken of ze zich goed ontwikkelen.

Vanaf groep 3 worden de volgende Cito toetsen afgenomen:

  • AVI
  • DMT
  • Rekenen
  • Woordenschat
  • Begrijpend lezen (vanaf E3)

Vanaf groep 6 wordt Cito Studievaardigheden ook afgenomen. 

In groep 8 maken de leerlingen de IEP eindtoets in April.

De methodetoetsen en niet methodetoetsen worden gebruikt om het aanbod passend te laten zijn bij de ontwikkeling van de kinderen. We vergelijken de resultaten met de verwachtingen en het landelijk gemiddelde. Twee keer per jaar worden de resultaten op school en groepsniveau geanalyseerd door het MT en de leerkrachten. De resultaten op individueel niveau worden door de leerkrachten en IB besproken. Bij tegenvallende resultaten worden interventies ingezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Over het algemeen blijken de adviezen goed overeen te komen met de leerroute die werkelijk wordt gevolgd.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De visie is dat alle leerlingen zich veilig en gezien moeten weten.

Hier besteden de leerkrachten veel aandacht aan omdat dit de basis is voor een goed functioneren van de kinderen.

De leerkrachten proberen aan te sluiten bij de behoefte van de groep of individuele leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Openheid
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het verslag geeft een goed beeld en benadrukt met name de goede zorgstructuur op school.

Terug naar boven