TOV basisschool

Pr Willem-Alexanderpark 602 3905 DR Veenendaal

De school werkt vanuit de kernwaarden en maakt deze zichtbaar in de school.

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit enthousiaste leerkrachten van diverse leeftijden. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof wordt vanuit de stichting eerst geprobeerd om leerkrachten uit de vervangingspool in te zetten. Mocht er niemand beschikbaar zijn, dan worden andere invallers of leerkrachten benaderd. In uiterste nood, worden groepen samengevoegd of leerlingen naar huis gestuurd. We proberen zorgvuldig om te gaan  met vervanging en streven naar duurzame oplossingen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit schooljaar werken we met 4 groepen. Groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. De leerkracht stemt het rooster af op de combinatiegroepen. Indien mogelijk wordt ondersteuning geregeld om de instructiemomenten en het zelfstandig werken goed te begeleiden. Het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerlingen. Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt. De school wordt ingedeeld in onderwijsteams. Alle leerkrachten van het onderwijsteam zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen in de leerwegeenheid. 

Er zijn mogelijkheden voor R.T. als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Er is voor leerlingen die meer begaafd zijn de mogelijkheid om een periode deel te nemen aan een Plusklas van onderwijsgroep Gave. Er is binnen de school een plusgroep (3xX) samen met school Alex en school Max. Vanaf groep 4 wordt gekeken welke leerlingen hieraan deel kunnen nemen. Op deze manier willen we bijdragen aan een goed aanbod voor elke leerling.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school richt zich op een brede ontwikkeling van de cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Het aanbod is passend en dekkend voor de kerndoelen en de referentieniveaus voor taal en rekenen. Het aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.  

Bij het aanbod van rekenen, taal en lezen wordt gebruik gemaakt van de volgende methodes en materialen:

  • Logo 3000 (start implementatie schooljaar 2019-2010)
  • Pluspunt (aanschaf schooljaar 2020)
  • Taal/spelling (aanschaf schooljaar 2022)
  • Lijn 3 (aanschaf 2014)
  • Begrijpend lezen Nieuwsbegrip
  • Zaakvakken Blink (schooljaar 2019-2010)
  • Engels (My name is Tom)                                                                                                                                                             

Bij rekenen, taal en lezen wordt gewerkt op 3 niveaus. Er wordt bij de vakken rekenen en lezen gewerkt met groepsoverzichten en blokvoorbereidingen. Het vakgebied Nederlandse taal krijgt genoeg aandacht in ons curriculum. Het aanbod start in groep 1. Als VVE school zijn we ons bewust van de doelen en het belang van een goede taalontwikkeling. Schooljaar 2022-2023 wordt in groep 4 t/m 6 de nieuwe methode Taal Actief 5 geïmplementeerd onder begeleiding van een taalspecialist. In de groepen 3 tot en met 5 is vooral veel aandacht voor lezen. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften en het niveau van de kinderen. Op dit moment beschikt onze school niet over een taalspecialist.  

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster laat zien dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We werken vanaf groep 1 tot en met 8 aan het verbeteren van de opbrengsten. Schooljaar 2020-2021 is de nieuwe rekenmethode Pluspunt ingevoerd onder begeleiding van een rekenspecialist. Binnen de school is een rekencoördinator aanwezig om het rekenonderwijs goed te borgen. 

Wereldoriëntatie vinden we naast het andere onderwijs ook belangrijk. We willen dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie vindt in de groepen 1 t/m 4 vooral plaats bij de uitwerking van thema’s voor Ontdekkend leren. Vanaf groep 5 worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek aangeboden met behulp van de methode Blink.  

De ontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur heeft een plaats binnen het aanbod. We nemen deel aan kunst en cultuurprojecten vanuit de gemeente. De groepen bezoeken de bibliotheek en het theater. Momenteel leggen we voor de komende jaren de prioriteit bij het basisaanbod. Beeldende vorming heeft een plaats op het rooster. Vanuit een commissie in het team wordt nagedacht over dit onderwerp.

Bewegen is essentieel voor iedereen. We hechten dan ook veel waarde aan de lichamelijke opvoeding naast de cognitieve en sociale ontwikkeling. De groepen 1 en 2 spelen veel buiten en hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal. De groepen 3 t/m 8 hebben minimaal één keer per week gym in de gymzaal. Naast de motorische ontwikkeling is tijdens de gymlessen ook het sociale aspect van belang. Leren bewegen doe je namelijk samen! Veel leerkrachten beschikken over de bevoegdheid om gym te geven. Leerkrachten die de bevoegdheid niet hebben, worden gestimuleerd deze te halen.   

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de website van onze school kunt u lezen hoe passend onderwijs binnen onze school en de regio is georganiseerd. 

NIVEAU 1

Basisondersteuning omvat alle preventieve en zogenoemde ‘licht curatieve interventies’ die je als leerkracht/basisschool planmatig inzet voor een kind. Soms zijn daar externe deskundigen of ketenpartners bij betrokken. Het gaat dus om alles wat de basisschool op eigen kracht uitvoert: er is géén sprake van een indicatie.

NIVEAU 2

Is basisondersteuning onvoldoende passend? Dan bieden we een arrangement dat wel aansluit bij de onderwijsbehoeften. Dit is extra ondersteuning op niveau 2.Elke vorm van extra ondersteuning noemen we een arrangement. Voor elk arrangement vullen we het Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Het is een hulpmiddel dat elke basisschool in onze regio gebruikt om in kaart te brengen wat een kind precies nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Extra ondersteuning op niveau 2 biedt de eigen basisschool aan, eventueel samen met een andere basisschool, het speciaal (basis)onderwijs of externe deskundigen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school doorloopt een traject om de organisatie in te richten tot de Teamgerichte Arbeidsorganisatie. Er wordt vanaf 2023 gewerkt met onderwijsteams en expertteams. Leerkrachten volgen nascholing en worden opgeleid tot procesbegeleider.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

KC Prinses Amalia biedt binnen het schoolgebouw ook voorschoolse en naschoolse opvang aan. 

Terug naar boven