Prinses Beatrixschool

Pr Willem-Alexanderpark 602 3905 DR Veenendaal

De juwelen op de kroon vormen de kernwaarden van de school. De inhoud van het onderwijs wordt vanuit deze waarden vormgegeven.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om de opbrengsten van de school in kaart te brengen gebruiken we onder andere twee belangrijke instrumenten: de eindtoets en de LOVS-toetsen (die de leerlingen twee keer per jaar maken).   “De Prinses Beatrixschool” gebruikt vanaf schooljaar 2018-2019 de IEP eindtoets. In 2020 - 2021 was de score 78,2. Dat ligt iets onder  het landelijk gemiddelde van 79,7, maar ruim boven de inspectienorm. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de methodetoetsen wordt er gebruik gemaakt van het CITO leerlingvolgsysteem. De toetsen zijn methode onafhankelijk. 

In de groepen 1 en 2 worden de leerlingen gevolgd met een observatiesysteem. Vanaf 2021 gebruiken we het observatiesysteem en de leerlijnen van het Digikeuzebord. 

Er is ook een dyslexie volgdocument aanwezig. De leerlingen worden meerdere malen gescreend om te kijken of ze zich goed ontwikkelen.

Vanaf groep 3 worden de volgende Cito toetsen afgenomen:

  • AVI
  • DMT
  • Rekenen
  • Woordenschat
  • Begrijpend lezen (vanaf E3)

Vanaf groep 6 wordt Cito Studievaardigheden ook afgenomen. 

In groep 8 maken de leerlingen de IEP eindtoets in April.

De methodetoetsen en niet methodetoetsen worden gebruikt om het aanbod passend te laten zijn bij de ontwikkeling van de kinderen. We vergelijken de resultaten met de verwachtingen en het landelijk gemiddelde. Twee keer per jaar worden de resultaten op school en groepsniveau geanalyseerd door het MT en de leerkrachten. De resultaten op individueel niveau worden door de leerkrachten en IB besproken. Bij tegenvallende resultaten worden interventies ingezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Over het algemeen blijken de adviezen goed overeen te komen met de leerroute die werkelijk wordt gevolgd.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het verslag geeft een goed beeld en benadrukt met name de goede zorgstructuur op school.

Terug naar boven