Engelenburgschool

De Fuikenweide 1 3901 KD Veenendaal

  • We hebben een doorgaande leerlijn ICT en Robotica van groep 1 tot groep 8.
  • Op onze school willen we de talenten van de kinderen ontdekken en aanspreken.
  • Leerlingen denken actief mee op de Engelenburgschool.
  • We hebben een moestuin en doen actief mee met enkele duurzame programma's.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de kinderen liggen de afgelopen jaren rond het landelijk gemiddelde. De toetsen worden geanalyseerd en besproken met ouders en de zorgcoördinator.

De opbrengsten in de groepen 1 t/m 8 worden nauwlettend in de gaten gehouden. We zien een duidelijke stijgende lijn bij rekenen en taal.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Over het algemeen blijken de adviezen goed overeen te komen met de leerroute die werkelijk wordt gevolgd.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het rapport staat dat de kwaliteit van ons onderwijs voor alle onderdelen van de opbrengsten, zorg en begeleiding, en de kwaliteitszorg op orde zijn.

Bij twee onderdelen zijn we zelfs een voorbeeld voor andere scholen:

  1. Het volgen van de prestaties en ontwikkeling van kinderen
  2. Het vroegtijdig signaleren van zorgleerlingen.

Terug naar boven