Engelenburgschool

De Fuikenweide 1 3901 KD Veenendaal

  • We hebben een doorgaande leerlijn ICT en Robotica van groep 1 tot groep 8.
  • Op onze school willen we de talenten van de kinderen ontdekken en aanspreken.
  • Leerlingen denken actief mee op de Engelenburgschool.
  • We hebben een moestuin en doen actief mee met enkele duurzame programma's.

Het team

Toelichting van de school

Er is een goede mix tussen ervaren leerkrachten en jongere leerkrachten. Leerkrachten ondersteunen en leren van elkaar door onder andere collegiale consultatie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als collega een vrije dag heeft, dan wordt er eerst intern gezocht naar een oplossing. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wordt een collega uit de vervangingspool van Onderwijsgroep GAVE ingezet. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

NIVEAU1

Basisondersteuning omvat alle preventieve en zogenoemde ‘licht curatieve interventies’ die je als leerkracht/basisschool planmatig inzet voor een kind. Soms zijn daar externe deskundigen of ketenpartners bij betrokken. Het gaat dus om alles wat de basisschool op eigen kracht uitvoert: er is géén sprake van een indicatie.

NIVEAU 2

Is basisondersteuning onvoldoende passend? Dan bieden we een arrangement dat wel aansluit bij de onderwijsbehoeften. Dit is extra ondersteuning op niveau 2.Elke vorm van extra ondersteuning noemen we een arrangement. Voor elk arrangement vullen we het Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Het iseen hulpmiddel dat elke basisschool in onze regio gebruikt om in kaart te brengen wat een kind precies nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Extra ondersteuning op niveau 2 biedt de eigen basisschool aan, eventueel samen met een andere basisschool, het speciaal (basis)onderwijs of externe deskundigen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Leren begint bij het welbevinden van de leerlingen. Door een open houding van de leerkrachten en kijkend naar de talenten en mogelijkheden van de leerlingen bieden we veiligheid en structuur. Door te werken met verschillende werkvormen komen we tegemoet aan de vele talenten die de leerlingen van God hebben gekregen. We werken met duidelijke afspraken, regels en routines zodat de leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt. Wij dragen bij aan het creëren van een actieve leerhouding bij onze leerlingen. We stimuleren eigenaarschap en autonomie. In ons onderwijs willen wij iedere leerling de ruimte geven om zich te ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau. Dit laten we terugkomen in de kringactiviteiten, de speel-/werklessen en de feedback die we daarbij geven aan de leerlingen. Wij willen woordenschat dagelijks onderdeel laten zijn van ons onderwijs. Dit heeft alles te maken met het kunnen spreken, luisteren en lezen en is daarom van groot belang voor de ontwikkeling van de leerlingen. Wij betrekken ouders bij het onderwijs aan groep 1 en 2. We willen dat ouders inzicht krijgen in hoe kleuters zich ontwikkelen en hoe zij daar thuis op kunnen aansluiten. Hierin willen we extra aandacht hebben voor de ouders van leerlingen met een vve-achtergrond. We willen deze leerlingen, in samenwerking met hun ouders, zo goed mogelijk voorbereiden op het leren lezen en rekenen in groep 3. Veel van deze leerlingen hebben op een vve-peuterspeelzaal gezeten. Wij willen de overgang van de peuterspeelzaal naar onze school zo soepel mogelijk laten verlopen voor de vve-leerlingen.

Terug naar boven