De Schakel

Langelaar 24 3905 WK Veenendaal

  • De verbeelding van de knielende mens in een beloftevolle schakeling met God verbonden
  • Schoolfoto van De Schakel
  • Een mooie ruimte waar de kinderen bij slecht weer lekker kunnen spelen en gymmen
  • Ons motto: waar elke schakel schittert!
  • Schoolfoto van De Schakel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van uw zoon/dochter goed te kunnen volgen gebruiken wijde Cito-toetsen. Met deze toetsen en de methodetoetsen krijgen wij de ontwikkeling van uw kind door de jaren heen goed in beeld. Zo ontdekken we welke onderwijsbehoeften uw kind heeft. Deze scores samen met de observaties en bevindingen van de leerkrachten t.a.v. werkhouding, inzet en doorzettingsvermogen en de resultaten op methodegebonden toetsen vormen de basis voor ons adviesgesprek VO met ouders in november.Met de kinderen wordt dan gesproken over hun verwachtingen en mogelijkheden voor het VO. Samen met u en uw kind wordt de beste vervolgroute gekozen. In februari wordt de eindtoets basisonderwijs van CITO afgenomen, waarvan de uitslag in maart bekend wordt. De inschrijvingen bij de diverse VO-scholen hebben dan al plaatsgevonden. Over het algemeen is de CITO-uitslag een bevestiging van het schooladvies.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies voor het vervolgonderwijs komt tot stand na overleg tussen de leerkrachten van groep 7 en 8 en de internbegeleider. Hierbij spelen observaties, werkhouding, methodetoetsen en toetsen uit het leerlingvolgsysteem een rol. Zorgvuldig wordt een voorlopig advies genoteerd. Dit advies wordt aan de kinderen bekend gemaakt en besproken. Daarna wordt het in november samen met de ouder(s)/verzorger(s) tijdens een gesprek met de leerkrachten besproken. In januari wordt het definitief advies vastgesteld. De Cito-eindtoets wordt alleen gebruikt ter bevestiging van het gegeven advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij vragen ons steeds weer af: "doen we de goede dingen en doen we die goed?" Daarbij gaan wij uit van de stelregel: het kan altijd beter. In ons schoolplan verwoorden we onze verbeterplannen voor de tijd van 4 jaar. We evalueren ieder jaar of wij de gestelde doelen behaald hebben. Waar nodig stellen we onze plannen bij. Ieder jaar houden wij een tevredenheidspeiling onder de ouders en de leerlingen van groep 5 t/m 8. de inspectie controleert de kwaliteit van ons onderwijs. Wanneer de inspectie tevreden is over de behaalde resultaten, kent zij het basisarrangement toe. De Schakel heeft dit basisarrangement.

Terug naar boven