De Schakel

Langelaar 24 3905 WK Veenendaal

  • De verbeelding van de knielende mens in een beloftevolle schakeling met God verbonden
  • Schoolfoto van De Schakel
  • Een mooie ruimte waar de kinderen bij slecht weer lekker kunnen spelen en gymmen
  • Ons motto: waar elke schakel schittert!
  • Schoolfoto van De Schakel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van uw zoon/dochter goed te kunnen volgen gebruiken wijde Cito-toetsen. Met deze toetsen en de methodetoetsen krijgen wij de ontwikkeling van uw kind door de jaren heen goed in beeld. Zo ontdekken we welke onderwijsbehoeften uw kind heeft. Deze scores samen met de observaties en bevindingen van de leerkrachten t.a.v. werkhouding, inzet en doorzettingsvermogen en de resultaten op methodegebonden toetsen vormen de basis voor ons adviesgesprek VO met ouders in november.Met de kinderen wordt dan gesproken over hun verwachtingen en mogelijkheden voor het VO. Samen met u en uw kind wordt de beste vervolgroute gekozen. In februari wordt de eindtoets basisonderwijs van CITO afgenomen, waarvan de uitslag in maart bekend wordt. De inschrijvingen bij de diverse VO-scholen hebben dan al plaatsgevonden. Over het algemeen is de CITO-uitslag een bevestiging van het schooladvies.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies voor het vervolgonderwijs komt tot stand na overleg tussen de leerkrachten van groep 7 en 8 en de internbegeleider. Hierbij spelen observaties, werkhouding, methodetoetsen en toetsen uit het leerlingvolgsysteem een rol. Zorgvuldig wordt een voorlopig advies genoteerd. Dit advies wordt aan de kinderen bekend gemaakt en besproken. Daarna wordt het in november samen met de ouder(s)/verzorger(s) tijdens een gesprek met de leerkrachten besproken. In januari wordt het definitief advies vastgesteld. De Cito-eindtoets wordt alleen gebruikt ter bevestiging van het gegeven advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij vragen ons steeds weer af: "doen we de goede dingen en doen we die goed?" Daarbij gaan wij uit van de stelregel: het kan altijd beter. In ons schoolplan verwoorden we onze verbeterplannen voor de tijd van 4 jaar. We evalueren ieder jaar of wij de gestelde doelen behaald hebben. Waar nodig stellen we onze plannen bij. Ieder jaar houden wij een tevredenheidspeiling onder de ouders en de leerlingen van groep 5 t/m 8. de inspectie controleert de kwaliteit van ons onderwijs. Wanneer de inspectie tevreden is over de behaalde resultaten, kent zij het basisarrangement toe. De Schakel heeft dit basisarrangement.

Terug naar boven