De Schakel

Langelaar 24 3905 WK Veenendaal

  • De verbeelding van de knielende mens in een beloftevolle schakeling met God verbonden
  • Schoolfoto van De Schakel
  • Een mooie ruimte waar de kinderen bij slecht weer lekker kunnen spelen en gymmen
  • Ons motto: waar elke schakel schittert!
  • Schoolfoto van De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van CBS De Schakel.

Onze bron is de Bijbel. In de omgang met elkaar laten wij ons motiveren door het voorbeeld dat Jezus ons geeft.

We willen passend onderwijs geven aan ieder kind. Wij willen ieder kind structuur en veiligheid bieden in de vorm van competentie, relatie en autonomie.

Wij werken vanuit ons motto: De Schakel: waar elke schakel schittert!

Onze kernwaarden zijn: respect, vertrouwen, liefde, eerlijkheid en welbevinden.

Vanuit ons motto 'Waar elke schakel schittert' hebben wij ons onderwijskundig concept samengesteld. Tijdens de ochtenduren bieden wij de basisvakken lezen, rekenen, taal en schrijven aan met behulp van expliciete directe instructie op 3 niveaus. Tijdens de middaguren bieden we de Wereldoriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur) aan volgens het principe van Meervoudige Intelligentie (MI), aan de hand van 'VierKeerWijzer'. Zo kan elk kind leren en werken in zijn of haar eigen leerstijl. Wij zijn een gecertificeerd VierKeerWijzer-school. Daar zijn we trots op! Klik hier voor meer informatie over '4xWijzer' of wat Meervoudige Intelligentie inhoudt. 

Wilt u graag meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect, vertrouwen, liefde
  • Rust en orde
  • Zelf onderzoeken en ontdekken
  • VierKeerWijzer
  • Sociaal welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de jaren 90 waren er erg veel kinderen in de wijk waar de school staat. De Schakel telde meer dan 300 leerlingen en allemaal dubbele klassen. Op dit moment is het aantal kinderen in de wijk teruggelopen en is ook het aantal leerlingen op De Schakel minder. Op dit moment zitten er in totaal 196 kinderen op De Schakel in enkele klassen. De prognose is dat de komende jaren het aantal leerlingen stabiel blijft op rond de 200 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven