De Vuurvlinder

Boerenzwaluw 19 3905 SG Veenendaal

Schoolfoto van De Vuurvlinder

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er zijn meerdere mogelijkheden:

 • SKOVV heeft een aantal invalleerkrachten, die via IPPON ingezet worden bij afwezigheid van een leerkracht
 • Als er onvoldoende SKOVV-invalleerkrachten beschikbaar zijn kan IPPON een leerkracht van een ander bestuur bij een SKOVV school laten waarnemen
 • Er zijn enkele gepensioneerde Vuurvlinder leerkrachten die bereid zijn invaltaken op zich te nemen
 • Een in deeltijd werkende leraar wordt gevraagd extra te werken
 • De groep krijgt les van een onderwijsassistent, die onder verantwoordelijkheid werkt van een leerkracht
 • Als dit alles niet lukt verzoeken we de ouders de kinderen (nooit langer dan één dag) thuis te houden

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De lessen spel en bewegingsonderwijs (Gymnastiek) worden gegeven door medewerkers van Sportservice Ede. Dit zijn bevoegde leerkrachten bewegingsonderwijs, die regelmatig bijscholen en van de modernste didactiek op de hoogte zijn. 

We hebben geen vaste muziekleraar. We vinden muziek echter belangrijk en proberen jaarlijks voor enkele groepen een muziekdocent in te huren die specifieke lessen geeft. 

De vakleerkracht bewegingsonderwijs is ook twee keer per week tijdens de middagpauze aanwezig. Hij daagt de leerlingen uit tot verschillende bewegingsvormen (spelen) waar de leerlingen vrijwillig aan deel kunnen nemen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De vakken rekenen, taal en motoriek worden zowel aangeboden tijdens kringactiviteiten en speel/werklessen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school


We willen de leertijd effectief besteden. We plannen voldoende leertijd, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken.

We laten de basisvakken, lezen, taal en rekenen elke dag voldoende aan bod komen, maar vergeten daarbij ook niet tijd te maken voor het sociaal-emotioneel leren en het ontwikkelen van de creatieve talenten van onze kinderen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school richt zich in principe op het geven van de basisondersteuning. Hiermee geven we de kinderen een stevig fundament mee voor de verdere schoolloopbaan.

In specifieke gevallen zetten we in op het geven van extra ondersteuning in de klas/school, met name voor kinderen met:

 1. lees- en spellingproblemen: Taalspecialist, RT
 2. rekenproblemen: Rekenspecialist, RT
 3. gedragsproblematiek: Gedragsspecialist
 4. meer- of hoogbegaafdheid: HB specialist en plusklas.

Als dit niet voldoende is wordt er samen met het ondersteuningsteam van de school nagedacht over zwaardere vormen van hulp.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De afgelopen jaren hebben we van de overheid veel extra geld gehad om de door de coronapandemie veroorzaakte veranderde situatie zo goed mogelijk te monitoren en nieuwe doelen te stellen. De Vuurvlinder heeft dit geld kunnen uitgeven en een niveauverhoging kunnen bewerkstelligen. Onze ambitie is dit niveau vast te houden of te verhogen met de reguliere bekostiging (dus met mindermensen)

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf augustus 2020 is er een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal van Kind&Co in ons nieuwe schoolgebouw. 


Terug naar boven