De Bron

Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal

  • We beginnen de dag met de kleuters in de kring.
  • De kleuters plannen via een digitaal keuzebord hun werkje of speelhoek.
  • We maken gebruik van handpoppen om de kinderen extra goed bij de lessen te  betrekken.
  • Leren lezen doen we met Lijn 3.
  • We hebben aandacht voor ieder kind.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2013 - 2014 is de Bron gestart met de groepen 1 t/m 4.

In het schooljaar 2016 - 2017 zijn er de groepen 1 t/m 7. 

"De Bron" scoort in de 2 jaren dat de school een groep acht heeft ruim boven het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare scholen. Dit verwachten wij ook aangezien de tussenresultaten van deze groepen de afgelopen jaren boven het landelijke gemiddelde zat. 

In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met het coronavirus. 

In het schooljaar 2020-2021 heeft groep acht ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord. Op de website van de school, kunt u een analyse lezen over de opbrengsten. https://debron.gavescholen.nl/ouders/documenten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de opbrengsten van de school in kaart te brengen gebruiken we onder andere twee belangrijke instrumenten: de eindtoets in groep acht en de LOVS-toetsen twee keer per jaar. “De Bron” maakt gebruik van de IEP eindtoets. Elk jaar verantwoorden wij onze opbrengsten naar de ouders van de school, het bestuur en de inspectie. 

Twee keer per jaar worden bij de kinderen van groep 3 t/m 7 de LOVS toetsen van Cito afgenomen. De resultaten worden besproken met de intern begeleiders en de ouders. Tijdens de kindgesprekken die de leerkracht voert worden de resultaten ook met het kind besproken. 

De kleuters van groep 1 en 2 werken aan de doelen met de methode Onderbouwd. De leerkrachten observeren op welk niveau de leerling aan het ontwikkelen is en legt dit vast in OnderbouwdOnline. Dit leerlingvolgsysteem kent een doorgaande lijn van instroomkleuter tot kleuter eind groep 2.

Naar aanleiding van de resultaten, de observaties van de leerkrachten en de kindgesprekken worden er doelen opgesteld per leerling en op groepsniveau. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van schooljaar 2021-2022 is een vijfde groep leerlingen naar het voorgezet onderwijs gegaan. 
Het niveau waarop de kinderen uitgestroomd zijn is passend bij het beeld dat wij als school en ouders hebben. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op school werken we met "De Vreedzame school". De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie.

Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Eerlijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dinsdag 31 mei 2016 is de inspecteur op “De Bron” geweest. In één dag heeft ze het onderwijs van “De Bron” bekeken. Ze heeft lessen geobserveerd, gesprekken met ouders, kinderen, leerkrachten, IB en directie gehad. Aan het einde van de dag heeft ze kort, samen met een afvaardiging van het team en het bestuur haar bevindingen met ons gedeeld.

Kort samengevat gaf de inspecteur aan dat ons onderwijs er goed uit ziet. Ze heeft in totaal 9 onderdelen beoordeeld waarvan er 5 onderdelen goed zijn en 4 onderdelen voldoende. Dat is een prachtige uitslag waar we heel erg tevreden mee zijn. De verbeterpunten die ze aangaf lagen in de lijn der verwachting en willen we in de komende jaren verder oppakken.  

Terug naar boven