De Bron

Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal

 • We beginnen de dag met de kleuters in de kring.
 • De kleuters plannen via een digitaal keuzebord hun werkje of speelhoek.
 • We maken gebruik van handpoppen om de kinderen extra goed bij de lessen te betrekken.
 • Leren lezen doen we met Lijn 3.
 • We hebben aandacht voor ieder kind.

Het team

Toelichting van de school

De personeelskenmerken zijn gebaseerd op twee basisscholen die vallen onder 1 brinnummer. Het gaat om de Rehobothschool en "De Bron". Op "De Bron" werken leerkrachten die nog niet zo lang voor de klas staan en zeer ervaren leerkrachten. Het is een divers team die hoge doelen stelt aan zichzelf en de school. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze GAVE scholen werken wij met een invalpool, in deze pool zitten meerdere leerkrachten die op bepaalde dagen inzetbaar zijn op de scholen. Ook onze scholen merken dat er moeilijk vervanging te regelen is. De volgende stappen zetten wij bij verlof of ziekte:

 • leerkrachten bellen vanuit de invalpool
 • leerkrachten vragen die al op de school werken
 • leerkrachten zoeken buiten de invalpool

Wanneer er na deze stappen nog steeds geen vervanging gevonden is, kunnen we kinderen gaan verdelen over de verschillende groepen (kan alleen bij oudere kinderen), remedial teacher gaat voor de klas of worden er klassen naar huis gestuurd. Gelukkig is laatst genoemde tot op heden niet nodig gebleken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We kijken binnen de klas wat de kinderen nodig hebben. Het kan zijn dat kinderen binnen de groep voor een bepaald vak andere leerstof krijgen dan de andere kinderen. We vinden het heel belangrijk dat kinderen binnen een veilige setting tot leren komen. We kijken daarbij wat de kinderen nodig hebben. Dit doen leerkrachten door gebruik te maken van de toetsgegevens en de observaties in de klas. Daarnaast voeren we gesprekken met de kinderen (kindgesprekken),  ouders (contactavonden) en de intern begeleiders van de school.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is op sommige gebieden anders.

De schooldag begint net als in de andere groepen met zelfstandig werken. De leerlingen gaan met een spelletje aan de slag. Na het zelfstandig werken beginnen de kinderen in de kring. Tijdens het kringmoment mogen de kinderen zelf vertellen en wordt de dag begonnen met zingen, gebed en een Bijbelvertelling. Daarna wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein.

Om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten, werken we met een digitaal kiesbord. Elke week moeten de kinderen van groep 1 en 2 twee werkjes af hebben, de kinderen van groep 2 werken daarnaast ook nog met extra opdrachten om het voorbereidend rekenen en lezen te stimuleren. Kinderen kiezen zelf welke dag ze het werkje maken. Een “moet-opdracht” kan een knutselwerkje zijn, of een opdracht met ontwikkelingsmateriaal.  

We werken met de kleutermethode "Onderbouwd". Bij deze methode worden handpoppen gekoppeld aan reken- en taaldoelen. Elke week wordt er in de kring een doel aangeboden met behulp van een handpop en ontwikkelingsmateriaal. In de loop van de week kan de kleuter dit doel oefenen door te spelen met het ontwikkelingsmateriaal. De leerkracht observeert op welk niveau het kind - voor dit doel - aan het ontwikkelen is en legt dat vast in Onderbouwd-Online. 

In groep 1 (4/5 jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. Er wordt een basis aan regels en handelingen aangeleerd die van belang zijn voor de verdere loopbaan van het kind bij ons op school.

Dit gaat in groep 2 (5/6 jarigen) door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. Wie speelt in de huishoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met een lotto leert bijvoorbeeld rijmen of getallen herkennen en wie op een vel de golven van de zee tekent is bezig met voorbereidend schrijven.  

Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor heel veel ander leren. Veel kinderen zitten tweeënhalf of drie jaar in een kleutergroep. Het is afhankelijk van hun geboortedatum, hun aard en aanleg. In groep 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Aan het einde van groep 2 wordt besproken of een kind toe is aan groep 3. We vinden het belangrijk dat een kind lang genoeg in een kleutergroep zit. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind hieraan toe is. We zien een kind liever een jaar langer in groep 2, dan jarenlang op de tenen de school doorlopen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen 3 t/m 8 beginnen elke ochtend met ongeveer een kwartier zelfstandig werken of stil lezen. Kinderen moeten in één week bepaalde taken af hebben en zijn zelf mede verantwoordelijk voor het werk. Het zelfstandig werk dat de kinderen krijgen is afgestemd op het niveau van de kinderen. Tijdens het zelfstandig werken begeleidt de leerkracht een aantal leerlingen. Na het zelfstandig werken begint de leerkracht de dag met gebed, zingen en het vertellen van een Bijbelverhaal. Na deze start zal er in de ochtenden structureel aandacht zijn van de kernvakken zoals rekenen, taal en lezen. De middagen staan meer in het teken van beeldende vorming, muziek, verkeer, bewegingsonderwijs etc. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

"De Bron" biedt onderwijs aan alle leerlingen. De voorwaarde hierbij is dat de zorgbehoefte van de leerling past binnen het schoolondersteuningsprofiel. 

Voor meer informatie over de volgende onderwerpen klik op dit linkje

 • Passend onderwijs
 • Onze school en/in het samenwerkingsverband
 • Passend onderwijs: hoe en wat
 • Kindkans
 • Ondersteuningsteams op school
 • Visie op passend onderwijs
 • Extern onderzoek
 • Wetgeving en zorgplicht
 • Zorg op maat
 • GGD

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met de twee peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in het gebouw van het Ontmoetingshuis en minder intensief met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen buiten het Ontmoetingshuis. Op de locatie Fuikenweide is er naast VVE ook een samenwerken met opvang en BSO.

Bij nieuwe leerlingen vindt er, bij goedkeuring van ouders, een overdracht plaatst met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Terug naar boven