't Speel-Kwartier

Ruiterijweg 1 3902 JA Veenendaal

 • Schoolfoto van 't Speel-Kwartier
 • Schoolfoto van 't Speel-Kwartier
 • Schoolfoto van 't Speel-Kwartier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van 't Speel-Kwartier Veenendaal.

Via deze website geven we een verantwoording van onze resultaten. Dat doen we graag, want we zijn er trots op.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wilt u onze school nog beter leren kennen, neem dan gerust contact met ons op!

Groeten van de kinderen en leerkrachten van 't Speel-Kwartier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerking.
 • Maatschappelijk.
 • Inspirerend.
 • Leerlinggericht.
 • Eigentijds.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
433
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samen met KWINK vormen wij het Integraal Kindcentrum 't Speel-Kwartier.


Dat doen we vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Kinderen meer ontwikkelingskansen bieden
 • Leerprestaties van kinderen verbeteren
 • Sociale competenties van kinderen bevorderen
 • Integraal werken in de verschillende leefsferen van het kind (gezin, buurt en school)
 • Talenten van kinderen ontwikkelen, waarbij leren breed wordt opgevat en een verbinding wordt gelegd tussen binnen- en buitenschools leren
 • Sociale cohesie bevorderen, onder meer door ontmoetingen te stimuleren
 • Een dagarrangement bieden (zorgen dat kinderen een goede opvang krijgen)
 • Een open, duidelijke interne en externe communicatie
 • Een soepele overgang bieden tussen de voorschoolse periode en de basisschooltijd en tussen de basisschool en de naschoolse opvang
 • Ouderparticipatie bevorderen

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op 't Speel-Kwartier is er veel aandacht voor een positief schoolklimaat en veiligheid.  

Dit zijn voorwaarden om een kind in ontwikkeling te brengen.

We meten de sociale en fysieke veiligheid jaarlijks, en de scores zijn voldoende tot goed. 

Terug naar boven