WereldKidz Balans

Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal

  • Schoolfoto van WereldKidz Balans
  • Schoolfoto van WereldKidz Balans

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen WereldKidz is gekozen om de basisformatie op te hogen. Er zijn meer medewerkers met een lesgevende of ondersteunende taak dan er groepen zijn. Daarmee verlagen we de werkdruk en wordt in tijden van ziekte of afwezigheid de opvang van groepen geregeld. Ook kan het onderwijs anders worden georganiseerd waardoor het onderwijsaanbod nog beter en gevarieerder is.

Werken met verschillende rollen en vervanging

Binnen WereldKidz werken we met verschillende rollen om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de leerkracht zijn dit de leraarondersteuner, de onderwijsassistent, de intern begeleider, soms externe specialisten en de schoolleiding. Ieder vanuit een eigen rol. Onderwijsassistenten en leraarondersteuners werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep kinderen en een leraarondersteuner mag ook een hele groep begeleiden. De leerkracht bepaalt wat de ondersteuner doet en denkt en kijkt mee over de aanpak binnen de groep(je). In afstemming bepalen leerkracht, schoolleiding en leraarondersteuner wie met ouders communiceert.

Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om een afwezige leerkracht direct te vervangen door een andere leerkracht. Juist door te werken met verschillende rollen binnen de organisatie kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen. 

Op WereldKidz Balans werken we vanaf schooljaar 2018-2019 met leerkrachtondersteuners. Zij ondersteunen de leerkrachten en groepen en hebben een actieve rol tijdens periodes van ziekte. Het onderwijs is zo georganiseerd dat de leerlingen altijd de geplande instructie kunnen volgen. Deze wordt verzorgd door een leerkracht en ondersteund door een leerkrachtondersteuner.

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn er op onze school ook twee leerkrachten die een aantal dagen per week ambulant zijn. Ook deze leerkrachten zullen een rol spelen bij vervanging. 

De directie zorgt er voor dat in een jaarrooster de studiedagen zijn vermeld, zodat de ouders niet voor onverwachte ‘vrije tijd’ worden gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Schooljaar 2022/2023 hebben wij 13 groepen (waaronder 3 topklassen). Wij proberen de groepen zoveel mogelijk bij elkaar te laten, maar kijken elk jaar goed naar de leerlingenaantallen en groepssamenstelling om te kijken of aanpassingen nodig zijn.

Op onze school werken wij met onderwijsteams. Alle leerkrachten nemen deel aan een onderwijsteam, samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in dit team. op WereldKidz Balans zijn er 3 onderwijsteams. Door deze verantwoordelijkheid te delen is er altijd een team van experts aanwezig om samen te kijken naar wat het beste is voor de kinderen horend bij het onderwijsteam. 

WereldKidz Toparrangementen voor hoogbegaafde kinderen

WereldKidz wil dat alle leerlingen onderwijs ontvangen dat hen uitdaagt en verder brengt. Ook hoogbegaafde kinderen. Zij denken en leren op een andere manier, en hebben baat bij onderwijs dat op deze andere manier van leren is afgestemd. Daarom verzorgt WereldKidz op een aantal basisscholen voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Kinderen met een IQ van 130 of hoger komen hiervoor in aanmerking.

Kinderen met een toparrangement maken gewoon onderdeel uit van de school. De groepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Naast de reguliere lesstof volgen zij een verzwaard programma en werken zij aan vaardigheden die speciaal voor hoogbegaafde kinderen van belang zijn. Waar mogelijk spelen of werken zij samen met de andere kinderen in de school. Anders dan bij de meeste voorzieningen voor hoogbegaafde kinderen zijn er voor dit  onderwijs geen extra kosten verbonden. Wilt u meer weten? Kijk op  www.wereldkidz.nl

WereldKidz Nieuwkomersklas

Bij basisscholen van WereldKidz worden regelmatig kinderen aangemeld die sinds kort in Nederland wonen. Bijvoorbeeld kinderen van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen of kinderen uit het buitenland. Deze kinderen spreken niet of nauwelijks Nederlands.

Kinderen van vluchtelingen hebben vaak een achterstand omdat zij langere tijd niet naar school zijn geweest. Alle kinderen hebben recht op het beste onderwijs. Daarom heeft WereldKidz op verschillende scholen nieuwkomersklassen opgericht. 

De nieuwkomersklassen maken onderdeel uit van school. De kinderen uit de nieuwkomersklas doen mee aan groepsoverstijgende activiteiten en er wordt samen buiten gespeeld. Zo kunnen alle kinderen met én van elkaar leren. 

De nieuwkomersklassen kunt u vinden op de website van WereldKidz Op Dreef en WereldKidz De Vlieger.

Samenwerking met HU-Pabo

Onze school werkt, net als alle WereldKidzscholen, samen met de HU-Pabo en veel andere schoolbesturen in het project Opleiden in School. Wij vinden het belangrijk onze toekomstige collega’s (collega’s in opleiding) mee op te leiden en ook van hen te leren. Wij investeren in onze eigen professionalisering door collega’s in opleiding goed te begeleiden. De schoolopleider is de spil in de coördinatie van de stage, de contacten met de HU-Pabo en de professionalisering van onze begeleiding. Het is ook mogelijk dat studenten van andere opleidingen bij ons stage lopen zoals klassenassistenten, onderwijsassistenten, studenten van de ALO of studenten HBO pedagogiek. 

Indien een collega in opleiding binnen de school is, worden werkafspraken gemaakt. Met de praktijk- (de groepsleerkracht) en de schoolopleider vindt er geregeld overleg plaats. Zo mogelijk ontwikkelt de collega in opleiding  activiteiten in het kader van de jaarplanning van het team. De collega in opleiding ontwikkelt zijn/haar activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Via de nieuwsbrief of de mail worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een collega in opleiding in de school.

Leraren in opleiding mogen filmopnames maken van lessen ten behoeve van de opleiding. Hiervoor hoeft geen toestemming aan ouders gevraagd te worden. De privacy van onze leerlingen wordt hierbij uiteraard in acht genomen. Met de verschillende opleidingsinstituten is afgesproken dat de opnames na de bespreking worden vernietigd.

Professionalisering

Het motto van WereldKidz is: Samen leren. Middels nascholing brengen we nieuwe ontwikkelingen de school binnen en houden we kennis en vaardigheden op peil. Leerkrachten die op WereldKidz Balans willen werken, moeten aan de bevoegdheidseisen voldoen. Op basis van schoolontwikkelingen en ontwikkelingsgesprekken wordt een evenwicht bepaald in individuele nascholingsbehoeften en deskundigheidsbevordering van het team. 

Wilt u meer weten? Bekijk dan gerust onze website!

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In het kader van de leerplicht is het niet toegestaan om buiten het vakantierooster om extra vakantie voor uw kind op te nemen. In bijzondere situaties kan ontheffing worden verleend. Schriftelijke verzoeken daartoe kunt u indienen bij de schoolleider/directeur. De leerplichtambtenaar van de gemeente Veenendaal wordt bij dergelijke verzoeken ingeschakeld.

Benutting van de verplichte onderwijstijd

De directie van WereldKidz Balans tracht de lesuitval tot een minimum te beperken.

Maatregelen preventie schoolverzuim

In het kader van preventie schoolverzuim wordt u verzocht, wanneer uw kind niet op school kan komen, dit voor schooltijd per mail, telefonisch of persoonlijk te melden. Wanneer uw kind onder schooltijd naar een dokter of een tandarts moet, dient u dit schriftelijk of persoonlijk aan de leraar door te geven. Elke leraar houdt een administratie bij van afwezige kinderen.

Naschoolse en buitenschoolse activiteiten

WereldKidz Balans kent geen buitenschoolse activiteiten voor alle leerlingen. Wel participeren de leerlingen aan diverse schoolsporttoernooien en indien er voldoende ouderhulp is de avondvierdaagse. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Begeleiding van kinderen met specifieke behoeften

WereldKidz Balans is er voor alle leerlingen in de wijk. De laatste jaren is er veel ingezet op het handelingsgericht werken van leraren en het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs. Zoals elke school bieden wij basisondersteuning. Onderdeel daarvan zijn de zogenoemde licht curatieve interventies. Hiervoor wordt binnen WereldKidz gewerkt met een budget voor lichte ondersteuning waarover we als school beschikking hebben. Is er meer geld en expertise voor ondersteuning van kinderen nodig dan wordt er beroep gedaan op het samenwerkingsverband voor extra ondersteuning.

Wij vinden dat elk kind talenten heeft. Het ontwikkelen van deze talenten vinden we belangrijk. Daar ligt de focus van elke leerkracht op. Als leerkrachten constateren dat een leerling met bepaalde vaardigheden meer moeite heeft dan organiseren we, als het nodig is, daarvoor in overleg met de ouders extra ondersteuning. Ons uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk kinderen onderwijs in hun eigen omgeving willen bieden. Dit vraagt van leerkrachten continue professionalisering, samenwerken als team, gebruik maken van externe expertise en flexibiliteit. 

Om alle kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen is het ook noodzakelijk rekening te houden met de context van de groep: leerlingenaantal, de mate van specifieke onderwijsbehoeften binnen een groep, de interactie tussen kinderen etc.. Bij de aanmelding van uw kind bespreken we met u, als ouders of onze school de begeleiding kan bieden die voor uw kind mogelijk is. Indien de inschatting is dat dit onvoldoende het geval is, gaan we met u, als ouders zoeken naar een andere passende school. 

WereldKidz Balans maakt deel uit van het samenwerkingsverband Rijn- en Gelderse Vallei. Zie ook de website van het samenwerkingsverband: www.swvrijnengeldersevallei.nl

Stappenplan bij kinderen met specifieke behoeften

Soms maakt een leerkracht of het onderwijsteam zich zorgen over het leren of het gedrag van een leerling. Dan is er een duidelijke procedure om dit binnen het team bespreekbaar te maken en indien nodig om extra deskundigheid in te schakelen. Daarvoor nemen we de volgende stappen:

- Leerkrachten signaleren eventuele vraagstukken zo snel mogelijk en brengen deze in kaart;

- Leerkrachten consulteren elkaar over de aanpak en effecten van extra hulp;

- Leerkrachten overleggen met ouders over de vraagstukken en mogelijke oplossingen;

- Leerkrachten bespreken de kinderen in de onderwijsteamvergaderingen;

- Leerkrachten informeren de interne begeleider;

- De intern begeleider bekijkt het kind in de groep en maakt observaties, indien nodig wordt het samenwerkingsverband geraadpleegd;

- Met de intern begeleider wordt een plan van aanpak afgesproken;

- Leerkracht, ouders en intern begeleider overleggen over de voortgang en resultaten;

- Bij te weinig voortgang wordt in samenspraak met ouders en het samenwerkingsverband gekeken naar de beste oplossing voor het kind. Dit kan een verwijzing naar gespecialiseerd onderwijs betekenen.

Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u het schoolondersteuningsplan op de schoolwebsite raadplegen.

Begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling

Handelingsgericht onderwijs betekent dat wij ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Op basis van observaties van werk- en leergedrag, analyses van toetsen en onderzoeken, gesprekken met kinderen, ouders, intern begeleider en (indien nodig) externe deskundigen, wordt de onderwijsbehoefte van kinderen in beeld gebracht. De centrale vraag is steeds hoe de lesstof, de instructie, aanpak en begeleiding afgestemd kan worden op wat een kind nodig heeft om de doelen te bereiken.

Ons onderwijs bestaat uit vijf onderwijsarrangementen:

1. Het zeer intensieve arrangement
2. Het intensieve arrangement
3. Het basisarrangement
4. Het verdiept arrangement
5. Het top arrangement (binnen Wereldkidz Veenendaal op locaties Balans en Achtbaan)

Het zeer intensieve arrangement

Kinderen met een zeer intensief arrangement hebben een jaarhandelingsplan naar aanleiding van een ontwikkelingsperspectief (OPP). Een ontwikkelperspectief wordt opgesteld voor leerlingen vanaf groep 1 die de doelen van ons onderwijs niet behalen. Het gaat om leerlingen met een verwachte uitstroom richting praktijkonderwijs/leerwegondersteunend onderwijs. Deze leerlingen krijgen een jaarhandelingsplan, waarin de ontwikkeling van de leerlingen wordt beschreven. Elk half jaar wordt het plan met de ouders geëvalueerd en bijgesteld. Vanaf groep 6 worden indien nodig keuzes gemaakt in de aan te bieden lesstof, gericht op de voor de leerling gestelde doelen. De kinderen volgen een eigen programma.

Het intensieve arrangement

Kinderen met een intensief arrangement volgen de doelen van de methode maar hebben behoefte aan verlengde instructie, extra verwerkingstijd en/of kleine aanpassingen in de leerstof om de gestelde doelen te bereiken. 

Het basisarrangement

Kinderen met een basisarrangement volgen de doelen van de methode. Concreet betekent dit dat de kinderen na de instructie in staat zijn de stof zelfstandig te verwerken, onder begeleiding van de leraar. Hiervoor wordt een systeem van uitgestelde aandacht gehanteerd. De leraar maakt tijdens het zelfstandig verwerken regelmatig een ronde door de klas om vragen van leerlingen te beantwoorden. Als de leerlingen klaar zijn met de verwerking, gaan zij verder met hun weektaak. 

Het verdiepte arrangement

Kinderen met een verdiept arrangement volgen de doelen van de methode maar hebben behoefte aan meer uitdaging. Het verdiept arrangement start al in groep 1. Zowel in aanbod als begeleiding is er aandacht voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ons verdiept arrangement bestaat uit drie niveaus:

Verdiept arrangement 1: Verdiepend werk bij de methode, en compacten binnen de methode
Verdiept arrangement 2: Verdiepend werk methode overstijgend
Verdiept arrangement 3: Plusklas (wekelijks op de woensdag voor de groepen 4 t/m 8 georganiseerd op WereldKidz Balans) 
Verdiept arrangement 4: de Topklas. 

Het Top arrangement

Binnen WereldKidz Veenendaal kennen we twee vormen van aanbod toparrangementen. Op WereldKidz Achtbaan bieden we het toparrangement aan als verdiept arrangement 4 (kinderen zitten 3 dagen in de reguliere klas, 1 dag in de Plusklas en 1 dag in de Topklas). Dit aanbod noemen we Top-Inclusief. Op WereldKidz Balans bieden we voltijds hoogbegaafdenonderwijs aan (5 dagen in de Topklas). In afstemming met de schoolleiding van WereldKidz Veenendaal kan worden bekeken welk aanbod het beste aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft antwoord op de vraag: welke ondersteuning kan de school bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? En waar liggen de grenzen van de geboden ondersteuning? 

Onderstaand profiel is een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk.

Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Binnen onze school bieden wij kinderen, die het nodig hebben, binnen onze mogelijkheden  ondersteuning. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus zowel voor kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende begeleiding voor kinderen die wat meer structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel wat meer ondersteuning hebben. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband.

Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd.

Indien we dit niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders, op zoek gaan naar een andere reguliere school. Ook daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband in onze regio.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben de wens om leerkrachten met een expertise in te zetten voor de school. Op dit moment hebben we al een rekenspecialist en experts op het gebied van HB. We willen kijken welke expertises van leerkrachten we binnen de school nog meer in kunnen zetten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het ontmoetingshuis zijn wel voorzieningen voor peuteropvang. 

Terug naar boven