CBS 't Haimstee

Linge 24 9642 HW Veendam

  • Schoolfoto van CBS 't Haimstee
  • Schoolfoto van CBS 't Haimstee
  • Schoolfoto van CBS 't Haimstee

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De IEP-toets geeft een beeld van de resultaten van de leerlingen in groep 8. In het schooljaar 2019-2020 hebben we boven het landelijk gemiddelde gescoord. De leerlingen stromen uit op het niveau wat van ze verwacht mag worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de kinderen door

* te observeren

* gesprekken met ouders te voeren

* toetsen af te nemen.

Aan de hand van de observatiegegevens hebben we zicht op de ontwikkeling van het kind en kunnen we met ons onderwijs daarop aansluiten. Vervolgens worden de gegevens na elk half jaar vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Bij leerlingen met een achterstand of hoogbegaafdheid krijgt de betreffende leerling extra individuele begeleiding binnen de groep. De ouders worden vanzelfsprekend tijdig op de hoogte gesteld. De meeste  methoden toetsen regelmatig of de kinderen de leerstof voldoende beheersen. Wanneer dit niet in voldoende mate het geval is volgt herhaling van de leerstof. Voor de leerlingen die de leerstof goed beheersen is het onderdeel verdieping of verrijking beschikbaar. 

Vanaf groep 2 starten we met toetsen om de ontwikkeling te volgen. De kinderen maken twee keer per jaar algemene, niet aan een bepaalde methode gebonden (CITO) toetsen, die de gehele schoolperiode worden bijgehouden. Zo is goed te zien hoe de ontwikkeling verloopt. In groep 3 t/m 8 zijn er toetsen op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. In groep 1 t/m 8 houden we ook de sociaal emotionele ontwikkeling bij door middel van vragenlijsten van CITO Leerling in Beeld.

Wij hanteren ook het dyslexieprotocol; het afnemen van toetsen en het volgen van alle leerlingen tot en met groep 4. Vanaf groep 5 volgen we die leerlingen waar problemen in de vorm van hardnekkige leesproblemen of dyslexie verwacht kunnen worden.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De scholen voor voortgezet onderwijs waar onze leerlingen naar toe gaan hebben tijdens de evaluatiegesprekken regelmatig aangegeven dat de leerkrachten van groep 8 een goed plaatsingsadvies geven. De leerlingen zitten over het algemeen op de juiste plek.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De visie van CBS 't Haimstee is dat kinderen leren door vertrouwen te hebben. Vertrouwen in zichzelf en vertrouwen in elkaar. Daardoor ontstaat er een veilige sfeer waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en groeien. Dit is de pijler onder ons pedagogisch klimaat. Veiligheid ontstaat door vertrouwen en in dat vertrouwen leren we samen te werken, samen te leren en samen te leven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs op CBS 't Haimstee is voldoende. We werken dagelijks aan de doorgaande lijn in ons onderwijs en analyseren ons pedagogisch en didactisch handelen om vervolgens hierin verbeteringen of veranderingen in aan te brengen.

Terug naar boven