CBS 't Haimstee

Linge 24 9642 HW Veendam

  • Schoolfoto van CBS 't Haimstee
  • Schoolfoto van CBS 't Haimstee
  • Schoolfoto van CBS 't Haimstee

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof lossen wij waar het kan intern op door de inzet van eigen collega's, mocht dit niet kunnen dan wordt er vanuit de invalpool een invaller geregeld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

CBS 't Haimstee in Veendam heeft 6 groepen. Elke groep heeft één of twee vaste leerkrachten. Ook hebben we een peutergroep bij ons op school van Kids First.

Onze interne begeleider is een schakel tussen leerkrachten en ouders/verzorgers wanneer er sprake is van extra zorg bij een leerling. Zij brengt de mogelijkheden van deze extra zorg in kaart en overlegt met ouders en leerkrachten welke specifieke zorg wordt ingezet. Ook heeft zij contacten met externe zorginstanties.

Op onze school zijn er twee cultuurcoördinatoren die het cultuuronderwijs op onze school stimuleren en contacten onderhouden met de culturele omgeving. We hebben een vakleerkracht gym voor de groepen 3-8 die kwalitatief goed bewegingsonderwijs levert. Er zijn op school twee Kanjerspecialisten die de uitgangspunten van Kanjer bewaken en de Kanjercultuur stimuleren. Daarbij bewaken zij het warm pedagogisch klimaat.

Onze methodiek en werkvormen zijn gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem. Dit onderwijsconcept biedt de leerstof geordend per leerjaar aan. De methodiek gaat uit van duidelijk omschreven leerdoelen. Deze zogenoemde basisstof kan worden aangevuld met verdiepende en remediërende (=probleem verhelpende) leerstof. Twee maal per jaar wordt een groepsplan voor de verschillende vakgebieden gemaakt, uitgevoerd en geëvalueerd waarbij er sprake is van een drietal instructieniveaus binnen een groep: Basisgroep,Instructie-afhankelijke groep, Instructie-onafhankelijke groep. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze groepen 1-2 krijgen de kleuters een spelend leren-traject. Dit betekent dat onze jongste leerlingen zoveel mogelijk taal-, reken-, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden ontwikkelen door te spelen in diverse hoeken. In de kring worden de nieuwe onderwerpen en lesstof aangeboden. Bij een nieuw thema worden de leerlingen betrokken door middel van gesprekken, materiaalaanbod en het aansluiten bij de al aanwezige kennis.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school is er uiteraard veel aandacht voor de basisvaardigheden: taal, lezen, rekenen, begrijpend lezen en schrijven. Ook is er een ruim aanbod voor de kinderen om zich te ontwikkelen in tekenen, muziek, handvaardigheid, drama, techniek, natuur, burgerschap en lichamelijke ontwikkeling, aardrijkskunde en geschiedenis. Daarbij besteden we met behulp van de Kanjertraining en onze godsdienstmethode Kind op Maandag veel aandacht aan het welbevinden van de kinderen. Daarnaast geven we de kinderen veel gelegenheid om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk. In kindgesprekken geven de kinderen aan met welke doelen zij aan de gang willen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij willen elk kind de ruimte geven om te groeien en te bouwen aan zijn of haar toekomst. In goed overleg met de ouders wordt gekeken wat elk kind nodig heeft. Hiervoor zetten wij op diverse manieren ondersteuning in, zowel binnen als buiten de groep, met interne en externe hulp.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In overleg met intern begeleider de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in kaart brengen en voor deze leerlingen een passend arrangement aanvragen. Dit gebeurt op maat en in overleg met VESTE.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven