Openbare Basisschool De Braskörf

Cornelis Jetseslaan 13 9646 DC Veendam

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Braskörf

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de cito eindtoets laten over de afgelopen 3 jaar een wisselend beeld zien. Het schooljaar 2011-2012 gaf een negatief beeld. De verklaring daarvoor kon niet echt gevonden worden. Om dit in de komende jaren te voorkomen is gekozen om niet alleen in de groepen 6 en 7, maar ook in groep 5 de cito entreetoets af te nemen. De resultaten van deze toetsen zijn uitvoerig geanalyseerd en besproken en vormen uitgangspunt voor het aanbod in de volgende groep. Het schooljaar 2012-2013 gaf weer een positief beeld. De eindscore lag ruim boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school neemt 2x per jaar de Citotoetsen af voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen voor de groepen 3 t/m 8.

De school neemt in de groepen 1 en 2 de Cito RW en TVK af.

De resultaten worden afgezet tegen de vastgestelde groei , er worden analyses gemaakt, conclusies getrokken en acties/interventies worden vastgesteld. De borging van dit proces vindt plaats in:
- Esis in de evaluaties van de groepsplannen van de afgelopen en de toekomstige periode;
- op de schoolserver in de groepsdocumenten van elke groep.
Op groepsniveau wordt een monitoringsformat ingevuld , hierin geeft elke leerkracht verklaringen voor de behaalde resultaten met daarbij de acties voor de volgende periode.
De directie bespreekt driemaal per jaar het monitoringsformat met de leerkrachten; er worden afspraken gemaakt voor de volgende periode. Uit deze gesprekken wordt de rode draad gefilterd en vastgelegd in een verslag. De directie gebruikt  deze gegevens op schoolniveau om beleid te maken, scholing in te kopen, klassenbezoeken te plannen, vergaderonderwerpen vast te stellen.
De intern begeleider organiseert in het schooljaar diverse leerling- en groepsbesprekingen.
De school heeft tweemaal per jaar een review gesprek met de bestuursvoorzitter en kwaliteitsadviseur. In dit gesprek wordt de agenda conform de kwaliteitskaart opgesteld, de opbrengsten van de school worden hierin besproken. De directie geeft hierbij de actiepunten aan die er voor het schooljaar zijn geformuleerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school is het eens met het eindoordeel van de inspectie.

Terug naar boven