Openbare basisschool Noorderbreedte

Meezenbroekstraat 90 9645 PK Veendam

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Noorderbreedte
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Noorderbreedte
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Noorderbreedte
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Noorderbreedte
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Noorderbreedte

In het kort

Toelichting van de school

Obs Noorderbreedte
Obs Noorderbreedte is een school van ruim 100 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. De school is toegankelijk voor iedere leerling, ongeacht zijn of haar maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

Actief burgerschap en sociale integratie
De maatschappij heeft mensen met lef nodig die op allerlei manieren een zinvolle en effectieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van onze samenleving. Door alle leerlingen actief te betrekken bij de samenleving waar ze deel van uitmaken, zorgen we ervoor dat ze zich medeverantwoordelijk voelen voor het functioneren in de samenleving. Wij werken hier actief aan door gebruik te maken van HIRO een methode voor sociaal emotionele vorming met als een van de onderdelen schooljudo.

Daarnaast doen de bovenbouwleerlingen mee aan het project Petje af! Dit project is gericht op eigenaarschap en ontdekken waar eigen talenten liggen en dit doen ze middels een beroepencarrousel. Deze visie op actief burgerschap en sociale integratie sluit naadloos aan bij onze visie. Binnen ons onderwijs is structureel sprake van oefening van eigen verantwoordelijkheid en wederzijdse verantwoordelijkheid. De leerlingen raken steeds meer vertrouwd met vaardigheden als betrokkenheid, openheid en onafhankelijkheid. Er wordt nadrukkelijk gewerkt aan eigen verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden. Onze school beschouwt burgerschapsvorming en sociale integratie niet als een apart vak, maar als hoe we in de basis met elkaar omgaan in de school. Dit geldt voor leerlingen en alle medewerkers in de school en de ouders. Daarnaast komt in het onderwijs op school in de thema’s van Blink actief burgerschap en sociale integratie regelmatig terug. Voor het later goed kunnen functioneren in de maatschappij is onze democratische opvoeding van belang. Wij vinden dat leerlingen en ouders medeverantwoordelijk zijn voor de cultuur op de Noorderbreedte. Hierbij is het hebben van respect voor elkaar van groot belang. De school is eigenlijk een minisamenleving, een gemeenschap.

Hoe ziet u dat terug in ons onderwijs?
• Tijdens klassengesprekken leren leerlingen te kijken vanuit verschillende perspectieven. Ze leren tevens hun eigen mening te formuleren en te onderbouwen;
• Aan het begin van het schooljaar stelt elke groep omgangsregels op waaraan ieder zich dient te houden;
• Jaarlijks krijgen leerlingen voorlichting over diverse onderwerpen die in die groep spelen, bijvoorbeeld online veiligheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Eigenaarschap
  • Thematisch werken
  • Actief burgerschap
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2023 staan er 102 leerlingen ingeschreven.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven