Openbare basisschool Noorderbreedte

Meezenbroekstraat 90 9645 PK Veendam

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Noorderbreedte
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Noorderbreedte
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Noorderbreedte
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Noorderbreedte
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Noorderbreedte

In het kort

Toelichting van de school

Algemeen:

Op onze school dragen leerkrachten, ouders en externe dienstverleners samen zorg voor een optimale ontwikkeling van het kind. We leren kinderen kritisch naar zichzelf te kijken en ze medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Dit vormt een stevige basis waar kinderen op kunnen bouwen waardoor ruimte ontstaat om tot leren te komen. Op deze manier willen we kinderen optimaal begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Een belangrijke voorwaarde hierbij is een veilige omgeving, waar we in een positieve sfeer en in goede samenwerking vorm geven aan ons onderwijs.

School:

Op obs Noorderbreedte moet iedereen zich thuis kunnen voelen. De school is daarom uitnodigend, overzichtelijk, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen, vinden wij erg belangrijk, maar ons onderwijsaanbod is breder. We willen dat kinderen hun talenten ontdekken niet alleen door middel van activiteiten op cognitief gebied, maar ook op sociaal-emotioneel, sportief, creatief en cultureel gebied. Het doel daarbij is: “Eruit halen wat erin zit”. We realiseren ons dat er overeenkomsten en verschillen zijn tussen kinderen. Daarom sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van het kind. We kijken naar wat het kind kan, hoe het leert en waar het behoefte aan heeft om de volgende stap te kunnen zetten.
In dat kader doen we mee aan het project Tijd voor Toekomst. Het doel van dit project is talentontwikkeling. Kinderen komen in aanraking met verschillende sporten, gezondheidsprojecten, koken en creatieve workshops enz.

Werkcultuur:

Op onze school werken leerkrachten met een open houding. Zij maken gebruik van goede methodes, moderne methodieken en leermiddelen. Er is sprake van een proces, waarbij het onderwijsaanbod zoveel mogelijk wordt afgestemd op de behoeften, interesses en leerstijlen van de kinderen. We zijn een organisatie waarin we leren van en met elkaar.

Brede school:

Onze school is een brede school, die in de wijk een belangrijke plaats inneemt. Samen met andere partners zorgen we voor doorgaande lijnen. Hierdoor bieden we kinderen optimale ontwikkelingskansen en een vrijwel drempelloze en optimale schoolloopbaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociaal-emotioneel welbevinden
  • Goed taal/lees, rekenonderwijs
  • Verantwoordelijkheid
  • Uitstekend onderwijsklimaat
  • Wederzijds respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De gegevens betreffen de teldatum van 1 oktober 2022.

Op 1 oktober 2022 staan er 119 leerlingen ingeschreven.

Obs Noorderbreedte heeft 8 groepen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven