Basisschool De Linderakkers

Linderakkers 3 7872 PM Valthe

 • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers
 • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers
 • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers
 • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken de eindtoets van IEP. Het resultaat van onze eindopbrengsten is het gemiddelde van de afgelopen drie schooljaren (in 2020 is door corona geen eindtoets afgenomen). Dit resultaat ligt boven het landelijk gemiddelde en boven/onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare populatie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door regelmatig te toetsen waar een kind staat, kan de leerkracht het onderwijsaanbod afstemmen op de behoefte van het kind. Daarnaast geeft het de leerkracht informatie over hoe de lesstof wordt verwerkt, of daarin veranderingen nodig zijn en of leerlingen speciale aandacht of hulp nodig hebben.  

Voor de meeste vakken gebruiken wij een methode. Bij deze methoden worden toetsen geleverd om de tussentijdse voortgang van leerlingen te meten. Daarnaast nemen wij de tussentijdse toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito af. De toetsuitslagen van de leerlingen worden opgeslagen in het administratiesysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze school. Wij nemen jaarlijks onderstaande toetsen van Cito af:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen en Wiskunde
 • Spelling

Ouders hebben het recht om deze gegevens van en over hun kind(eren) in te zien.Uitgebreide informatie over de rechten van ouders, zijn te vinden op de website van OPO Borger-Odoorn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen van onze school presteren naar hun kunnen. Verwijzingen en adviezen passen bij de leerlingen. Bij hoge uitzondering wordt de verwijzing naar boven bijgesteld, in het schooljaar 20-21 hebben wij op advies van de PO-raad kansrijk geadviseerd i.v.m. de Corona pandemie. We zien dat meer dan 80 % van de leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs op het niveau zit dat geadviseerd werd op de basisschool. 

In groep 7 geven wij een voorlopig advies aan ouders. In groep 8 vindt een uitgebreid adviesgesprek plaats over welk type VO het beste bij een leerling past. Daarbij kijken wij onder andere naar:

·         aanleg en talenten van een leerling;

·         leerprestaties;

·         de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;

·         concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling.

·         de plaatsingswijzer  

Ouders die zich niet kunnen vinden in het gegeven advies, kunnen dit aangeven bij de aanmelding naar het VO. Uiteindelijk bepaalt het VO de definitieve plaatsing.  

Als een leerling onze school na groep 8 verlaat, vult de leerkracht een onderwijskundig rapport in. Zo zijn de resultaten en bijzonderheden al bij voorbaat bekend op de nieuwe school. Een overstap kan daardoor zo goed mogelijk plaatsvinden. Ouders ontvangen een kopie van dit rapport. Het origineel versturen wij naar de nieuwe school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij streven naar een goede balans tussen welbevinden en leerontwikkeling. Deze aspecten kunnen niet zonder elkaar. Daarom investeren wij ook in het sociaal emotioneel welbevinden van kinderen.  

Wij gaan uit van de groep als sociale werk -en leerplek. Wij willen dat ieder kind zich veilig voelt in de groep en op school. Vanuit deze basis werken we in het aangaan en onderhouden van 'gezonde' relaties. We laten kinderen succes ervaringen opdoen. Daarnaast richten wij ons ook op het kind als individu. Ieder kind is autonoom en mag zijn wie het is en laten zie wat hij of zij kan.  

Op De Linderakkers werken wij vanuit de methode The Leader in me. Dat doen wij samen met ouders. Kinderen zijn namelijk gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Zij ervaren een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen.

Voorspelbaarheid en structuur zijn belangrijk op onze school.

Groepsvorming vinden we belangrijk. Het gehele jaar door besteden we hier veel aandacht aan. We laten kinderen elkaar helpen met hun werk. De drie centrale schoolregels zijn in elke ruimte zichtbaar en worden frequent benoemd. 

Kinderen spelen met elkaar op het plein. Bovenbouw en onderbouw groepen hebben elk een deel van het plein.

Tutor-lezen is een onderdeel van het leesbeleid. Bovenbouw leerlingen lezen dan met onderbouw leerlingen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Groei
 • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. In 2021 is OPO Borger-Odoorn door de inspectie bezocht. De inspectie heeft op alle onderdelen een voldoende beoordeling gegeven.

Terug naar boven