Basisschool De Linderakkers

Linderakkers 3 7872 PM Valthe

 • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers
 • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers
 • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers
 • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken de Centrale Eindtoets. De eindtoets wordt als aanvulling op het reeds gegeven schooladvies voor het voortgezet onderwijs (VO) gebruikt. In groep 7 geven wij tijdens de 10-minuten gesprekken een voorlopig advies aan ouders. In groep 8 vindt een uitgebreid adviesgesprek plaats in januari, nadat de middentoetsen zijn afgenomen. In dit advies geven wij aan welk type VO het beste bij een leerling past. Daarbij kijken wij onder andere naar:

 • aanleg en talenten van een leerling
 • leerprestaties
 • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode
 • concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling
 • de plaatsingswijzer  

Als er verschil over het advies van school en ouders bestaat, gaan ouders en de leerkrachten met elkaar in gesprek. Ouders die zich niet kunnen vinden in het gegeven advies, kunnen dit aangeven bij de aanmelding naar het VO. Vanuit het VO worden dan meestal aanvullende vragen gesteld en vindt een warme overdracht plaats. Uiteindelijk bepaalt het VO de definitieve plaatsing.  

Als een leerling onze school na groep 8 verlaat, vult de leerkracht een onderwijskundig rapport in. Zo zijn de resultaten en bijzonderheden al bij voorbaat bekend op de nieuwe school. Een overstap kan daardoor zo goed mogelijk plaatsvinden. Ouders ontvangen een kopie van dit rapport. Het origineel versturen wij naar de nieuwe school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door regelmatig te toetsen waar een kind staat, kan de leerkracht het onderwijsaanbod afstemmen op de behoefte van het kind. Daarnaast geeft het de leerkracht informatie over hoe de lesstof wordt verwerkt, of daarin veranderingen nodig zijn en of leerlingen speciale aandacht of hulp nodig hebben.  

Voor de meeste vakken gebruiken wij een methode. Bij deze methoden worden toetsen geleverd om de tussentijdse voortgang van leerlingen te meten. Daarnaast nemen wij de tussentijdse toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito af. De toetsuitslagen van de leerlingen worden opgeslagen in het administratiesysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze school. Wij nemen jaarlijks onderstaande toetsen van Cito af:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen en Wiskunde
 • Spelling

Ouders hebben het recht om deze gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Niet relevante gegevens kunnen op verzoek van ouders, verwijderd worden. Uitgebreide informatie over de rechten van ouders, zijn te vinden op de website van OPO Borger-Odoorn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen van onze school presteren naar hun kunnen. Verwijzingen en adviezen passen bij de leerlingen. Bij hoge uitzondering wordt de verwijzing naar boven bijgesteld, in het schooljaar 20-21 hebben wij op advies van de PO-raad kansrijk geadviseerd i.v.m. de Corona pandemie. We zien dat meer dan 80 % van de leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs op het niveau zit dat geadviseerd werd op de basisschool. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom wordt elk bestuur één keer per vier jaar door de onderwijsinspectie bezocht. Aanvullend worden bij dit onderzoek ook een aantal scholen bezocht om na te gaan of het onderwijs voldoet aan de eisen en of de kwaliteitszorg op orde is. In 2020 is OPO Borger-Odoorn door de inspectie bezocht. Dit onderzoek is met voldoende en goede beoordeling afgerond.  

Terug naar boven