Basisschool De Linderakkers

Linderakkers 3 7872 PM Valthe

  • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers
  • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers
  • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers
  • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers

Het team

Toelichting van de school

De Linderakkers heeft een professioneel, bekwaam, bevlogen en enthousiast team bestaande uit leerkrachten, een intern begeleider, een onderwijsassistent en een schoolleider. De leerkrachten vormen een hecht team, waarbinnen ieders kwaliteiten worden benut en ingezet. We zijn van mening ook als volwassenen nooit uitgeleerd te zijn. Daarom blijven we ons professionaliseren. Dit kan d.m.v. scholing zijn, maar ook door van elkaar te leren, op schoolniveau en in de netwerken van onze organisatie.  Alle leerkrachten hebben hun expertise en zetten deze volop in t.b.v de leerlingen, de school/het team en OPO breed. Het onderwijs dat we bieden staat, naast de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen, hoog in het vaandel. De aandacht gaat volledig uit naar de leerlingen en hun ontwikkeling. Het team werkt doelgericht en de leerkrachten afzonderlijk zijn zich zeer bewust van de doorgaande lijnen in de school. Het team voelt de verantwoordelijkheid voor niet alleen de eigen leerlingen maar alle leerlingen op school. Samen dragen we bij aan de groei op sociaal emotioneel en op cognitief gebied van ieder kind op school.

Stagiaires

Jaarlijks bieden wij stageplekken aan voor de lerarenopleiding en het middelbaar beroepsonderwijs. Wij willen stagiaires in de gelegenheid stellen ervaring op te laten doen in het werken met kinderen. Vanzelfsprekend wordt van stagiaires verwacht dat ze zich houden aan de afspraken en regels die gelden voor het personeel werkzaam bij het OPO Borger-Odoorn

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet vervanging van personeel plaatsvinden, bijvoorbeeld bij ziekte of als een leerkracht (studie)verlof heeft. Vanuit het Onderwijsbureau wordt deze vervanging geregeld. Wij maken daarvoor gebruik van een vervangerspool. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het aantrekken van vervangers lastig. Als alle poolers zijn ingezet, doen wij een beroep op onze eigen collega’s, voegen wij tijdelijk groepen samen of verdelen we een groep over andere groepen. 

Binnen het schoolbestuur geldt de afspraak dat de school de groep waarvan een leerkracht zich 's ochtends ziekmeldt, die eerste dag opvangt. Indien vervanging later niet mogelijk is kan besloten worden de groep thuis te laten/vrijaf te geven. Als er meerdere dagen geen vervanging beschikbaar is, zullen we rouleren met de groepen die we vrijaf geven.

De Corona-periode heeft ons geleerd dat we creatief kunnen omgaan met afwezigheidsmeldingen van leerkrachten. Op onze school wordt zelden een groep vrijaf gegeven. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze schoolorganisatie gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen van dezelfde leeftijd worden in een groep ingedeeld. In elke groep wordt een leerstofpakket geboden, dat passend is bij de ontwikkeling en leeftijd.  

In de groepen 1 en 2 wordt de leerstof aangeboden in thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. In groep 2 vindt een geleidelijke overgang plaats van het ontwikkelingsgericht werken naar het programmagericht werken, zoals dat in de hogere leerjaren plaatsvindt.  

Het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een centrale plaats inneemt. De leerstof wordt in vakken aangeboden. Het uiteindelijke resultaat van dit alles moet zijn: het bieden van basisonderwijs in een ononderbroken leerproces, waarbij een leerling in principe de school in acht jaar kan doorlopen.  

In de wet is vastgelegd dat leerlingen in de periode van acht jaar 7520 uur onderwijs moeten ontvangen. Wij zijn, binnen bepaalde grenzen, vrij in het verdelen van deze uren over de dagen en weken.  Wij hanteren m.i.v. schooljaar 21-22 het 5 gelijke dagen model waarbij de kinderen aaneengesloten van 8.30 tot 14.00u naar school gaan. Bij voorstellen tot wijzigingen in de schooltijden, moet de medezeggenschapsraad instemming verlenen.  

Groepen op school

Wij maken binnen de stichting jaarlijks op grond van het aantal leerlingen en de toegekende formatie, afspraken over te vormen (combinatie van) groepen. In een plattelandsgebied zoals Borger-Odoorn waar relatief veel kleinere basisscholen zijn, wordt veelal gewerkt met combinatiegroepen. De grotere scholen werken overwegend met jaargroepen. Bij een wijziging van de groepsindeling, moet de medezeggenschapsraad instemming verlenen.  

Op De Linderakkers  zijn de groepen als volgt ingedeeld: 

  • groep 1/2
  • groep 3/4
  • groep 5/6
  • groep 7/8

GVO/HVO

Vanaf groep 5 kunnen ouders kiezen voor Godsdienstige Vormingsonderwijs (GVO) of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Dit wordt gegeven door een vakleerkracht. Bij GVO komen o.a. de wereldgodsdiensten aan de orde. Tijdens HVO leren kinderen vorm en richting te geven aan hun eigen leven en een bijdrage te leveren aan waardevolle ervaringen in het leven van anderen. Ouders die principiële bezwaren hebben tegen het volgen van deze lessen kunnen voor aanvang van het nieuwe schooljaar dit kenbaar maken op het aanmeldingsformulier. Deze leerlingen krijgen van de groepsleerkrachten vervangende opdrachten.  

.

Actief burgerschap en sociale integratie 

Wij zijn als school verplicht in ons onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Het betreft basisnormen en waarden van onze democratische samenleving.  Te denken valt aan de GVO en HVO lessen en de lessen op het gebied van wereldoriëntatie.  Dit aanbod hebben wij vastgelegd in het document “Actief burgerschap en Sociale integratie”, wat op school ter inzage ligt. Ook zijn wij het afgelopen jaar gestart met 'The leader in me' een schoolprogramma waarmee we de kinderen helpen om regie te nemen en eigen keuzes te maken met oog op hun persoonlijke ontwikkeling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groep 1/2 gebruiken wij Dorr. Dorr bevat leerlijnen en leerdoelen. De kleuters doorlopen zes fasen in twee jaren. Kinderen krijgen aanbod op diverse gebieden. Leerkrachten bieden leerlijnen en leerdoelen aan, observeren en registreren wat kinderen beheersen. Aanbod en vragen worden afgestemd op het niveau van de leerling. 

Werken met ontwikkelingsmaterialen omvat o.a. beginnende geletterdheid en –gecijferdheid, wereldoriëntatie en creatieve vorming. In de groepen 1 en 2 werken we thematisch. Er is veel aandacht voor bewegend leren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat om gemiddelden, die per leerjaar enigszins kunnen verschillen. We gaan uit van 22 uur bij groep 1/2 , 24.00 uur bij groep 3 en 4 en 26.00 uur bij de groepen 5 t/m 8. De nadruk ligt op de elementaire vaardigheden taal/lezen en rekenen.

.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuningsroute OPO Borger Odoorn  

Alle basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn en Emmen zijn aangesloten bij het samenwerkings-verband passend onderwijs 22.02. Dit zijn zowel de reguliere basisscholen als de scholen voor speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het doel van deze samenwerking is voor ieder kind een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te realiseren. Binnen OPO Borger Odoorn hebben wij de ondersteuning op de volgende manier vormgegeven.  

Ondersteuning op de basisschool

Het onderwijs op onze scholen is zo ingericht dat het zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de verschillende leerlingen. Leerkrachten geven dagelijks aan leerlingen instructie op maat, bieden differentiatie bij het aanbod, gaan uit van hoge verwachtingen, monitoren ontwikkeling en zorgen voor een positief groepsklimaat. Ze onderhouden contacten met ouders over de vorderingen van hun kind(eren) en in welke mate de kinderen ondersteuning nodig hebben.

Op iedere school werkt naast de leerkrachten een intern begeleider. De basisschool werkt ook samen met externe professionals zoals de jeugdverpleegkundige/schoolarts van de GGD, een logopediste van de GGD en het sociaal team van de gemeente. De school kan daarnaast ook een beroep doen op het ondersteuningsteam (OT) dat werkzaam is binnen OPO Borger Odoorn, om mee te kijken bij de mogelijkheden van de ondersteuning voor de leerlingen en de vervolgstappen die worden genomen.  

Mogelijke vervolgstappen zijn:

o   Een observatie in de groep en het van hieruit geven van adviezen aan de leerkracht.

o   Het aanvragen en laten uitvoeren van een onderzoek bij een externe instantie om de ondersteuningsbehoeften van de leerling duidelijker in kaart te brengen.

o   Het aanvragen van een arrangement bij het schoolbestuur. Op een aantal momenten in de week kan van hieruit aanvullende ondersteuning aan de leerling/groep leerlingen worden geboden, uitgevoerd door een onderwijsassistent.  

Wanneer een arrangement wordt toegekend, stelt de intern begeleider samen met de leerkracht een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor de leerling op. Hierin wordt omschreven hoe de (aanvullende) ondersteuning eruit gaat zien en wat de doelen zijn. Het OPP wordt periodiek met ouders geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Elk half jaar wordt samen met het OT besproken of het arrangement nog steeds noodzakelijk is.  

Extra ondersteuning in het gespecialiseerd onderwijs

Wanneer blijkt dat de school, niet (langer) kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling, wordt met ouders samen gezocht naar een andere school. Het OT helpt hierbij. Indien nodig kan ook het samenwerkingsverband worden betrokken om een passende plek te vinden. Veelal is dit een plek op een school in het speciaal basisonderwijs (SBO) of in het speciaal onderwijs (SO).   In onze regio zijn dit voor SBO bv. De Toermalijn en de Catamaran in Emmen en De Baldakijn in Stadskanaal en voor SO De Aventurijn, De Springplank en de Thriantaschool in Emmen. Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en meer tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen die de leerkrachten ondersteunen. De groepen zijn vaak kleiner dan op de gewone basisschool.  

Voor de verwijzing naar een school binnen het gespecialiseerd onderwijs vraagt de reguliere basisschool een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Het OT begeleidt de school bij deze aanvraag en ouders worden hierin betrokken.

De school kan via het samenwerkingsverband gebruik maken van de Klimtoren in Emmen; een plek voor onderwijs en observatie. De Klimtoren is bedoeld voor jonge kinderen (4 tot 6,6 jaar). Kinderen waarbij het onduidelijk is welke vorm van onderwijs en ondersteuning het beste past. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

OBS Linderakkers zit, als school onder het schoolbestuur OPO Borger-Odoorn in verschillende netwerken die gezamenlijk zorgdragen voor een continue ontwikkeling. De afstemming tussen de netwerken is prima. 

De ondersteuningsbehoefte wordt m.n. op bovenschools niveau afgestemd, zie daar voor het hoofdstuk Passend Onderwijs. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Jonge kinderen (tot 7 jaar) ontdekken al spelend de wereld. Daarom bieden wij een leerrijke omgeving aan, dat aansluit bij de belevingswereld van het jonge kind. Wij werken in thema’s, zodat kinderen gemotiveerd worden tot spel en nieuwe ervaringen opdoen. Ontwikkelingsmaterialen worden gebruikt om vaardigheden te ontwikkelen en begrippen en technieken eigen te maken.  

Wij doen veel aan taalvorming. Wij gebruiken een programma wat aansluit op de leerlijn in de kinder- en peuteropvang. De ontwikkeling van jonge kinderen wordt gevolgd met behulp van ons leerlingvolgsysteem DORR .  

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De periode van peuter tot kleuter wordt omschreven als de voor- en vroegschoolse periode.  Voorschoolse educatie bestaat uit extra activiteiten die plaatsvinden in de . Vanaf vier jaar gaat een kind naar de basisschool: de vroegschoolse periode. Deze periode geldt tot de leeftijd van zes jaar.  

De consultatiebureaus kunnen bij ontwikkelingszorgen een peuter indiceren voor een VVE-aanbod op een opvanglocatie, voor 16 uur per week. Hiervoor kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd, afhankelijk van het inkomen van ouders.  

In de VVE periode is het voor de ontwikkeling van het kind van belang dat de kinderopvang en onderwijs samenwerken in een doorgaande ontwikkellijn in aanbod en visie. Onze school werkt nauw samen met diverse partners. De peuter- en kinderopvang zijn buiten het dorp gevestigd. 

.

Terug naar boven