Basisschool De Linderakkers

Linderakkers 3 7872 PM Valthe

  • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers
  • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers
  • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers
  • Schoolfoto van Basisschool De Linderakkers

Het team

Toelichting van de school

De Linderakkers heeft een professioneel, bekwaam, bevlogen en enthousiast team. De leerkrachten vormen een hecht team, waarbinnen ieders kwaliteiten worden benut en ingezet. We zijn van mening ook als volwassenen nooit uitgeleerd te zijn. Daarom blijven we ons professionaliseren. Dit kan d.m.v. scholing zijn, maar ook door van elkaar te leren, op schoolniveau en in de netwerken van onze organisatie.  Alle leerkrachten hebben hun expertise en zetten deze volop in t.b.v de leerlingen, de school/het team en OPO breed. Het onderwijs dat we bieden staat, naast de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen, hoog in het vaandel. De aandacht gaat volledig uit naar de leerlingen en hun ontwikkeling. Het team werkt doelgericht en de leerkrachten afzonderlijk zijn zich zeer bewust van de doorgaande lijnen in de school. Het team voelt de verantwoordelijkheid voor niet alleen de eigen leerlingen maar alle leerlingen op school. Samen dragen we bij aan de groei op sociaal emotioneel en op cognitief gebied van ieder kind op school.

Stagiaires

Jaarlijks bieden wij stageplekken aan voor de lerarenopleiding en het middelbaar beroepsonderwijs. Wij willen stagiaires in de gelegenheid stellen ervaring op te laten doen in het werken met kinderen. Vanzelfsprekend wordt van stagiaires verwacht dat ze zich houden aan de afspraken en regels die gelden voor het personeel werkzaam bij het OPO Borger-Odoorn

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet vervanging van personeel plaatsvinden, bijvoorbeeld bij ziekte of als een leerkracht (studie)verlof heeft. Vanuit het Onderwijsbureau wordt deze vervanging geregeld. Wij maken daarvoor gebruik van een vervangerspool. Door de krapte op de arbeidsmarkt binnen het onderwijs is momenteel het aantrekken van vervangers lastig. Als alle poolers zijn ingezet, doen wij een beroep op onze eigen collega’s, voegen wij tijdelijk groepen samen of verdelen we een groep over andere groepen. Als uiterste maatregel kan worden besloten een groep naar huis te sturen. Hierover vindt uiteraard afstemming met ouders plaats. Door de huidige corona situatie zijn de opties ‘groepen samenvoegen of verdelen over andere groepen’ wegens het risico op besmettingsgevaar niet uitvoerbaar.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze schoolorganisatie gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen van dezelfde leeftijd worden in een groep ingedeeld. In elke groep wordt een leerstofpakket geboden, dat passend is bij de ontwikkeling en leeftijd.  

In de groepen 1 en 2 wordt de leerstof aangeboden in thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. In groep 2 vindt een geleidelijke overgang plaats van het ontwikkelingsgericht werken naar het programmagericht werken, zoals dat in de hogere leerjaren plaatsvindt.  

Het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een centrale plaats inneemt. De leerstof wordt in vakken aangeboden. Het uiteindelijke resultaat van dit alles moet zijn: het bieden van basisonderwijs in een ononderbroken leerproces, waarbij een leerling in principe de school in acht jaar kan doorlopen.  

In de wet is vastgelegd dat leerlingen in de periode van acht jaar 7520 uur onderwijs moeten ontvangen. Wij zijn, binnen bepaalde grenzen, vrij in het verdelen van deze uren over de dagen en weken.  Wij hanteren m.i.v. schooljaar 21-22 het 5 gelijke dagen model waarbij de kinderen aaneengesloten van 8.30 tot 14.00u naar school gaan. Bij voorstellen tot wijzigingen in de schooltijden, moet de medezeggenschapsraad instemming verlenen.  

Groepen op school

Wij maken binnen de stichting jaarlijks op grond van het aantal leerlingen en de toegekende formatie, afspraken over te vormen (combinatie van) groepen. In een plattelandsgebied zoals Borger-Odoorn waar relatief veel kleinere basisscholen zijn, wordt veelal gewerkt met combinatiegroepen. De grotere scholen werken overwegend met jaargroepen. Bij een wijziging van de groepsindeling, moet de medezeggenschapsraad instemming verlenen.  

Op De Linderakkers  zijn de groepen als volgt ingedeeld: 

  • groep 1/2
  • groep 3/4
  • groep 5/6
  • groep 7/8


GVO/HVO

Vanaf groep 3 kunnen ouders kiezen voor Godsdienstige Vormingsonderwijs (GVO) of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Dit wordt gegeven door een vakleerkracht. Bij GVO komen o.a. de wereldgodsdiensten aan de orde. Tijdens HVO leren kinderen vorm en richting te geven aan hun eigen leven en een bijdrage te leveren aan waardevolle ervaringen in het leven van anderen. Ouders die principiële bezwaren hebben tegen het volgen van deze lessen kunnen voor aanvang van het nieuwe schooljaar dit kenbaar maken op het aanmeldingsformulier. Deze leerlingen krijgen van de groepsleerkrachten vervangende opdrachten.  

Actief burgerschap en sociale integratie 

Wij zijn als school verplicht in ons onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Het betreft de deelname van burgers ongeacht hun etnische of culturele achtergrond aan de samenleving, vormen van participatie en de Nederlandse cultuur. Op onze school geven wij hier uitvoering aan door actief burgerschap te integreren in diverse vakken. Te denken valt aan de GVO en HVO lessen en de lessen op het gebied van wereldoriëntatie.  Dit aanbod hebben wij vastgelegd in het document “Actief burgerschap en Sociale integratie”, wat op school ter inzage ligt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groep 1/2 gebruiken wij Dorr. Dorr bevat leerlijnen en leerdoelen. De kleuters doorlopen zes fasen in twee jaren. Kinderen krijgen aanbod op diverse gebieden. Leerkrachten bieden leerlijnen en leerdoelen aan, observeren en registreren wat kinderen beheersen. Aanbod en vragen worden afgestemd op het niveau van de leerling. 

Werken met ontwikkelingsmaterialen omvat o.a. beginnende geletterdheid en –gecijferdheid, wereldoriëntatie en creatieve vorming. In de groepen 1 en 2 werken we thematisch. Er is veel aandacht voor bewegend leren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat om gemiddelden, die per leerjaar enigszins kunnen verschillen. We gaan uit van 22 uur bij groep 1/2 , 24.00 uur bij groep 3 en 4 en 26.00 uur bij de groepen 5 t/m 8. De nadruk ligt op de elementaire vaardigheden taal/lezen en rekenen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden, met als doel voor alle kinderen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te realiseren. Hiervoor werken alle basisschoolbesturen uit de gemeente Borger-Odoorn en Emmen, in het samenwerkingsverband 22-02 (SWV) samen. Zowel reguliere als speciale (basis-)scholen zijn hierbij aangesloten. Elk schoolbestuur heeft zorgplicht. Dat betekent dat, wanneer de onderwijsondersteuning voor een leerling niet op de betreffende school kan worden geboden, de school en het bestuur in overleg met de ouders een andere passende plek zoeken. Dit kan een reguliere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis) onderwijs.  

Binnen het SWV 22.02 hebben de besturen afgesproken samen te werken in het zoeken naar de meest passende plek voor een leerling. Daarnaast heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) geschreven, waarin de basisondersteuning staat beschreven, evenals de aanvullende ondersteuning van de betreffende school.  

Op De Linderakkers is een interne begeleider (IB-er) werkzaam. Zij werkt nauw samen met de teamleden om ondersteuning binnen onze school te coördineren en op elkaar af te stemmen. Als een leerling, een groep leerlingen en/of de leerkracht behoefte heeft aan aanvullende ondersteuning, kan de school een beroep doen op de ondersteuningscoördinator passend onderwijs van de stichting. Op basis van de vraag wordt gekeken welke vervolgstappen passend zijn.  

Basisondersteuning

Binnen de basisondersteuning kan een observatie in de groep worden gedaan om aanvullende adviezen te kunnen geven aan de leerkracht. Ook kan ervoor gekozen worden om externe deskundigheid in te schakelen bv bij een vraag naar intelligentie, dyslexie of bij zorgen rondom het welbevinden van de leerling.  

Het inschakelen van externe deskundigheid.

Binnen onze stichting werken we samen met externe deskundigen. Dit kan een logopedist zijn, een jeugdverpleegkundige, een orthopedagoog en/of een contactpersoon van het sociaal team. De leerkracht betrekt de adviezen van deze externen in het dagelijkse aanbod. Wij hebben structureel overleg met de jeugdverpleegkundige en de contactpersonen van het sociale team. In deze overleggen worden zorgen rondom leerlingen besproken en kan er afgestemd worden welke ondersteuning passend is.  

Preventieve logopedie.

Op onze school wordt door de GGD Jeugdgezondheidszorg preventieve logopedie uitgevoerd. Registratie vindt plaats in het elektronisch kinddossier. Ouders van leerlingen in groep 1 en 2 vullen een digitale vragenlijst in. De logopedisten bepalen, aangevuld met informatie van de school, welke kinderen in aanmerking komen voor een logopedisch onderzoek. Dat kan resulteren in logopedische hulp. Uiteraard worden ouders hierbij betrokken.

Sociale teams.

Aan elk van onze scholen is een contactpersoon van het sociaal team verbonden. Het is voor scholen en voor ouders mogelijk gebruik te maken van de expertise en diensten van de sociale teams (o.a. gezinsbegeleiding, opvoedingsvragen en maatschappelijke ondersteuning). Waar wenselijk werken wij samen met de ouders en het sociale team bij het oplossen van vraagstukken rond onderwijs en opvoeding van kinderen. Binnen de gemeente Borger-Odoorn werken drie sociale teams: Het Veenland, De Monden en De Hondsrug.  

Jeugdgezondheidszorg.

De GGD Jeugdgezondheidzorg biedt screening aan in 2 en 7. Deze leerlingen worden door de jeugdarts hiervoor uitgenodigd. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging met informatie en een vragenlijst. Blijkt uit de screening dat de leerling extra zorg nodig heeft of hebben de ouders aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt.  

Extra ondersteuning.

Wanneer er na overleg naar voren komt dat de basisondersteuning ontoereikend is voor een leerling of groep leerlingen kan er, vanuit de extra ondersteuning, een arrangement bij het bestuur worden aangevraagd. Een arrangement bevat veelal een aantal uren extra hulp, meestal verzorgd door een onderwijsassistent in de klas, die in overleg met de leerkracht wordt ingezet. Voor de aanvraag van een arrangement moet het MT van de stichting toestemming geven.  

Zware ondersteuning.

Wanneer blijkt dat wij, ondanks aanpassingen in het onderwijs- en ondersteuningsaanbod, niet (langer) kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling, gaan wij samen met ouders op zoek naar een andere passende plek. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school in het speciaal (basis) onderwijs. Voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs vragen wij bij het SWV een toelaatbaarheidsverklaring aan. Deze aanvraag wordt in overleg met ouders gedaan en dient te worden onderbouwd door betrokken deskundigen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Jonge kinderen ontdekken al spelend de wereld. Daarom bieden wij een leerrijke omgeving aan, dat aansluit bij de belevingswereld van het jonge kind. Wij werken in thema’s, zodat kinderen gemotiveerd worden tot spel en nieuwe ervaringen opdoen. Ontwikkelingsmaterialen worden gebruikt om vaardigheden te ontwikkelen en begrippen en technieken eigen te maken.  

Wij doen veel aan taalvorming. Wij gebruiken een programma wat aansluit op de leerlijn in de kinder- en peuteropvang. De ontwikkeling van jonge kinderen wordt gevolgd met behulp van ons leerlingvolgsysteem DORR .  

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De periode van peuter tot kleuter wordt omschreven als de voor- en vroegschoolse periode.  Voorschoolse educatie bestaat uit extra activiteiten die plaatsvinden in de . Vanaf vier jaar gaat een kind naar de basisschool: de vroegschoolse periode. Deze periode geldt tot de leeftijd van zes jaar.  

De consultatiebureaus kunnen bij ontwikkelingszorgen een peuter indiceren voor een VVE-aanbod op een opvanglocatie, voor 16 uur per week. Hiervoor kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd, afhankelijk van het inkomen van ouders.  

In de VVE periode is het voor de ontwikkeling van het kind van belang dat de kinderopvang en onderwijs samenwerken in een doorgaande ontwikkellijn in aanbod en visie. Onze school werkt nauw samen met diverse partners. De peuterspeelzaal en de kinderopvang zijn buiten het dorp gevestigd. 

Terug naar boven