De Grasspriet

Van de Venstraat 9 5555 KK Valkenswaard

  • Schoolfoto van De Grasspriet
  • Schoolfoto van De Grasspriet
  • Schoolfoto van De Grasspriet
  • Schoolfoto van De Grasspriet
  • Schoolfoto van De Grasspriet

In het kort

Toelichting van de school

“De Grasspriet” is een kindcentrum, met een basisschool, peuterspeelzaal en een naschoolse opvang. Daarmee vormt de voorziening een bindend element in de wijk. De medewerkers van basisschool De Grasspriet willen de kinderen als een grassprietje laten groeien in hun ontwikkeling.
Een grassprietje groeit niet door eraan te trekken, maar door het sprietje licht, lucht, water en voeding te geven. Zo willen wij onze kinderen een inspirerende omgeving bieden waarin leren leren centraal staan. Een grassprietje groeit niet alleen. Gras groeit in pollen. Zo ontwikkelen de kinderen zich samen met andere kinderen; ze leren met en van elkaar.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Grasspriet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden / relatie
  • Zelfstandigheid / autonomie
  • Samen leren / werken
  • Betrokkenheid
  • UItdagingen / talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben graag regelmatig contact met u als ouders over de ontwikkeling van uw kind(eren) en over de schoolontwikkeling. Een schooljaar verloopt het fijnst als er sprake is van een samenspel tussen school en ouders.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Werkgroep pesten 
Op onze school is een werkgroep pesten.
Deze bestaat uit:  
• de kwaliteitsondersteuner (KO-er)  
• de directeur  
• de desbetreffende groepsleerkracht  

Als er een melding van pesten wordt gedaan door een kind, ouder of leerkracht zetten wij de volgende stappen: 
• De ontvanger van het bericht (meestal de groepsleerkracht)  meldt het bericht bij de werkgroep en gaat,
   na overleg met de werkgroep, zo snel mogelijk over tot de volgende stappen:
• We geven steun aan het kind dat wordt gepest. Aangepast en afhankelijk van het kind en de aard van het pesten. 
• We zorgen voor bewustmaking en geven steun aan het kind dat pest om het negatieve gedrag te stoppen en positief gedrag op te bouwen.
   Aangepast en afhankelijk van het kind en de aard van het pesten. 
• We maken de groep bewust van het fenomeen pesten door informatie over pesten te geven.  
• We bouwen intensiever dan voorheen aan een positief groepsklimaat door bijvoorbeeld een speciaal project. 
• We gaan in gesprek met de ouders van het gepeste kind. 
• We gaan in gesprek met de ouders van de pester. 
• Indien mogelijk en noodzakelijk regelen wij een gezamenlijk gesprek met beide ouders om samen op te trekken. 
• Begeleiding voor alle betrokkenen (leerkracht, kinderen, ouders) door KO-er en directie en indien gewenst externe partners.   

We hopen door zowel onze inspanningen ter voorkoming, als onze inspanningen bij het bestrijden van pesten, onze school tot een veilige plaats te maken, waar kinderen met plezier zich ontwikkelen tot stabiele mensen.  

Regels voor schorsing en verwijdering 
Als het nodig is tot deze zware maatregelen over te gaan, handelt de directeur volgens hetgeen opgenomen is in de wet op het Primair Onderwijs artikel 40.  De beslissing tot verwijdering wordt altijd genomen door het schoolbestuur. 

Terug naar boven