Basischool De Pionier

Kromstraat 12 5554 NH Valkenswaard

  • Schoolfoto van Basischool De Pionier
  • Schoolfoto van Basischool De Pionier
  • Schoolfoto van Basischool De Pionier
  • Schoolfoto van Basischool De Pionier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leerkrachten bij verlof of ziekte
* Bij een ziekmelding wordt een inschatting gemaakt hoe lang vervanging noodzakelijk is,
   waarbij we streven naar zoveel mogelijk continui¨teit in de groep.
* Er wordt een melding gedaan bij het P-Centrum (centraal meldpunt van SKOzoK en Veldvest van waaruit alle vervangingen geregeld worden).
   Zij regelen een vervangende leerkracht.

Wanneer er geen vervangende leerkracht beschikbaar is dan wordt er naar andere oplossingen gezocht:
- Dubbele bezetting
- inzetten Parttimer vragen of hij/zij in wil vallen (= extra werken).
- Groep opsplitsen volgens splitsplan (welke groep wordt opgesplitst wordt situationeel bekeken afhankelijk van rooster,
  grootte van de groep en beschikbare mensen).

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende groep, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, naar huis worden gestuurd.
De volgende afspraken horen daarbij:
* In principe niet de eerste dag.
* Alleen in het uiterste geval.
* Ouders worden tenminste 1 dag van tevoren op de hoogte gebracht.
* Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang georganiseerd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven