School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer

Haagstraat 136 5552 HP Valkenswaard

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn ook scholen voor speciaal (basis)onderwijs verplicht om bij hun leerlingen een eindtoets af te nemen. We hebben gekozen voor de afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is opgebouwd uit meerdere toetsdelen. Per toetsdeel wordt gemeten wat het niveau van de leerling is. De resultaten van de toetsdelen samen vormen de totale score. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets bevat verschillende soorten vragen. Er zijn meerkeuzevragen, korte open vragen, vragen waarbij de leerlingen de antwoorden naar de juiste vakjes moeten slepen en vragen waarbij ze in een plaatje het goede antwoord moeten aanklikken. Ook zijn er opgaven met beeld- en geluidsfragmenten. De verschillende soorten vragen maken de toets afwisselend voor leerlingen. Het niveau voor de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen wordt los van elkaar gemeten. Dit biedt ruimte aan leerlingen met een disharmonisch profiel. Het betekent namelijk dat de leerling voor rekenen op een ander niveau kan worden getoetst dan voor taal.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van ons onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen en bewaken wordt er regelmatig getoetst. Gedurende het schooljaar worden methode gebonden toetsen afgenomen, gekoppeld aan het aanbod van dat moment. 

Twee keer per jaar worden in de groepen 4 t/m 8 de niet- methode gebonden toetsen ingezet uit het CITO leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). In januari en juni worden deze toetsen afgenomen voor de vakgebieden technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. 
De leerlingen van de Zonnewijzer worden adaptief getoetst, zodat de toets past bij de aangeboden doelen en het functioneringsniveau van de leerling. Beide toetsen en natuurlijk de observaties vanuit de dagelijkse praktijk, helpen ons om d.m.v. analyse ons onderwijsaanbod goed af te stemmen. Door het maken van trendanalyses kunnen we resultaten vergelijken met voorgaande jaren op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.

Ook nemen we in de groepen 5 en 7 de NSCCT af (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test). Het is een klassikale test die inzicht geeft in het leervermogen van de leerlingen, in wat leerlingen mogelijk kunnen. Deze informatie helpt ons om het onderwijsaanbod beter af te stemmen.

In de groepen 1 en 2 wordt het observatie- registratiesysteem KIJK! gebruikt om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen vanuit de observaties van de leerkrachten. Vanuit de registratie-overzichten wordt een goed beredeneerd aanbod neergezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Zonnewijzer werken we met de volgende 3 leerroutes binnen het jaarklassensysteem:

Leerroute 1: uitstroom VMBO TL/GL 
Leerroute 2: uitstroom VMBO B/K   
Leerroute 3: uitstroom PrO

Binnen iedere leerroute is er een mogelijkheid dat de leerling uitstroomt naar het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs).

Door leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan goed te volgen en op maat te bedienen hebben we een goed beeld van iedere leerling. Het uitstroomperspectief wordt vastgesteld in het OPP. In groep 7 wordt een voorlopig advies richting Voortgezet Onderwijs vastgesteld. Er wordt samen met leerkrachten, orthopedagoog en kwaliteitsondersteuner zorgvuldig gekeken naar de totale ontwikkeling van de leerling, zowel op didactisch gebied als op sociaal emotioneel gebied. In groep 8 volgt het definitieve advies. Gedurende de gehele schoolloopbaan worden de uitstroombestemming en het uiteindelijke advies richting Voortgezet Onderwijs zorgvuldig met ouders besproken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven