School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer

Haagstraat 136 5552 HP Valkenswaard

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn ook scholen voor speciaal (basis)onderwijs verplicht om bij hun leerlingen een eindtoets af te nemen. We hebben gekozen voor de afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is opgebouwd uit meerdere toetsdelen. Per toetsdeel wordt gemeten wat het niveau van de leerling is. De resultaten van de toetsdelen samen vormen de totale score. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets bevat verschillende soorten vragen. Er zijn meerkeuzevragen, korte open vragen, vragen waarbij de leerlingen de antwoorden naar de juiste vakjes moeten slepen en vragen waarbij ze in een plaatje het goede antwoord moeten aanklikken. Ook zijn er opgaven met beeld- en geluidsfragmenten. De verschillende soorten vragen maken de toets afwisselend voor leerlingen. Het niveau voor de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen wordt los van elkaar gemeten. Dit biedt ruimte aan leerlingen met een disharmonisch profiel. Het betekent namelijk dat de leerling voor rekenen op een ander niveau kan worden getoetst dan voor taal.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van ons onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen en bewaken wordt er regelmatig getoetst. Gedurende het schooljaar worden methode gebonden toetsen afgenomen, gekoppeld aan het aanbod van dat moment. 

Twee keer per jaar worden in de groepen 3 t/m 8 de niet- methode gebonden toetsen ingezet uit het CITO leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). In januari worden deze toetsen afgenomen voor de vakgebieden technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen en in juni voor de vakgebieden technisch lezen, spelling en rekenen.
De leerlingen van de Zonnewijzer worden adaptief getoetst, zodat de toets past bij de aangeboden doelen en het functioneringsniveau van de leerling. Beide toetsen en natuurlijk de observaties vanuit de dagelijkse praktijk, helpen ons om d.m.v. analyse ons onderwijsaanbod goed af te stemmen. Door het maken van trendanalyses kunnen we resultaten vergelijken met voorgaande jaren op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.

Ook nemen we in de groepen 4 en 7 de NSCCT af (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test). Het is een klassikale test die inzicht geeft in het leervermogen van de leerlingen, in wat leerlingen mogelijk kunnen. Deze informatie helpt ons om het onderwijsaanbod beter af te stemmen en een passend uitstroomniveau te bepalen.

In de groepen 1 en 2 wordt het observatie- registratiesysteem KIJK! gebruikt om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen vanuit de observaties van de leerkrachten. Vanuit de registratie-overzichten wordt een goed beredeneerd aanbod neergezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Zonnewijzer werken we met de volgende 3 leerroutes binnen het jaarklassensysteem:

Leerroute 1: uitstroom VMBO TL/GL of hoger
Leerroute 2: uitstroom VMBO B/K   
Leerroute 3: uitstroom PrO

Binnen iedere leerroute is er een mogelijkheid dat de leerling uitstroomt naar het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs).

Door leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan goed te volgen en op maat te bedienen hebben we een goed beeld van iedere leerling. Het uitstroomperspectief wordt vastgesteld in het OPP. In groep 7 wordt een voorlopig advies richting Voortgezet Onderwijs vastgesteld. Er wordt samen met leerkrachten, orthopedagoog en kwaliteitsondersteuner zorgvuldig gekeken naar de totale ontwikkeling van de leerling, zowel op didactisch gebied als op sociaal emotioneel gebied. In groep 8 volgt het definitieve advies. Gedurende de gehele schoolloopbaan worden de uitstroombestemming en het uiteindelijke advies richting Voortgezet Onderwijs zorgvuldig met ouders besproken.

Schooladvies en bezwaarprocedure

Het schooladvies
Het basisschooladvies is wettelijk leidend en bindend. Het advies wordt zorgvuldig geformuleerd op basis van kennis en vaardigheden opgedaan in groep 6-7-8, de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en het gedrag van het kind. Bij het opstellen van het basisschooladvies zijn ten minste twee professionals betrokken. De ouders worden hierin meegenomen. 

BezwaarprocedureEen goed overwogen schooladvies biedt kinderen de beste kansen. Daarom zorgen wij ervoor dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt. Het kan voorkomen dat u het als ouder niet eens bent met het schooladvies voor uw kind. Wanneer dit het geval is, gaat u hierover in gesprek met de leerkracht en/of directeur. Komen u en de school niet tot overeenstemming, dan kunt u bezwaar aantekenen bij een interne onafhankelijke bezwarencommissie. Deze commissie bestaat uit een medewerker van Team Onderwijsontwikkeling & Kwaliteit van SKOzoK en twee ervaren leerkrachten van groep 8 van andere basisscholen. Deze commissie kijkt hoe de onderbouwing van het advies tot stand is gekomen. Dit doet zij aan de hand van een dossier met resultaten en argumenten voor het schooladvies. Vervolgens geeft de commissie een advies aan de school over het al dan niet heroverwegen van het schooladvies. Ontstaat er na deze stap geen consensus tussen u en de school of bent u het niet eens met de doorlopen procedure, dan kunt u contact leggen met de ambtelijk secretaris van de klachtenregeling van SKOzoK. Deze controleert onder andere of alle stappen van de procedure juist zijn doorlopen en overlegt met u de mogelijkheden tot het indienen van een officiële klacht. Indien nodig wordt doorverwezen naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Samengevat:
1. Altijd eerst overleg met de leerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2;
2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3;
3. Bezwaar aantekenen bij een onafhankelijke bezwarencommissie. Bij onvoldoende resultaat naar 4;
4. Contact leggen met de ambtelijk secretaris van de klachtenregeling van SKOzoK; Bij onvoldoende resultaat naar 5;
5. Indienen van een formele klacht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op SBO De Zonnewijzer geven wij de kinderen een zo passend mogelijk aanbod, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare volwassenen. Binnen dit aanbod vinden wij het van belang dat kinderen op een adequate wijze participeren in de maatschappij en is het van belang dat kinderen zich een aantal sociaal-emotionele vaardigheden eigen maken. Al vroeg maken kinderen deel uit van een groep. Eerst is dit enkel het eigen gezin en naaste familie, later gaan ze veelal naar de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, waar ze met andere kinderen en leidsters te maken hebben.Vervolgens gaan ze naar de basisschool en kunnen sportverenigingen en de vriendenkring een belangrijke rol gaan spelen. Binnen al deze situaties is het van belang dat kinderen op een juiste manier met zichzelf en anderen (leren) omgaan. Sociaal competent gedrag bestaat niet uit losse vaardigheden; het zijn sociale, emotionele en cognitieve elementen die onderling met elkaar verbonden zijn.

Een goede ‘sociale bagage’ is de basis om deel te nemen aan de maatschappij, nu en later. Door aandacht voor sociaal emotioneel leren, leren de kinderen op een adequate manier omgaan met zichzelf en de ander. Hierbij gaan we uit van een preventieve aanpak, waarbij een positieve en veilige sfeer binnen school gecreëerd wordt. We bieden onze leerlingen een passend aanbod om hun sociaal-emotionele ontwikkeling optimaal te stimuleren, waarbij ook aandacht voor het bevorderen van het 'leren leren' en de executieve functies is. Om de verschillende stappen van ontwikkeling van het basisschoolkind te kunnen monitoren wordt gebruik gemaakt van KIJK! en ZIEN!. Leerkrachten krijgen hiermee zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen om vervolgens gericht pedagogische interventies in te zetten vanuit de bijbehorende leerlijnen.

Sociaal-emotioneel leren doen we de hele dag door. De leerkrachten gebruiken derhalve een gemeenschappelijke taal van waaruit we onze leerlingen ondersteunen bij het oefenen en toepassen van levensvaardigheden. Alle leerkrachten zijn geschoold in Rots en Water, waarbij we een universele taal gebruiken, die we spreken en laten zien om kinderen spelenderwijs te ondersteunen in de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Respect
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven