School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer

Haagstraat 136 5552 HP Valkenswaard

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Per 1 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht.
Deze wet heeft nogal wat haken en ogen als het gaat om vervanging door tijdelijke leerkrachten (vervangers).

Ziektevervanging
- Bij een ziekmelding wordt eerst een inschatting gemaakt hoe lang vervanging noodzakelijk is.
- Er wordt een melding gedaan bij het P-Centrum. Vandaar uit wordt een vervanger gezocht voor de school.
- Incidenteel wordt een leerkacht van Qrabbl ingezet.

Is er geen vervanging beschikbaar dan worden andere mogelijkheden overwogen:
- Intern wisselen
- Vrij geroosterde leerkracht inzetten
- Verdelen van de kinderen over de overige groepen (maximaal voor één dag).


Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende groep, volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie, naar huis worden gestuurd.
De volgende afspraken horen daar bij:
- In principe niet de eerste dag.
- Alleen in het uiterste geval.
- Ouders worden op de hoogte gebracht.
- Voor kinderen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang georganiseerd.

(Studie-)Verlof en Scholing
Bij aangekondigd verlof wordt vervanging geregeld of vangt een bouw dat met alle aanwezige leerkrachten op. De directie draagt er zorg voor dat er binnen de groep niet onnodig veel wisselingen plaatsvinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij de start van schooljaar 2022-2023 telt onze school ongeveer 115 leerlingen.

De school is verdeeld in drie "bouwen".

  • De onderbouw, groep 1/2 en 3         (kinderen van ca 4-8 jaar)
  • De middenbouw, groep 4/5              (kinderen van ca. 8-9 jaar)
  • De bovenbouw, groep 6/7 en 8         (kinderen van ca 10-12 jaar)

De kinderen leren van en met elkaar. Dit kan zowel binnen de bouw zijn als met meerdere bouwen samen. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De jongste leerlingen krijgen onderwijs in de onderbouw, groep 1, 2 en 3.

Als een kind nog maar net op school is, besteden we veel tijd in het scheppen van een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Verder brengen we in beeld wat de onderwijsbehoeften van de kinderen zijn en welke ondersteuning, aanpak en instap daar het best bij past. Het lesaanbod komt in principe overeen met het niveau van leerjaar 1, 2 en 3 in het regulier basisonderwijs.

De leerlingen krijgen in deze fase veel tijd om te experimenteren en handelend bezig te zijn binnen de hoeken, groep en bouw. Daarnaast is er veel aandacht voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedisten spelen hierin structureel een grote rol. In de kleutergroep wordt doelgericht gewerkt aan voorbereidend lezen, taal, rekenen en de motorische ontwikkeling. Daarnaast neemt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke plaats in. Voor de jonge leerlingen in de onderbouw worden de ontwikkelingen in kaart gebracht middels KIJK!. Dit is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van de algehele ontwikkeling bij vier-tot zevenjarigen.

De werkwijze in de onderbouwgroepen komt in hoofdlijnen overeen met de werkwijze in de andere groepen van de school. Naast werken in de hoeken wordt ook met de gehele onderbouwgroep gewerkt in werkplekken, binnen de eigen bouw.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dagindeling
De  les- en activiteitenopbouw van elke 'gewone' schooldag is vastgelegd in een vastomlijnde en wekelijks terugkerende structuur. Een soort lesrooster, maar wij noemen dat 'dagritme'. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via de leerkracht het 'dagritme' van de groep van uw kind(eren). Daarop ziet u in gekleurde blokjes wanneer u kind gym heeft en hoe de totale opbouw van elke dag eruit ziet.

Basisvaardigheden
Voor het aanleren van de basisvaardigheden gebruiken we methodemateriaal, waarbij we de bijhorende leerkrachthandleiding en de leerlijnen als leidraad gebruiken. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de kinderen worden andere of aanvullende hulpmiddelen ingezet.

Vak en vormingsgebied en gebruikte methode:

Aanvankelijk lezen - Veilig leren lezen KIM versie
Voortgezet technisch lezen - Pravoo/ZLKLS José Schraven
Begrijpend Lezen - Nieuwsbegrip XL
Taalonderwijs - Taal in beeld
Spelling - Staal spelling en aanpak Marant
Schrijfonderwijs - Pennenstreken
Rekenen- Getal & Ruimte junior
Engels - Stepping Stones Junior
Woordenschatonderwijs -  Met woorden in de weer
Verkeer - VVN verkeersmethode

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SBO de Zonnewijzer is een school voor speciaal basisonderwijs, bedoeld voor leerlingen die zich, gezien hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, onvoldoende kunnen ontwikkelen op de reguliere basisschool. 
De Zonnewijzer biedt deze extra ondersteuning. Deze worden op diverse manieren vormgegeven. 

Belangrijk is dat het leren betekenis heeft voor de leerlingen waarbij het handelen een belangrijke plaats inneemt. Naast de reguliere vakken werken de leerlingen in werkplekken waarbij leren in samenhangende contexten plaatsvindt. Ook is er veel aandacht voor coöperatief leren. 

We werken aan de cognitieve ontwikkeling conform mogelijkheden en verwachtingen. Voor alle leerlingen is er een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld. Leerlingen volgen hun eigen leerroute binnen het jaarklassensysteem. 

Ook wordt veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het vergroten van eigenaarschap, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen en het leren leren zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. 

We werken volgens de HGW cyclus (Handelingsgericht Werken). De cyclus bestaat uit de volgende onderdelen: waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren.

Vanuit de OPP’s wordt voor iedere groep een groepsplan opgesteld. 3 Keer per jaar vindt er een groepsbespreking met aansluitend een leerlingbespreking plaats waarin aanbod en aanpak besproken wordt. Als blijkt dat een groep/leerling meer nodig heeft in afstemming, dan kan Passend Onderwijs ingeschakeld worden om mee te denken in oplossingen voor deze leerling. Zij kunnen, wanneer nodig, extra ondersteuning faciliteren. Ouders worden gedurende het schooljaar zoveel mogelijk meegenomen in het aanbod en de aanpak van hun kind. 

Op onze website vindt u het ondersteuningsprofiel van onze school.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren gaan we ons aanbod verbreden. Dat doen we door:
- een verdieping te brengen in ons taalaanbod, met name voor leerlingen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis)
- een sterk pedagogisch klimaat neer te zetten met een duidelijke structuur
- het verbreden van ons aanbod voor leerlingen die moeite hebben om de 1F doelen te halen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om een duidelijk beeld te krijgen waar het jonge kind in zijn ontwikkeling staat, gebruiken wij het observatie instrument KIJK! Er wordt gekeken naar de basiskenmerken en betrokkenheid en de aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Vanuit de observatie en registratie vormen de leerkrachten een beeld van de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek. 

Vandaar wordt helder wat nodig is voor het kind en kunnen de leerkrachten een goed beredeneerd aanbod wegzetten. 

Het concept kiezen-delen-maken wordt hier vanaf het begin gedragen d.m.v. de principes van ervaringsgericht- en ontwikkelingsgericht onderwijs in een thematisch jasje.

Samen met de orthopedagoog en de kwaliteitsondersteuner volgen we de ontwikkeling van het jonge kind nauw op. We stellen de doelen bij waar nodig om in een kleine setting onderwijs aan te bieden op maat van het jonge kind.

Om een rijk taalaanbod te geven hebben we de ondersteuning van de Taalbrug en zijn er 2 logopedisten nauw verbonden met de werking in de onderbouw.

Voor de motorische ontwikkeling doen wij beroep op externe fysiotherapeuten, die ervaring hebben met het jongste kind. 

We hebben een intensieve samenwerking met het MKD ( Medisch Kinderdagverblijf), peuterspeelzalen, Lunetzorg en andere externe partijen en organisaties, waar we als school bij betrokken zijn. Ook de samenwerking met de kinderopvang De Horizon maakt dat de overgang van school naar opvang heel soepel verloopt. 

Terug naar boven