School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer

Haagstraat 136 5552 HP Valkenswaard

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer

In het kort

Toelichting van de school

Onze school hoort bij Stichting Atalenta, een eigentijdse en vooruitstrevende organisatie voor zowel kinderopvang als primair onderwijs. Met 29 basisscholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, en 25 kinderopvanglocaties vind je Atalenta in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Waalre en Eindhoven. Daarnaast heeft Atalenta een voorziening voor nieuwkomers (expertisecentrum anderstaligen) en twee internationale kinderopvanglocaties. Atalenta is in 2023 ontstaan uit de fusie tussen onderwijsstichting SKOzoK en een deel van de Kinderopvanggroep. Samen met kinderopvang werken we aan een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

SBO de Zonnewijzer maakt deel uit van Kind- en kenniscentrum Haagstraatplein in Valkenswaard. De Zonnewijzer is de enige school voor speciaal basisonderwijs binnen het bestuur van stichting Atalenta.

De Zonnewijzer wil zich onderscheiden van de reguliere basisschool.
De volgende elementen vanuit het concept "de andere basisschool" staan hierbij centraal:
- acceptatie van jezelf en de ander,
- een leerproces waarbij kinderen ook zelf keuzes leren maken,
- werken met en in werkplekken.

We zien in de praktijk dat de kinderen die bij ons op school komen, vaak vastgelopen zijn in het regulier onderwijs of ook al in de voorbereiding daarop, ondanks alle zorg en extra ondersteuning die geboden wordt. Om deze kinderen weer in ontwikkeling te brengen, hebben we gekozen voor deze andere aanpak.
Deze aanpak is terug te vinden in ons dagrooster, de didactische aanpak en de pedagogische aanpak.

Het dagrooster:
In de ochtend zijn er instructies waarbij kinderen van de leerkracht instructie krijgen om nieuwe vaardigheden te leren.
In de middag gaan de kinderen in werkplekken de geleerde vaardigheden om te zetten naar de praktijk. Hier vindt een koppeling plaats tussen de didactische en de zaakvakken.
Daarnaast hebben we op andere momenten in de week nog werkplekken waarbij de leerlingen vanuit een 4-tal profielen expliciet verdiepen op een bepaald gebied.
Daarvoor hebben we de werkplekken;
- Werkplek Techniek
- Werkplek Zorg & Welzijn
- Werkplek Theater
- Werkplek Groen

Kijk voor meer informatie op de website van SBO De Zonnewijzer.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Veiligheid
  • Vindingrijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met gemiddeld 100 leerlingen zijn we een kleine school binnen het schoolbestuur Atalenta. De instroom van nieuwe leerlingen vindt plaats op vaste momenten, namelijk na de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, carnavalsvakantie en meivakantie.

Voor plaatsing op het SBO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze wordt door het Samenwerkingsverband toegekend. Met deze TLV kunnen de ouders hun kind aanmelden op de Zonnewijzer.

Vervoer van leerlingen (buiten Valkenswaard)
Eventueel vervoer van leerlingen naar en van school is een zaak tussen ouders en gemeente. Elke gemeente heeft een 'verordening leerlingenvervoer' waarin veel zaken geregeld worden. Enerzijds is er voor elke gemeente een wettelijk kader, daarnaast is er per gemeente doorgaans nog een eigen invulling van het leerlingenvervoer gemaakt. Wanneer een leerling gebruik wenst te maken van leerlingenvervoer, neem dan contact op met uw gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Ook met andere vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw gemeente.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy (AVG) en VerzekeringPrivacy (AVG)

Op de Zonnewijzer wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te geven en te begeleiden. Ook worden gegevens opgeslagen om de administratieve organisatie van de school goed te laten verlopen. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling.

Digitale leermaterialen
Tijdens de lessen wordt gebruikgemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. Daarnaast hebben we met deze externe partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten die voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan dergelijke overeenkomsten.Leerlinggegevens worden voor administratieve doeleinden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ParnasSys. Voor het leerlingvolgsysteem maken we gebruik van Cito/LOVS, Kindbegrip!, KIJK! en ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school die volgens hun functie bevoegd zijn om deze gegevens in te zien. Tijdens de lessen werken leerlingen in een speciale educatieve omgeving van Google Workspace. Omdat in deze omgeving uitwisseling van gegevens naar derden niet mogelijk is, is de privacy gewaarborgd. SBO de Zonnewijzer maakt onderdeel uit van stichting Atalenta. Daarom worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Privacyreglement
Op onze school is een privacyreglement van toepassing. Hierin is beschreven hoe op school wordt omgegaan met leerlinggegevens en wat de rechten van ouders en leerlingen zijn in het kader van privacy. Dit reglement is te vinden op de website van de school en op www.atalenta.nl onder het kopje ‘organisatie documenten’. Ook wordt er geen informatie verstrekt aan derden, zonder schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin de wet ons verplicht om informatie te verschaffen.Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens wettelijk niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leerkracht van de leerling, of met de schooldirecteur.Voor het gebruik van digitaal lesmateriaal werken de systemen van scholen en aanbieders van lesmateriaal met elkaar samen in Basispoort. Via Basispoort worden gebruikers en licenties van digitaal lesmateriaal met elkaar verbonden op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens. Dit zorgt ervoor dat leerlingen digitaal lesmateriaal kunnen gebruiken terwijl er zo min mogelijk persoonsgegevens worden uitgewisseld. Er wordt met de Educatieve ContentKeten (ECK iD) gewerkt om een nog betere privacy te waarborgen. Leerlingen krijgen een uniek iD om veilig in te kunnen loggen bij het dagelijks gebruik van digitaal leermateriaal. Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal leermateriaal betrouwbaar en bestendig met elkaar op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens. Hierdoor wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van leermiddelen.

Beeldmateriaal (foto’s en video’s)
Het maken van foto’s en video’s op school door ouders verbieden wij niet, maar er gelden wel enkele regels. Alleen op passende momenten en na overleg met de leerkracht mogen er opnamen van uw eigen kinderen gemaakt worden, zoals bij activiteiten of bijzondere gelegenheden. Tijdens gewone lessen of normale schooldagen is het niet de bedoeling dat er foto’s gemaakt worden. Als er op school foto’s gemaakt zijn en er staan andere kinderen op, dan is het niet toegestaan om deze foto’s publiekelijk te delen via social media. Ook komt er jaarlijks een schoolfotograaf.Belangstellende ouders nemen ook buiten de school vaak zelf foto’s, bijvoorbeeld tijdens een klassen- of schoolactiviteit, zoals sportdag of Zonnewijzerdag. In het kader van bewustwording wijzen wij u erop dat school daar niet verantwoordelijk voor is, ook niet als ouders deze foto's delen op internet. Degene die de foto maakt is er zelf verantwoordelijk voor dat de privacy van personen op de foto niet wordt geschonden. Wel vragen wij aan ouders om terughoudend te zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.Een goed alternatief kan zijn om de leukste foto’s naar de leerkracht te sturen, die vervolgens de foto’s kan verwijderen waar leerlingen op staan van wie ouders geen toestemming hebben gegeven.In het begin van het schooljaar vragen wij u om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal via Parro. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen in de app. Wilt u uw toestemming ook samen met uw zoon of dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten de kinderen ook waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Parro
Op onze school gebruiken we de app Parro als communicatiemiddel tussen ouders en leerkracht. Parro haalt de (persoons)gegevens uit het administratiesysteem. Wij vragen u om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal via Parro. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen in de app. Wilt u uw toestemming ook samen met uw kind bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken. Als u uw keuze thuis bespreekt, weten de kinderen ook waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.Ouders/verzorgers kunnen alleen de berichten en foto’s zien van de groep van hun kind(eren). Er worden alleen foto’s gebruikt van leerlingen van wie de ouders toestemming hiervoor hebben gegeven.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Er wordt binnen de Zonnewijzer nauw samengewerkt met schoolmaatschappelijk werk (SMW). Zij ondersteunt ouders en leerlingen bij hulpvragen. Binnen de school worden, naar behoefte, individuele gesprekken met kinderen gevoerd. De SMW’er is structureel een dag per week op school om zichtbaarheid te creëren voor ouders, leerkrachten en kinderen. De lijntjes met zorg en school blijven kort door regelmatig overleg met alle partijen.

Er is enkele malen per jaar contact met de GGD n.a.v. onderzoeken die leerlingen gehad hebben. Bijzonderheden die voor school van belang zijn worden gedeeld.

Vanuit extra ondersteuningsgelden zijn verschillende ambulante begeleidingsdiensten (AB) regelmatig werkzaam binnen de Zonnewijzer:

AB vanuit de Rungraaf (ondersteuning bij vragen op het gebied van gedrag en groepsdynamiek).

AB vanuit SSOE (ondersteuning bij vragen op het gebied van grote leerachterstand).

AB vanuit Zuiderbos (ondersteuning bij vragen op gebied van grote gedragsvragen).

De ambulant begeleiders hebben specifieke kennis en vaardigheden die ze delen met leerkrachten. Zij ondersteunen de leerkracht om leerlingen die iets extra’s nodig hebben op bovenstaande gebieden zo goed mogelijk te begeleiden.

Terug naar boven