School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer

Haagstraat 136 5552 HP Valkenswaard

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer

In het kort

Toelichting van de school

SBO de Zonnewijzer maakt deel uit van Kind- en kenniscentrum Haagstraatplein in Valkenswaard. De Zonnewijzer is de enige school voor speciaal basisonderwijs binnen het bestuur.

De Zonnewijzer wil zich onderscheiden van de reguliere basisschool.
De volgende elementen vanuit het concept "de andere basisschool" staan hierbij centraal:
- acceptatie van jezelf en de ander,
- een leerproces waarbij kinderen ook zelf keuzes leren maken,
- werken met en in werkplekken.

We zien in de praktijk dat de kinderen die bij ons op school komen, vaak vastgelopen zijn in het regulier onderwijs of ook al in de voorbereiding daarop, ondanks alle zorg en extra ondersteuning die geboden wordt. Om deze kinderen weer in ontwikkeling te brengen, hebben we gekozen voor deze andere aanpak.
Deze aanpak is terug te vinden in ons dagrooster, de didactische aanpak en de pedagogische aanpak.

Het dagrooster:
In de ochtend zijn er instructies waarbij kinderen van de leerkracht instructie krijgen om nieuwe vaardigheden te leren.
In de middag gaan de kinderen in werkplekken de geleerde vaardigheden om te zetten naar de praktijk. Hier vindt een koppeling plaats tussen de didactische en de zaakvakken.
Daarnaast hebben we op andere momenten in de week nog werkplekken waarbij de leerlingen vanuit een 4-tal profielen expliciet verdiepen op een bepaald gebied.
Daarvoor hebben we de werkplekken;
- Werkplek Techniek
- Werkplek Zorg & Welzijn
- Werkplek Theater
- Werkplek Groen

Kijk voor meer informatie op de website van SBO De Zonnewijzer.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plannend en beredeneerd aanbod
  • Onderwijs op maat
  • Vertrouwen
  • Uitdagend leren
  • Rots en Water

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met gemiddeld 100 leerlingen zijn we een kleine school binnen het schoolbestuur SKOzok. De instroom van nieuwe leerlingen vindt plaats op vaste momenten, namelijk na de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, carnavalsvakantie en meivakantie.

Voor plaatsing op het SBO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze wordt door het Samenwerkingsverband toegekend. Met deze TLV kunnen de ouders hun kind aanmelden op de Zonnewijzer.

Vervoer van leerlingen (buiten Valkenswaard)
Eventueel vervoer van leerlingen naar en van school is een zaak tussen ouders en gemeente. Elke gemeente heeft een 'verordening leerlingenvervoer' waarin veel zaken geregeld worden. Enerzijds is er voor elke gemeente een wettelijk kader, daarnaast is er per gemeente doorgaans nog een eigen invulling van het leerlingenvervoer gemaakt. Wanneer een leerling gebruik wil/moet maken van leerlingenvervoer, neem dan contact op met uw gemeente.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Er wordt binnen de Zonnewijzer nauw samengewerkt met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). CJG is wekelijks aanwezig in de school. CJG ondersteunt ouders en leerlingen bij hulpvragen. Binnen de school worden, naar behoefte, individuele gesprekken met kinderen gevoerd. De SMW’er is structureel een dag per week op school om zichtbaarheid te creëren voor ouders, leerkrachten en kinderen. De lijntjes met zorg en school blijven kort door regelmatig overleg met alle partijen,

Er is enkele malen per jaar contact met de GGD nav onderzoeken die leerlingen gehad hebben. Bijzonderheden die voor school van belang zijn worden gedeeld.

Vanuit extra ondersteuningsgelden zijn verschillende ambulante begeleidingsdiensten (AB) regelmatig werkzaam binnen de Zonnewijzer:

AB vanuit de Rungraaf (ondersteuning bij vragen op het gebied van gedrag en groepsdynamiek).

AB vanuit de Taalbrug (ondersteuning bij vragen op het gebied van taalontwikkelingsstoornis/TOS).

AB vanuit SSOE (ondersteuning bij vragen op het gebied van grote leerachterstand).

De ambulant begeleiders hebben specifieke kennis en vaardigheden die ze delen met leerkrachten. Zij ondersteunen de leerkracht om leerlingen die iets extra’s nodig hebben op bovenstaande gebieden zo goed mogelijk te begeleiden.

Terug naar boven