Christelijke Basisschool De Burcht

Broekweg 32 2235 BK Valkenburg (Zuid-Holland)

  • Oudste gedeelte
  • Klimtoestel kleuterplein
  • Kleuterplein
  • Aanbouw van ca. 6 jaar geleden
  • Nieuwe gedeelte

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Cito-eindscore zien wij als een indicatie hoe de school de leerlingen aan het eind van groep 8 aflevert. Daarbij levert het gegevens op die wij gebruiken om ons onderwijs bij te stellen. Bij voorbeeld: Al jaren liggen de rekenresultaten aanmerkelijk hoger dan de taalresultaten. Daarom is onze taalmethode nog niet zo lang geleden vernieuwd en hebben we het aantal lesuren taal vergroot ten koste van het aantal uren rekenen.

Daarbij is het ook een goede indicatie hoe we het als school doen ten opzichte met andere, vergelijkbare, scholen.

Als we daar naar kijken mogen we concluderen dat we het er goed vanaf brengen. Taal en wereldorientatie scoren altijd boven of op het gemiddelde, rekenen altijd ver boven het gemiddelde.

De Cito eindscore is belangrijk om te kijken naar welke vorm van voortgezet onderwijs een kind kan. Belangrijker echter is het oordeel van de school zelf. Gedurende het gehele schoolleven worden de kinderen immers door de school begeleid, waardoor de school een goed inzicht heeft in de mogelijkheden van een kind. Daarom staat in ons informatieboekje een tabel van welke schooladviezen we uitgebracht hebben.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In ons informatieboekje geven we in schema weer welke adviezen er de laatste jaren uitgebracht zijn. Hiermee trachten we een eerlijker beeld van de kwaliteit van onze school weer te geven dan de citotoets-gegevens.

Beide gegevens vormen de basis voor toelating door een school voor Voortgezet Onderwijs. Helaas hechten die scholen steeds meer waarde aan de cito-score dan aan het door ons uitgebrachte advies.

Zie bijlage voor tabel.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderwijsinspectie juni 2022:

De kwaliteit van het onderwijs op CBS De Burcht beoordelen we als Goed. Dit komt tot uiting in de waardering Goed op een vijftal standaarden. De overige standaarden beoordelen wij als Voldoende. Wat vooral opvalt is dat de school in het onderwijsproces en de kwaliteitszorg goed scoort. Kinderen worden gezien, voelen zich ook gezien en worden passend ondersteund en uitgedaagd. Zij krijgen goed gestructureerde en gedifferentieerde lessen van enthousiaste en ambitieuze leraren. Voor leraren is het vanzelfsprekend dat zij samen met en van elkaar leren om het onderwijs nog sterker te maken. Deze professionele cultuur samen met de goed opgezette kwaliteitszorg zorgen ervoor dat verbeteringen in de school daadwerkelijk verwezenlijkt worden en duurzaam zijn. Tenslotte roemen alle betrokkenen in en om de school het stimulerende, warme en veilige schoolklimaat op CBS de Burcht.

Inspectierapport 2022:

https://cbsdeburcht.nl/wp-content/uploads/2022/10/Definitief-rapport-07MQ-C1-De-Burcht.pdf

Terug naar boven