obs De Dubbelburg

Valkenhorst 2 2235 BW Valkenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van obs De Dubbelburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Dubbelburg wordt de Centrale Eindtoets (digitaal) bij de kinderen van groep 8 afgenomen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.
De uitkomst van de Centrale Eindtoets wordt bekeken op leerling-, maar ook op schoolniveau. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 worden de cito midden- en eindtoetsen afgenomen. Na een analyse door de leerkracht worden de gegevens met een intern begeleider besproken en wordt er bepaald welke kinderen  extra ondersteuning krijgen binnen de groep of buiten de groep van een onderwijsassistent. Voor deze kinderen worden doelen bepaald welke in de afgesproken periode behaald moeten worden.

Na de groepsevaluatie wordt een schoolzelfevaluatie opgesteld door IB-ers en directie. De schoolzelfevaluatie wordt met het team besproken. Uit de schoolzelfevaluatie komen aandachtspunten naar voren en op basis daarvan worden nieuwe doelen opgesteld. Deze komen terug in team- en bouwvergaderingen, maar ook in groepsbesprekingen. De schoolzelfevaluatie wordt met het bestuur besproken. De schoolzelfevaluatie wordt twee keer per jaar opgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 informeren we ouders over het verwachte uitstroomniveau van hun kind aan het einde van de basisschool. 

Het voorlopig advies in groep 7 is opgesteld aan de hand van rapporten en ervaringen van leerkrachten en de resultaten uit het leerlingvolgsysteem.

Natuurlijk zijn het niet alleen maar de toetsen die bepalend zijn voor de juiste schoolkeuze. Er zijn ook andere zaken, zoals werkhouding en motivatie, die meetellen voor het slagen in het voortgezet onderwijs.

In groep 7 betreft het een voorlopig advies. In groep 8 zullen we op diverse momenten nogmaals het verwachte uitstroomniveau beoordelen en komen tot een definitief advies. De ervaring leert dat de kinderen in de bovenbouw nog een groei laten zien in hun leerprestaties en schoolse vaardigheden, zoals de werkhouding. 

Meer informatie over het voortgezet onderwijs in het algemeen en de VO-scholen in de buurt zijn te vinden in de VO-gids. Deze gids is online te bekijken via: www.devogids.nl.
De Dubbelburg geeft de ouders tijdens een bijeenkomst informatie over de stap richting het Voortgezet Onderwijs. 

In groep 8 (oktober/november) geven de leerkrachten de kinderen uitleg over de overstap naar het voortgezet onderwijs, de verschillende niveaus en de verschillende scholen in de regio.

In november van groep 8 vindt er een pre adviesgesprek plaats met de leerkrachten, ouders en het kind. In dit gesprek wordt het advies met het kind besproken en gekeken naar de mogelijke scholen passend bij het advies. Tevens kan het kind zijn / haar vragen aan de leerkrachten stellen. In november - februari bezoeken ouders en kinderen de open dagen, informatieavonden of doe-middagen van de VO-scholen.

De verdere vervolgprocedure voor de aanmelding wordt in groep 8 verder toegelicht. Dit doen we omdat dit per jaar kan wisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • vertrouwen
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het onderwijs op de Dubbelburg is door de inspectie beoordeeld met een voldoende. De Dubbelburg voldoet aan het basistoezicht. Op de site van de inspectie kunt het nummer van de school invullen. Dit is 06CA. Hier kunt het laatste oordeel van de inspectie vinden.

De stichting OBODB, waar de Dubbelburg onderdeel van uitmaakt, voert bij haar scholen ook cyclisch een audit uit om de onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen. In mei 2022 is er op de Dubbelburg een audit uitgevoerd. De uitkomst van de audit is door de auditoren besproken met het team. 

Terug naar boven