obs De Dubbelburg

Valkenhorst 2 2235 BW Valkenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van obs De Dubbelburg

Het team

Toelichting van de school

Ons team kent een diverse samenstelling. De groepsleerkrachten zijn verdeeld over 15 groepen die samenwerken met lerarenondersteuners en onderwijsassistenten. De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten daar waar er extra zorg voor leerlingen geboden is en zij sturen met elkaar op verbetering van onderwijs.

De Dubbelburg heeft naast vakleerkrachten ook verschillende specialisten in dienst. Zo is er bijvoorbeeld een rekenspecialist, taalspecialist, gedragsspecialist, specialist talentvolle leerlingen en specialist ICT.

We hebben naast de directeur, ook een directie-ondersteuner, Anneke Guijt, en een administratief medewerkster. 

De conciërge, Marco Flink, werkt 2 dagen in de week op De Dubbelburg. Hij zorgt dat het schoolgebouw goed onderhouden wordt.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij (ziekte)verlof van een collega wordt in eerste instantie de duo-collega gevraagd om de klas op te vangen. Indien dit niet kan, dan wordt er binnen het team gezocht naar personeel dat beschikbaar is dat de zorg voor de klas over kan nemen.

De school heeft extra formatie toegewezen gekregen waarop een beroep gedaan kan worden voor de vervanging van een zieke leerkracht. Hierdoor kan er ook een collega worden gevraagd die beschikbaar is binnen de vervangingspool.

In uitzonderlijke gevallen wordt de ouders gevraagd om hun kind thuis te houden. Vanaf groep 5 zal dan worden bekeken of het lesprogramma digitaal kan worden verwerkt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Dubbelburg biedt onderwijs aan leerlingen die op een reguliere basisschool kunnen functioneren in niveau 1, 2 en 3 van de 1-zorgroute.

De school heeft de beschikking over 2 intern begeleiders die de leerlingzorg coördineren. De intern begeleider organiseert de hulp. Daar waar nodig organiseert zij hulp van buitenaf door bijvoorbeeld arrangementen in te kopen met de gelden die door het SWV Duin- en Bollenstreek ter beschikking worden gesteld. Ook zorgt de intern begeleider voor de coördinatie van het leerlingvolgsysteem (bv.: Welke toetsen nemen we wanneer af.) Daarnaast coacht de intern begeleider de leerkrachten bij hun werk en maakt zij analyses op schoolniveau over de ontwikkeling van ons onderwijs.
De intern begeleiders sturen ook de onderwijsondersteuners aan. De onderwijsondersteuners en de specialisten die binnen het team actief zijn, begeleiden kinderen en ondersteunen de leerkrachten mede bij de uitvoering van de leerlingzorg. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Nadere toelichting volgt

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op de locatie Duyfrak is er een peuterspeelzaal / kinderdagverblijf in het gebouw aanwezig. De locatie Valkenhorst werkt samen met een peuterspeelzaal / kinderdagverblijf in de buurt. De Dubbelburg werkt veelvuldig samen met KOK Kinderopvang.

Terug naar boven