Basisschool Valkenburg

Plenkertstraat 42 6301 GM Valkenburg (Limburg)

Schoolfoto van Basisschool Valkenburg

In het kort

Toelichting van de school


Beste geïnteresseerde 'bezoeker' van bs Valkenburg,

Welkom bij onze schoolgids die gemaakt is m.b.v. Vensters PO, een tool waar ons bestuur Innovo mee werkt. Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. In het programma staan verschillende modules waarmee besturen en scholen de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. U als ouder kunt inloggen op bij onderstaande link om alle info terug te kunnen vinden en waar de modules van vensters po zijn weergegeven. 

https://scholenopdekaart.nl

In de schoolgids wordt een genuanceerd beeld gegeven van wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, onze opbrengsten en adviezen m.b.t. het voortgezet onderwijs. Het is een document in ontwikkeling dus er zal met enige regelmaat het e.e.a. aangepast c.q. toegevoegd worden: kortom een levendig document. Wij hopen u hiermee voldoende inzicht te geven in onze organisatie. Hieronder enige belangrijke uitgangspunten/kenmerken van ons onderwijsconcept. Mocht de informatie aanleiding geven tot nadere vragen, laat het ons weten. Uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u via de website van onze school vinden www.bs-valkenburg.nl (o.a. infofolder per unit), of rechtstreeks via links op de Innovo website: www.innovo.nl.

Op de website van Innovo vindt u ook een aanvulling op de schoolgids: https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html

Meer info over de samenwerkingsverbanden is te vinden op:

https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html en http://www.passendonderwijszuid.nl/

Deze informatie en nog meer kunt u tevens vinden op www.scholenopdekaart.nl

Met vriendelijke groet,

Irene Hermens-Wetzels

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • solidariteit
 • eigenaarschap
 • professionaliteit
 • zingeving
 • het kind centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Staat u voor de schoolkeuze en heeft u interesse voor bs Valkenburg dan kunt u een afspraak maken om onze school te bekijken. U kunt een gesprek aanvragen met adjunct directeur mevr. Nicole Geijselaers voor de zij-instromers of de groepsleerkracht van de unit 1/2, juffrouw Petra voor de aanmelding voor de 4-jarigen. U krijgt een rondleiding en u kunt uiteraard uw kind(eren) meenemen. Wanneer u kiest voor onze school dient het kind schriftelijk aangemeld worden. Dit kan via het inschrijvingsformulier op de website van school www.bs-valkenburg.nl 

Als het kind 3 jaar en 10 maanden is, kan het kind 5 dagen of dagdelen een kijkje komen nemen in de groep om kennis te maken. Dit gebeurt altijd in overleg met de betreffende groepsleerkracht, omdat er soms speciale activiteiten plaatsvinden. Uw kind mag naar school als het vier jaar wordt; alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en moeten naar school.

Overstap van speciaal basisonderwijs naar basisonderwijs

Terugplaatsing van een kind van een speciale school voor basisonderwijs naar het reguliere basisonderwijs vindt plaats in overeenstemming met  de ouders na overleg met beide scholen. We willen graag alle kinderen zo goed mogelijk begeleiden. In elke individuele situatie zal een zorgvuldige afweging gemaakt moet worden ten aanzien van de mogelijkheden tot inrichting van het onderwijs, gelet op de aard van de handicap en de onderwijsbeperking dientengevolge. Dat vraagt extra zorg. De grootte en de zorgintensiteit van de groep waarin het kind geplaatst moet worden, bepaalt mede of we het kind de noodzakelijke begeleiding kunnen bieden en dus kunnen aannemen. Een eventuele weigering van de toelating zal terdege met argumenten moeten worden onderbouwd door de school. De inschrijving kan pas definitief plaatsvinden, als wij alle belangrijke informatie van de vorige school, zoals het onderwijskundig rapport en de uitschrijvingverklaring, ontvangen hebben.   

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
330
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Cyberpesten is strafbaar. 

Er zijn verschillende vormen van cyberpesten die strafbaar zijn. Leerlingen realiseren zich dat vaak niet. Evenals wanneer het slachtoffer lichamelijk letsel of materiële schade is toegebracht, kan de politie worden ingeschakeld.  

Aanpak:   

 • Geef steun en luister naar het slachtoffer
 • Adviseer de leerling bewijslast te verzamelen/berichten te bewaren en op te slaan
 • Probeer de dader te achterhalen via systeembeheerder en slachtoffer
 • Bespreek het met de vertrouwenspersoon
 • Spreek de pesters aan
 • Voer eventueel een klassengesprek
 • Neem contact met de ouders op
 • Probeer de dader op te sporen. Soms is de identiteit van de dader te achterhalen door uit te zoeken vanaf welke computer op school het bericht is verzonden. Vanzelfsprekend is dan wel (technische) ondersteuning van een ICT-coördinator, systeembeheerder, en/of externe beheerder voor nodig. Ga na wanneer het bericht verstuurd is en welke klas op dat moment gebruik maakte van de computers. De stijl van het bericht en eventuele taalfouten kunnen de dader verraden. De dader kan wellicht ook worden gevonden door in de klas te praten over wat er is gebeurd. Soms is het niet mogelijk een dader te achterhalen en zit er niets anders op dan het effect te minimaliseren. Dat kan het beste door het slachtoffer op het hart te drukken niet te reageren op haat mail of andere ongewenste berichten.

Gedragsafspraken met de kinderen op ICT gebied

Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht. Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt. Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leraar. Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je leraar. Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet. Spreek van tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen.

Terug naar boven