RK BS Sint Jacobus

Dorpsstraat 5 6675 BB Valburg

Schoolfoto van RK BS Sint Jacobus

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle kinderen ontwikkelen zich op een andere manier. Zij behalen dan ook verschillende resultaten.

Op de St. Jacobusschool volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen op meerdere manieren. 

In de groepen 1 en 2 volgen wij de kinderen met behulp van het ontwikkelingsvolgsysteem ‘KIJK’. Met behulp van KIJK bekijken wij de ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden. In dit systeem kunnen wij goed zien op welk ontwikkelingsniveau uw kind werkt en handelt. Hiermee kunnen wij nog beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van uw kind.

Om de kinderen van groep 3 t/m 8 op cognitief gebied te volgen maken wij gebruik van toetsen. Zo zijn daar op de eerste plaats de methodetoetsen. Na ieder blok, waarin een bepaalde vaardigheid wordt aangeleerd, wordt getoetst of de betreffende leerling de vaardigheid beheerst. Deze toetsen worden door de leerkrachten geevalueerd.

Daarnaast worden de kinderen ieder half jaar (januari en juni) getoetst via methode onafhankelijke toetsen. Door deze toetsen jaarlijks af te nemen en de scores op te slaan, is het mogelijk om de ontwikkeling van kinderen op lange termijn te kunnen volgen. De IB-er bespreekt elk half jaar de scores met de desbetreffende leerkracht in een groepsbespreking. Elk kind komt tijdens deze besprekingen aanbod. Hoe functioneren de kinderen op cognitief gebied en op sociaal-emotioneel gebied. 

Daarnaast bekijken wij met het hele team 2 keer per jaar de uitslagen van de toetsen op schoolniveau. Zijn er opvallende vakgebieden op schoolniveau? Welke verklaringen zien wij voor stijgende of dalende trends? Wat valt er op in positieve zin? Zijn er nog aandachtspunten om aan te werken?

Door dit alles kunnen wij regelmatig ons onderwijs evalueren en bijstellen waar nodig.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven