Rooms Katholieke Basisschool Gerardus Majella

Boxhofstede 17 8171 KC Vaassen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Gerardus Majella

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score van de Eindtoets in groep 8 van Cito kan fluctueren. Dat heeft te maken met de samenstelling van de groep. Over een aantal jaren genomen moet er natuurlijk wel een constante prestatie geleverd worden. Dat gebeurt dan ook. De Gerardus Majella zit doorgaans iets boven het landelijk gemiddelde. In het schooljaar 2017/2018 hebben 7 leerlingen meegedaan aan de eindcito. Met zo’n kleine groep kan geen betrouwbaar beeld gevormd worden van de school. De resultaten kunnen dus niet worden beoordeeld.De scores van de kinderen komen overeen met de adviezen die de leerkracht met ouders en kind hebben besproken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zwermen na groep 8 uit over verschillende scholen. Deels gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs in Epe en deels in Apeldoorn. Uiteraard hebben de ouders en kinderen daar een doorslaggevende stem in. De basisschool heeft een adviserende functie en laat de mogelijkheden zien.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij het laatste inspectiebezoek heeft de school een basisarrangement gekregen. Daarmee geeft de inspectie aan tevreden te zijn over de kwaliteit die de school op onderwijskundig gebied levert.

Uiteraard zijn er altijd punten waarop we ons kunnen verbeteren. Dat doen we door jaarlijks een plan van aanpak te maken met betrekking tot die verbeterpunten. Daar hoort ook een scholingsplan bij voor het team als geheel en ook voor individuele leerkrachten.

Terug naar boven