Rooms Katholieke Basisschool Gerardus Majella

Boxhofstede 17 8171 KC Vaassen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Gerardus Majella

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score van de Eindtoets in groep 8 van Cito kan fluctueren. Dat heeft te maken met de samenstelling van de groep. Over een aantal jaren genomen moet er natuurlijk wel een constante prestatie geleverd worden. Dat gebeurt dan ook. De Gerardus Majella zit doorgaans iets boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. De resultaten van de leerlingen op de eindtoets komen vrijwel altijd overeen met de adviezen die de leerkracht met ouders en kind hebben besproken. Indien het resultaat op de eindtoets hoger is dan het gegeven advies dan heroverwegen wij het advies in overleg met ouders en kind.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We zijn gestart met de Invoering van Mijnleerlijn (leerdoelgericht onderwijs) Bij Leerdoelgericht Onderwijs staat het leerdoel centraal. De activiteiten en middelen die nodig zijn voor de leerling om het leerdoel te behalen zijn bewust gekozen. Dit geeft vrijheid en ruimte voor de creativiteit en het vakmanschap van de leerkracht. Het maakt daarbij niet uit welke middelen of methodes je gebruikt. Met Leerdoelgericht Onderwijs organiseer je vanuit inzicht en zo haal je het maximale uit de onderwijstijd voor zowel de leerkracht als de leerling. Met de begeleiding en software van MijnLeerlijn kunnen we leerdoelgericht en op maat onderwijs organiseren. Tijdens de begeleiding en training zijn de visie, onderwijspraktijk en wensen van de school en het team altijd het uitgangspunt. De software van MijnLeerlijn is een uniek middel om inzicht te krijgen in de leerlijnen / leerdoelen. Daarnaast brengt het eigenaarschap bij de leerkracht en leerling in praktijk. Naast de cognitieve ontwikkeling is er ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling. Dit alles in één systeem. Kortom, met MijnLeerlijn hebben wij inzicht om onderwijs te organiseren op onze eigen manier. Implementatie: in het nieuwe schooljaar zullen we doelgesprekken met leerlingen inplannen, daarnaast krijgen leerlingen vanaf groep 4 de mogelijkheid hun eigen leerlijn inzichtelijk te krijgen. Hierdoor wordt de leerling mede eigenaar van zijn eigen leerproces. Het team krijgt doormiddel van training en workshops ondersteuning van MijnLeerlijn.

Daarnaast gebruiken wij leerling in Beeld vanaf groep 3. Doormiddel van deze Cito-toetsen monitoren wij de ontwikkeling van onze leerlingen en het effect van ons onderwijsaanbod in de gaten. In de groepen 5 en 7 nemen wij daarnaast nog de NSCCT af om een inschatting te kunnen maken van het leerpotentieel van onze leerlingen. In groep 8 nemen we de doorstroomtoets af.

Opbrengsten, doelstellingen en tijdspad

Een aantal van de opbrengsten voor de leerkracht en leerling (en ouder(s) indien van toepassing) willen wij hier specifiek benoemen. Daarnaast geven wij de doelstellingen van dit plan weer om te gebruiken bij de evaluatie en analyse van het Nationaal Programma Onderwijs. Tot slot geven wij een beknopt tijdspad weer voor het komende schooljaar en de inzet van de interventies.

De leerkracht:

 • Geeft klassikale instructie aan de leerlingen die op dat moment daadwerkelijk klaar zijn om aan het leerdoel te werken.
 • Kan kleinere groepen korte instructies geven terwijl de rest van de klas zelfstandig aan openstaande leerdoelen werkt.
 • Ziet wat een leerling zelfstandig heeft gedaan.
 • Heeft ten alle tijden inzicht waar zijn/haar klas staat en wat er georganiseerd moet worden.
 • Kan altijd inspelen op de behoefte van de klas/leerling.
 • Geeft met het stappenplan aan hoe de leerling kan oefenen en het leerdoel kan behalen.
 • Kan leerlingen met een leervertraging gericht en adequaat helpen om de vertraging in te lopen.
 • Maakt de vertaling van de schoolscan naar het lesaanbod
 • Heeft duidelijk en inzichtelijk welke leerdoelen we moeten / willen aanbieden per hoofd- en deelgebied    

De leerling:

 • Werkt alleen aan leerdoelen die voor hem/haar nodig zijn.
 • Kan vaker begeleiding krijgen van de leerkracht in kleine groepjes.
 • Kan zelfstandig snel aan de slag met openstaande leerdoelen.
 • Ziet met het stappenplan hoe er geoefend en behaald kan worden
 • Krijgt feedback over het gedane werk en het leerproces.
 • Is mede eigenaar over zijn/haar leerproces    

De ouder(s):

 • Heeft direct inzicht in het specifieke onderwijsaanbod voor de leerling
 • Heeft inzicht in de resultaten met betrekking tot de leerdoelen uit het curriculum
 • Kan communiceren over het aanbod en de voortgang met de leerkracht
 • Kan communiceren in de driehoek; leerkracht, leerling, ouder
 • Heeft inzicht in de leerlijn en de mogelijkheden van de leerling
 • Heeft inzicht in de (executieve) vaardigheden van de leerling

Doelstellingen lange termijn:

 • De leerkracht heeft kennis van de leerlijnen en leerdoelen.
 • De leerkracht en de leerling weten hoe een leerdoel behaald kan worden en welke middelen daarvoor gebruikt worden.
 • De leerling en ouder(s) worden actief betrokken bij het onderwijs en hebben veel inzicht.
 • Een inzichtelijke, persoonlijke leerlijn voor iedere leerling met duidelijkheid voor de leerkracht, leerling en ouder.
 • Dagelijks inzicht in het lesaanbod om daarop te anticiperen door de leerkracht    

Tijdspad

 • Schooljaar 2021 – 2022 ? Start implementatie Leerdoelgericht Onderwijs
 • Schooljaar 2022 - 2023 ? Vervolg implementatie Leerdoelgericht Onderwijs
 • Schooljaar 2023 - 2024 ? Vervolg implementatie Leerdoelgericht Onderwijs
 • Schooljaar 2024 - 2025 ? Afronding implementatie Leerdoelgericht Onderwijs

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als alles verloopt zoals we verwachten, zullen de leerlingen na groep 8 hun schoolloopbaan voortzetten in het voortgezet onderwijs. Aan het eind van groep 7 zal de leerkracht een voorlopig schooladvies geven. In januari volgt dan het (pré) schooladvies. Deze adviezen zijn gebaseerd op observaties, cijfers, de scores van het Cito-leerlingvolgsysteem, de data uit Mijnleerlijn en overleg met collega’s. Nadat dit besproken is met de ouders geeft de school uiterlijk 24 maart het definitieve advies nadat de doorstroomtoets is gemaakt.

In feb doen de leerlingen van groep 8 in februari mee aan de Doorstroomtoets (vervanging van de Eindtoets). De resultaten daarvan zijn in maart bekend. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, zullen wij als school het schooladvies heroverwegen, in overleg met de ouders. Dat kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de toets. Soms maken leerlingen de toets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. In de loop van het schooljaar zal de school de leerlingen en hun ouders op de hoogte houden van open dagen van alle middelbare scholen in Epe en omgeving.

De ouders melden het eigen kind aan bij de voortgezet onderwijs school naar keuze uiterlijk in de laatste week van maart. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen graag dat ieder kind met plezier naar school gaat. Een school moet een veilige omgeving zijn. Om dat te realiseren moet iedereen zich houden aan de volgende afspraken: 

 • We helpen elkaar
 • We zijn te vertrouwen
 • Niemand blijft zielig
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • We praten en werken netjes en rustig
 • We zijn netjes op de spullen van ons zelf, de spullen van anderen en de spullen van de school
 • We werken volgens de gemaakte afspraken

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Zelfvertrouwen
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij het laatste inspectiebezoek heeft de school een basisarrangement gekregen. Daarmee geeft de inspectie aan tevreden te zijn over de kwaliteit die de school op onderwijskundig gebied levert.

Uiteraard zijn er altijd punten waarop we ons kunnen verbeteren. Dat doen we door jaarlijks een plan van aanpak te maken met betrekking tot die verbeterpunten. Daar hoort ook een scholingsplan bij voor het team als geheel en ook voor individuele leerkrachten.

Terug naar boven