Christelijke Basisschool De Violier

Vlierstraat 33 8171 BA Vaassen

 • Samen met heel veel ouders de natuur in op zoek naar alles wat bloeit en groeit.....
 • Groep 8 herdenkt en legt een krans bij het oorlogsmonument in Vaassen.
 • Als gezonde school promoten we het eten van groente en fruit. Niet alleen omdat het lekker is, maar omdat het gezond is!
 • Het groene plein geeft veel ruimte om te spelen. Met water uit een drinkwaterpomp kun je spelen en je kunt het water drinken!
 • Met Chromebooks als hulpmiddel maken we het onderwijs nog dynamischer en uitdagender!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We hanteren bij plaatsing van de toetsgegevens de regelgeving van de inspectie.

Alle leerlingen van onze groep 8 doen mee, uitzondering vormen;

1. leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.

2.leerlingen die een ontwikkelingsperspectief hebben met als verwachte uitstroombestemming vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding.

3. leerlingen met een IQ lager dan 70 volgens een recente IQ-test die voldoet aan de criteria van de Cotan. Als de IQ-test ouder is dan twee jaar, dienen gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem te bevestigen dat de ontwikkeling van de leerling niet verder is dan het niveau van eind groep 5 van het basisonderwijs.

Het bevoegd gezag beslist, na overleg met de ouders, of leerlingen die binnen deze ontheffingsgronden vallen, wel of niet meedoen aan de eindtoets. Wordt de leerling hiervan vrijgesteld, dan legt de school de onderbouwing van deze beslissing vast in de eigen administratie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 1. per zes weken vinden groepsbesprekingen plaats.
 2. daarnaast vinden ook leerlingbesprekingen plaatst.
 3. ook worden de gedragszaken per groep onder meer a.h.v. kanjer besproken.
 4. flitsbezoeken geven ib ers en directeur een mooi inzicht in hoe we gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van kinderen en onszelf.
 5. december en januari worden, na overleg met de leerkracht van groep 7, door leerkracht groep 8, ib en directie de verwijzingsadviezen volgens een vast protocol besproken.
 6. in februari worden de CITO M toetsen geanalyseerd en teambreed besproken en worden waar nodig plannen van aanpak geformuleerd.
 7. eind april volgt de analyse van de centrale eindtoets.
 8. rond de zomervakantie vindt de analyse plaats van de CITO E toetsen, ook als opmaat naar het nieuwe schooljaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen leerlingen een schooladvies.    

Dit advies bepaalt op welk niveau een leerling zich mag inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. De basisschool baseert het schooladvies op toetsresultaten, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag. Het adviestraject begint al in groep 7.

Na het schooladvies in groep 8 maken leerlingen de eindtoets. Hieruit volgt een toetsadvies. Is het toetsadvies hoger dan het schooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen.   Onze school beschikt over een protocol voor het verstrekken van adviezen voor het voortgezet onderwijs. Het protocol is bekend bij zowel de ouders als de leerlingen en wordt aan het begin van groep 8 doorgenomen aan de hand van een overzichtelijk tabel. Het protocol verheldert de rol van de leraar van groep 8 en die van de centrale eindtoets. Op zich houden we vast aan ons protocol, maar we gaan over op kansrijk adviseren.

Wat verstaan we onder kansrijk adviseren? In de eerste plaats willen we niet al te voorzichtig adviseren en in de tweede plaats geven we een leerling bij aarzeling tussen schooltype-A en schooltype-B het voordeel van de twijfel of wordt er een dubbel advies gegeven. Voor de helderheid: kansrijk adviseren is niet hetzelfde als simpelweg een hoger advies geven. In het kader van het nationaal Programma Onderwijs en ons School Programma willen we in relatie met de VO-advisering inzetten op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. Daarom achten wij het noodzakelijk om extra impulsen te geven aan het onderwijs in de bovenbouw en dan met name te zorgen voor extra onderwijsgroei van de leerlingen van de groepen 7 en 8.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven