Christelijke Basisschool De Violier

Vlierstraat 33 8171 BA Vaassen

 • Samen met heel veel ouders de natuur in op zoek naar alles wat bloeit en groeit.....
 • Groep 8 herdenkt en legt een krans bij het oorlogsmonument in Vaassen.
 • Als gezonde school promoten we het eten van groente en fruit. Niet alleen omdat het lekker is, maar omdat het gezond is!
 • Het groene plein geeft veel ruimte om te spelen. Met water uit een drinkwaterpomp kun je spelen en je kunt het water drinken!
 • Met Chromebooks als hulpmiddel maken we het onderwijs nog dynamischer en uitdagender!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We hanteren bij plaatsing van de toetsgegevens de regelgeving van de inspectie.

Alle leerlingen van onze groep 8 doen mee, uitzondering vormen;

1. leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.

2.leerlingen die een ontwikkelingsperspectief hebben met als verwachte uitstroombestemming vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding.

3. leerlingen met een IQ lager dan 70 volgens een recente IQ-test die voldoet aan de criteria van de Cotan. Als de IQ-test ouder is dan twee jaar, dienen gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem te bevestigen dat de ontwikkeling van de leerling niet verder is dan het niveau van eind groep 5 van het basisonderwijs.

Het bevoegd gezag beslist, na overleg met de ouders, of leerlingen die binnen deze ontheffingsgronden vallen, wel of niet meedoen aan de eindtoets. Wordt de leerling hiervan vrijgesteld, dan legt de school de onderbouwing van deze beslissing vast in de eigen administratie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 1. Iedere zes weken vinden groepsbesprekingen plaats.
 2. Daarnaast vinden ook leerlingbesprekingen plaats.
 3. Ook worden de gedragszaken per groep onder meer a.h.v. Kanjer besproken.
 4. Flitsbezoeken bieden ib ers en directeur inzicht in hoe we gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van kinderen en onszelf.
 5. In december en januari worden door de leerkrachten van groep 7 en 8, ib en directie de verwijzingsadviezen volgens een vast protocol besproken.
 6. In februari worden de CITO M toetsen geanalyseerd en teambreed besproken. Waarnodig worden plannen van aanpak geformuleerd.
 7. Eind april volgt de analyse van de Centrale Eindtoets.
 8. Rond de zomervakantie vindt de analyse plaats van de CITO E toetsen, ook als opmaat naar het nieuwe schooljaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen leerlingen een schooladvies.    

Dit advies bepaalt op welk niveau een leerling zich mag inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. De basisschool baseert het schooladvies op toetsresultaten, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag. Het adviestraject begint al in groep 7.

Na het schooladvies in groep 8 maken leerlingen de eindtoets. Hieruit volgt een toetsadvies. Is het toetsadvies hoger dan het schooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen.   Onze school beschikt over een protocol voor het verstrekken van adviezen voor het voortgezet onderwijs. Het protocol is bekend bij zowel de ouders als de leerlingen en wordt aan het begin van groep 8 doorgenomen aan de hand van een overzichtelijke tabel. Het protocol verheldert de rol van de leraar van groep 8 en die van de Centrale Eindtoets. Op zich houden we vast aan ons protocol, maar we adviseren wel kansrijk. 

Wat verstaan we onder kansrijk adviseren? In de eerste plaats willen we niet al te voorzichtig adviseren en in de tweede plaats geven we een leerling bij aarzeling tussen schooltype-A en schooltype-B het voordeel van de twijfel of wordt er een dubbel advies gegeven. Voor de helderheid: kansrijk adviseren is niet hetzelfde als simpelweg een hoger advies geven. In het kader van het nationaal Programma Onderwijs en ons School Programma willen we in relatie met de VO-advisering inzetten op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. Daarom achten wij het noodzakelijk om extra impulsen te geven aan het onderwijs in de bovenbouw en dan met name te zorgen voor extra onderwijsgroei van de leerlingen van de groepen 7 en 8.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

 • Zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen is speerpunt op de Violier. Ieder teamlid is Kanjer gecertificeerd.
 • Het welbevinden van het kind op school is van groot belang voor een optimale ontwikkeling. Een goede communicatie en verstandhouding tussen school en gezin is hierbij noodzakelijk.
 • Wij laten elk kind in zijn of haar eigen waarde en geven het de ruimte die het nodig heeft om blijk te geven van eigen kunnen.
 • Wij richten ons onderwijs zo in, dat kinderen toegerust worden met een palet aan vaardigheden die hen weer stimuleren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en hen te helpen bij het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van de noodzakelijke kennis en het verkrijgen van culturele en lichamelijke vaardigheden.
 • Ons onderwijs richt zich op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. We maken gebruik van goede methoden en gevarieerde werkvormen, passend bij de ontwikkelingsniveaus van de kinderen. Kennisoverdracht is een belangrijk item binnen de school. Niet ieder kind hoeft hetzelfde te kennen en te kunnen.
 • Als team volgen wij de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet en spelen vroegtijdig in op de  ontwikkeling. Dit doen wij door middel van groepsbesprekingen en we maken gebruik van de resultaten van de methoden en van ons leerlingvolgsysteem. Door gebruik te maken van tussenevaluaties kunnen we meer handelingsgericht werken en proberen wij passend onderwijs te bieden.
 • M.b.t. onze visie op 21st century skills willen wij leerlingen een samenhangend geheel aan vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie en om innovatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Oog voor rust en regelmaat
 • Kanjerschool zijn
 • een duidelijke Chr. identiteit

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven