Christelijke Basisschool De Violier

Vlierstraat 33 8171 BA Vaassen

 • Samen met heel veel ouders de natuur in op zoek naar alles wat bloeit en groeit.....
 • Groep 8 herdenkt en legt een krans bij het oorlogsmonument in Vaassen.
 • Als gezonde school promoten we het eten van groente en fruit. Niet alleen omdat het lekker is, maar omdat het gezond is!
 • Het groene plein geeft veel ruimte om te spelen. Met water uit een drinkwaterpomp kun je spelen en je kunt het water drinken!
 • Met Chromebooks als hulpmiddel maken we het onderwijs nog dynamischer en uitdagender!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op welke manier is vervanging bij afwezigheid van personeel geregeld?

Als stichting hebben wij afspraken hoe om gegaan wordt bij afwezigheid (ziekte/verlof) van personeel.

 1. Bij ziekte, verlof of onverwachte uitval van een leerkracht of onderwijsassistent zal in eerste instantie voor de eerste dag gezocht worden naar een vervanger. De school kan daarvoor een beroep doen op de IJsselpool, een gemeenschappelijke bron met vervangers van een aantal besturen uit de regio.
 2. Echter, door de beperkte beschikbaarheid van mensen in de pool kan het, zeker in piektijden zoals bij een griepgolf en nu vanwege corona, voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is.
 3. De volgende mogelijkheid is dan dat er een beroep wordt gedaan op een collega binnen de school en/of andere scholen binnen het bestuur, om de vervanging waar te nemen. Dit is altijd op basis van vrijwilligheid.
 4. Levert dit ook geen vervanging op dan kan, onder begeleiding van een collega-leerkracht, een onderwijsassistent of stagiaire ingezet worden.
 5. In uiterste nood kan mogelijk nog een beroep gedaan worden op oud-collega’s, gepensioneerden of andere onderwijsbevoegden van buiten de school.
 6. Als ook dit niet mogelijk blijkt informeren wij u zo snel mogelijk via de app dat wij geen leerkracht beschikbaar hebben en dat de kinderen van de desbetreffende groep thuis moeten blijven.
 7. Dit gebeurt dus slechts in het uiterste geval en hiervan wordt altijd de bestuurder in kennis gesteld.
 8. In de corona tijd zullen we, als een leerkracht de diagnose corona krijgt, afhankelijk van de gezondheid van de leerkracht, kijken of we thuisonderwijs kunnen opstarten.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Violier heeft de afgelopen jaren bewust de keuze gemaakt om in te zetten op sport, spel, bewegen, welbevinden en gezonde voeding. Een logisch gevolg was het behalen van de bijbehorende gezonde school themacertificaten. Zo hebben we inmiddels de 3 themacertificaten bewegen en sport, voeding en welbevinden. Enerzijds was het behalen gedeeltelijk voorwaarde om deel te mogen nemen aan het project " gezonde schoolplein" van Jantje Beton. Anderzijds passen deze onderwerpen geheel in ons streven om de komende jaren spel, sport, bewegen op een gezond schoolplein i.c.m. gezonde voeding en welbevinden op een hoger plan te brengen. 

Visie op leren en lesgeven

Zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen is speerpunt op de Violier. We hechten veel waarde aan een goede sfeer. Schoolbreed hanteren wij de Kanjertraining als een ‘leefwijze'. Het welbevinden van het kind op school is van groot belang voor een optimale ontwikkeling. Een goede communicatie en verstandhouding tussen school en gezin is hierbij noodzakelijk. Wij richten ons onderwijs zo in, dat kinderen toegerust worden met een palet aan vaardigheden die hen weer stimuleren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en hen te helpen bij het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van de noodzakelijke kennis en het verkrijgen van culturele en lichamelijke vaardigheden. We maken voor ons onderwijs gebruik van goede methoden en gevarieerde werkvormen, passend bij de ontwikkelingsniveaus van de kinderen. Kennisoverdracht gebeurt doorlopend, maar niet ieder kind hoeft hetzelfde te kennen en te kunnen. Als team volgen wij de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet en spelen vroegtijdig in op de  ontwikkeling. Dit doen wij door middel van groepsbesprekingen en we maken gebruik van de resultaten van de methoden en van ons leerlingvolgsysteem. Door gebruik te maken van tussenevaluaties willen we meer handelingsgericht werken en proberen wij passend onderwijs te bieden.    

Visie op 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel aan vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie, constructie en om innovatie. Om die reden richten wij ons op school ook op de 21ste century skills: samenwerking, communicatie, kennisconstructie, ICT gebruik, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken.  De gerichtheid van onze school op de 21ste century skills heeft ook gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement).

Bewegingsonderwijs

De vakleerkracht lichamelijke opvoeding heeft een belangrijke signaleringsfunctie. Het gedrag van kinderen tijdens de gymles en ook bij activiteiten na schooltijd vormt een belangrijke graadmeter als het gaat om het in beeld krijgen van beweegproblemen. Op een Gezonde School wordt deze signalering op een structurele wijze ingezet om te komen tot een effectieve aanpak van beweegproblemen in de groep of bij individuele leerlingen. In maart 2015 hebben we het vignet "Bewegen en Sport" behaald en in de twee jaar erna hebben we samen met ouders, kinderen, Jantje Beton en team een fraai en gezond schoolplein gerealiseerd en nog verder uitgebreid. Inmiddels hebben we naast Bewegen en Sport ook de vignetten Voeding en Welbevinden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de begeleiding van leerlingen met een visuele beperking.

Daarnaast is er veel geïnvesteerd in teamscholing gericht op het omgaan met kinderen speciefieke en opvallende gedragskenmerken.

Het zorgprofiel geeft duidelijk aan waar onze kracht en beperkingen liggen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Dankzij de impulsgelden vanuit NPO hebben we aanzienlijk meer ondersteuning in de groepen. Zo kunnen individuele kinderen maar ook groepen nog doelgerichter geholpen worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven