Openbare Basisschool De Robbedoes

Aan de Ververij 31 6291 KC Vaals

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Robbedoes

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten en het beleid van OBS de Robbedoes. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en met name de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en de wijze waarop wij ze beïnvloeden.

Als school zijn wij van mening dat we ons motto 'Fluitend naar school en fluitend naar huis' waarmaken. Wij verwachten dat u dat ervaart.

U zult ontdekken dat onze leerlingen goed les krijgen, genoeg leren en veilig zijn.

De kernwaarden openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting, gelden zeker voor OBS de Robbedoes

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • welbevinden en ontwikkeling
  • openbare identiteit
  • dynamisch differentiëren
  • op autonomie gerichte ambitie
  • gedeeld leiderschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons voedingsgebied voor wat betreft leerlingen is m.n. de gemeente Vaals (Vaals en omliggende dorpen). Verder wordt het aantal leerlingen bepaald door een opvallend groot aantal gemeentegrens overschrijdende (terug)verhuizingen. De sociaal economische status van inwoners lijkt hier voor een groot deel oorzaak van te zijn. Ouders kiezen voor ons concept en herkennen daarin m.n. ons aanbod op gebied van welbevinden. Regelmatig stappen ouders, na gedegen overleg, tussentijds over naar onze school. We ervaren een stabiele toestroom van vierjarigen. 

Wij kennen onze leerlingpopulatie (het schoolgewicht is 32 met spreidingsgetal 7) en passen ons onderwijs daarop aan.

Leerlingen worden actief betrokken bij het schoolconcept. Ze hebben o.a. zitting in diverse werkgroepen en denken en werken mee aan duurzaamheid, burgerschap, milieu, bewegen, moestuintjes, schoolactiviteiten en ook goede doelen. School is voor hen zo een goede oefenplaats.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school is gehuisvest in het gebouw Brede School 'De Tamboerijn'. In dit gebouw bevindt zich ook de voorziening voor kinderopvang.

Binnen het gebouw van de Brede School zijn daarnaast ook de bieb, de GGD, de peuterspeelzaal, het maatschappelijk werk en de logopedist gehuisvest.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven