Agatha Snellenschool

Nicolaasdwarsstraat 3 3512 XG Utrecht

  • Kinderen die meer uitdaging nodig hebben worden in kleine groepjes begeleid bij verrijking en verdieping en heten bij ons "de onderzoekers".
  • Elk jaar gaan groep 7&8 vier dagen op schoolreis naar Vlieland en hebben daar samen een geweldige tijd.
  • Niet alleen bij het organiseren van de jaarfeesten, maar ook bij het bestuur van school zijn ouders zeer betrokken.
  • Wij werken bij rekenen en taal in alle klassen op drie niveaus en komen daarmee tegemoet aan verschillen tussen kinderen.
  • Wij vinden cultuur belangrijk. De vakdocent muziek en intensieve samenwerking met het Centraal Museum zijn voorbeelden hiervan.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De citoscores eind groep 8 liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde. Dat kan ook worden verwacht van onze schoolpopulatie.
De groepsscore van onze groep 8 op de eindtoets basisonderwijs van Cito is:
2010 - 538,9
2011 - 542,0
2012 - 536,6
2013 - 538,4
2014 - 540,9
2015 - 542,9

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In 2013 was onze groep 8 een bijzondere groep; nauwelijks leerlingen in het middengebied (havo). Dit is terug te zien in de uitstroom van deze klas naar het voortgezet onderwijs: vmbo basis: 3 leerlingen, vmbo kader: 5 leerlingen, vmbo TL: 1 leerling, vmbo/havo: 4 leerlingen, havo/vwo: 3 leerlingen en vwo: 9 leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ook in schooljaar 2013-2014 hebben wij het basisarrangement toegekend gekregen door de Onderwijsinspectie. Dit betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in onze school en geen aanleiding ziet tot intensief toezicht. Wij kregen bij het laatste inspectiebezoek in 2010 een positieve beoordeling. Naast alle positieve punten waren er twee kleine aandachtspunten; de schoolgids was driejaarlijks en moet jaarlijks worden uitgegeven, en we hadden geen rekentoets voor kleuters. Inmiddels staat de jaarlijkse, digitale schoolgids op de home page van onze website (www.agathasnellen.nl) en hebben wij de Cito rekentoets voor kleuters ingevoerd.

Terug naar boven