Agatha Snellenschool

Nicolaasdwarsstraat 3 3512 XG Utrecht

  • Kinderen die meer uitdaging nodig hebben worden in kleine groepjes begeleid bij verrijking en verdieping en heten bij ons "de onderzoekers".
  • Elk jaar gaan groep 7&8 vier dagen op schoolreis naar Vlieland en hebben daar samen een geweldige tijd.
  • Niet alleen bij het organiseren van de jaarfeesten, maar ook bij het bestuur van school zijn ouders zeer betrokken.
  • Wij werken bij rekenen en taal in alle klassen op drie niveaus en komen daarmee tegemoet aan verschillen tussen kinderen.
  • Wij vinden cultuur belangrijk. De vakdocent muziek en intensieve samenwerking met het Centraal Museum zijn voorbeelden hiervan.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Agatha Snellenschool. Een school voor eigentijds onderwijs in de historische binnenstad van Utrecht. Waar een passend onderwijsaanbod gecreëerd wordt, waarbij wordt afgestemd op wat het kind nodig heeft. Zowel pedagogisch, als didactisch. De Agatha Snellenschool ziet ouders daarbij als belangrijke gesprekspartner. Wij vinden het bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen, in een veilige sociale omgeving, net zo belangrijk als goede onderwijsresultaten. In ons onderwijs proberen wij hoofd, hart en handen aan te spreken en de kinderen hun nieuwsgierigheid, die hen van nature is gegeven, te laten behouden.

De Agatha Snellenschool heeft het kenmerk algemeen bijzonder en is dus een openbare school met een eigen schoolbestuur. Ouders zijn lid van de schoolvereniging en er is daardoor een hoge ouderbetrokkenheid. Het is een echte buurtschool en het heeft daardoor ook korte lijntje met haar omgeving. Zo is er een samenwerking met het Centraal Museum en andere culturele instellingen. De Agatha Snellenschool heeft een stabiel team en expertise in huis als Intern Begeleiders, Leerspecialisten, een eigen gymleerkracht en specialisten op het gebied van Meer en Hoogbegaafdheid Onderwijs. Taal en rekenen vormen de kerntaken binnen ons onderwijs, maar wij zijn ook een 4xwijzer school en willen kinderen op het gebied van zaakvakken vooral stimuleren om te leren door beleving en we zien motivatie als vertrekpunt hiervoor. 

Scholen op de kaart biedt u inzicht in een aantal resultaten van de Agatha Snellenschool. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en deels van ons zelf. Af en toe geven wij een toelichting bij de cijfers en de feiten. Natuurlijk geeft dit slechts in beperkte mate zicht op wat het onderwijs op de Agatha Snellenschool betekent en wat voor doelen er worden bereikt.

In onze digitale schoolgids vindt u nog veel meer informatie over onze school, het onderwijs, de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Op de homepage van onze website vindt u deze gids onder de button 'schoolgids'. U kunt natuurlijk ook langskomen als u geïnteresseerd bent in onze school, wij organiseren regelmatig rondleidingen en informatie ochtenden. De data voor de informatieochtenden staan vermeld op onze website.

Hartelijke groeten, team en bestuur Agatha Snellenschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs van de 21e eeuw
  • Hoofd, hart en handen
  • Talentontwikkeling
  • Ieder kind telt
  • Cultuureducatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op 1 september 2020 was 213. Wij hebben drie kleine kleutergroepen en vervolgens van groep 3 t/m 8 elk één groep. Wij plaatsen maximaal 30 leerlingen in een klas. Bij over aanmelding wordt er geloot.

N.B.: in een aantal groepen hebben we nog ruimte voor enkele leerlingen. Voor informatie kunt u contact opnemen met administratie@agathasnellen.nl.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven