KBS De Spits

Eifel 8 3524 HH Utrecht

 • Schoolfoto van KBS De Spits
 • Schoolfoto van KBS De Spits
 • Schoolfoto van KBS De Spits
 • Schoolfoto van KBS De Spits
 • Schoolfoto van KBS De Spits

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. De Wet doorstroomtoetsen po is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. 

De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school. Dit zijn de maatregelen: 

 • De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8.
 • Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen bieden we ons onderwijs aan op drie instructieniveaus. Binnen deze instructiegroepen passen we de inhoud van de leerstof zoveel mogelijk aan op het niveau van het kind. Hiermee maken we ons onderwijs adaptief.  

We werken handelingsgericht vanuit 7 uitgangspunten:

 1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal
 2. Het gaat om een goede afstemming en wisselwerking tussen ouders, kind en school
 3. De leerkracht doet ertoe
 4. Positieve aspecten zijn van groot belang. We gaan uit van wat een kind al kan en gaan daarmee verder. 
 5. We werken constructief samen
 6. Ons handelen is doelgericht
 7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant

Veel lesmethoden worden digitaal aangeboden. In de resultatenmonitor van deze methoden zijn resultaten voor de leerkracht snel zichtbaar waardoor het mogelijk is om directe feedback te geven aan de leerling. Gestelde doelen worden gemeten en bij een onvoldoende resultaat volgt extra ondersteuning door middel van verlengde instructies of inzet van extra leermiddelen. 

Om vast te stellen of de kinderen de aangeboden stof beheersen en of ze vorderingen maken nemen we toetsen af. We maken gebruik van toetsen die horen bij de door ons gehanteerde lesmethodes (de methode-gebonden toetsen) en van methodeonafhankelijke toetsen die horen bij het leerlingvolgsysteem van het CITO. Daarnaast nemen wij een eindtoets af in groep 8. 

Voltijds Hoogbegaafde onderwijs-VHB

Toetsen

In de VHB-groepen wordt onderwijs aangeboden op diverse niveaus. De kernvakken worden compact aangeboden, maar altijd zal er naar de individuele leerling worden gekeken of extra inoefening noodzakelijk is. De VHB-leerling zal altijd verrijkings- en verdiepingsstof worden aangeboden. We toetsen volgens de denkmethoden Top-Down: de leerlingen worden vooraf getoetst(schaduw toetsen) en krijgen de lesstof op maat aangeboden. Er zal altijd een eindtoets worden afgenomen.  

Portfolio

Belangrijk is de verbinding tussen kind, ouders/verzorgers en leerkracht. Het portfolio is een document dat samen met de leerkracht en leerling wordt opgesteld. Tijdens de portfolio gesprekken worden de ouders hierbij actief betrokken.   

In het portfolio vindt u werkjes en een reflectie rapport van uw kind, Daarnaast schrijft de leerkracht een reflectie. Het portfolio wordt drie maal per jaar mee naar huis genomen. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van het kind. Het portfolio is de rode draad van het gesprek:

 • In november is het portfolio gericht op de executieve vaardigheden.
 • In februari en juni krijgt uw kind een portfolio mee naar huis  waar naast de executieve vaardigheden ook de zaakvakken en het IPC worden beschreven

De ouders worden in de gelegenheid gesteld om het  portfolio samen met de leerkracht, en vanaf groep 5 met de leerling, te bespreken. U wordt hiervoor uitgenodigd via Social School of rechtstreeks door de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school willen we in goede afstemming met u op zoek naar de best passende plek voor uw kind in het voortgezet onderwijs. We volgen hiervoor de POVO (primair onderwijs - voortgezet onderwijs) - procedure die is vastgesteld in de stad Utrecht. In groep 7 ontvangen de leerlingen een kijkrichting voor het voortgezet onderwijs. We baseren dat op de resultaten van de leerling op diverse toetsen en onze observaties van hoe uw kind op school werkt. In groep 8 bespreken wij met u in januari het voorlopig schooladvies. Wij formuleren dit voorlopig advies meervoudig. Dat betekent dat we altijd twee onderwijsniveaus noemen in het advies (uitgezonderd het vwo advies). Wij moeten dit voorlopig advies uiterlijk eind januari vastleggen in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerkracht(en) van uw kind bespreken deze adviezen met u. Het is goed te weten dat de adviezen binnen de school worden besproken en vastgesteld door de bovenbouwleerkrachten en intern begeleider.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Spits is een officiële Kanjerschool. In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. We investeren daarmee in een goed pedagogisch klimaat op school en richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze kinderen. Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. De volgende Kanjerafspraken staan daarbij centraal: 

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

Daarmee werken we aan de volgende doelen:

 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op
 • De leerkracht wordt gerespecteerd

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • We respecteren elkaar
 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven