KBS De Spits

Eifel 8 3524 HH Utrecht

 • Schoolfoto van KBS De Spits
 • Schoolfoto van KBS De Spits
 • Schoolfoto van KBS De Spits
 • Schoolfoto van KBS De Spits
 • Schoolfoto van KBS De Spits

Het team

Toelichting van de school

De leerkrachten die werken op de Spits zijn cruciaal om de doelstellingen te realiseren. Het vraagt namelijk om excellente en innovatieve professionals die intrinsiek gemotiveerd zijn en het maximale uit zichzelf willen halen. Zij ontdekken, ontplooien en benutten permanent hun talenten in hun werk. Zij worden door hun omgeving gestimuleerd en zij stimuleren op hun beurt hun omgeving. Door goede instructie, opbrengstgericht werken en klassenmanagement wordt de basis verbreed en versterkt. De leerkrachten benaderen de kinderen positief en met respect. Ze besteden op een systematische manier aandacht aan de wijze waarop kinderen leren en met elkaar samenleven en doen dit op een respectvolle, plezierige en veilige manier. Zij zorgen voor een goed pedagogisch en didactisch klimaat.

Kinderen en ouders/verzorgers op de Spits worden gezien en gehoord. Er is aandacht en interesse voor zowel kinderen als ouders/verzorgers en er wordt tijd voor hen vrijgemaakt als dit nodig is.

Voltijds Hoogbegaafde onderwijs-VHB

Het VHB team bestaat uit:

 • Een coördinator die tevens de taak heeft de leerkrachten te coachen en leerlingen te begeleiden.
 • Een Intern begeleider (IB)
 • De (groeps)leerkrachten  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms komt het voor dat een leerkracht moet worden vervangen, dit kan zijn door ziekte of andere omstandigheden. De vervangingen worden gedaan door leerkrachten in de flexibele schil van de school en anders wordt gebruikgemaakt van diensten van een uitzendbureau waarmee de Stichting KSU een overeenkomst is aangegaan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Spits biedt naast het reguliere onderwijs ook voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Dit onderwijs is ingericht rondom niveaugroepen waardoor zo optimaal mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen en gericht gewerkt kan worden aan hun ontwikkelpunten.  

De voltijd HB sectie maakt nadrukkelijk deel uit van de Spits. Hierdoor vindt er steeds intensieve samenwerking en uitwisseling plaats tussen het reguliere- en het HB onderwijs. Kennis en ervaring worden gedeeld, en er wordt gewerkt vanuit een overkoepelende, gezamenlijke visie op onderwijs. Leerlingen binnen het voltijd HB onderwijs nemen deel aan alle activiteiten binnen de Spits, zoals buitenspelen, vieringen, projecten en schoolkampen waardoor er een natuurlijke integratie plaatsvindt.  Expertisecentrum De Spits heeft een nauwe samenwerking met het Samenwerkingsverband PO (Primair Onderwijs) Utrecht. Door dit samenwerkingsverband is in het afgelopen jaar samen met de diverse besturen binnen het PO een duidelijke visie op het onderwijs aan begaafde leerlingen in de gemeente Utrecht geformuleerd. Voortvloeiend uit deze visie vervult de voltijd HB-sectie van de Spits een sleutelrol in het opzetten van een expertiseteam dat de scholen binnen de gemeente gaat bedienen op het vlak van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dit zal zowel gaan om het opzetten van een databank als het verlenen van praktische hulp en ondersteuning aan scholen bij het vormgeven van onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen en het organiseren van seminars en lezingen e.d. 

Toelating

Leerlingen kunnen worden geplaatst binnen ons voltijd HB-onderwijs met een positief advies van het SWV Utrecht PO en een psychodiagnostisch onderzoek waaruit een hoogbegaafd profiel blijkt. Dit psychodiagnostisch onderzoek moet afgenomen zijn door specifieke onderzoeksbureaus waar het SWV Utrecht PO afspraken mee gemaakt heeft over de eisen van het onderzoek. De consulent kan vertellen welke onderzoeksbureaus en eisen dit betreffen.  Bent u een school buiten de gemeente Utrecht en overweegt u samen met ouders voltijd HB-onderwijs voor een leerling op één van de Utrechtse scholen? Neem dan contact op met uw eigen samenwerkingsverband.

Voltijds Hoogbegaafde onderwijs-VHB

Er zijn vijf groepen op De Spits waarin voltijd onderwijs gegeven wordt aan hoogbegaafde basisschoolleerlingen in de groepen 3 tot en met 8. Daar waar mogelijk wordt er groepsdoorbroken in niveaugroepen gewerkt. De leerlingen krijgen de kernvakken (taal, rekenen, spelling) compact aangeboden en hebben een curriculum op HB-niveau (passend onderwijs). De leerlingen krijgen de leerstof aangeboden volgens de denkmethoden Top-Down. Dit wordt beschreven in de missie en visie. Het voornaamste doel is het ontwikkelen van executieve vaardigheden, leren-leren en eigenaarschap. In de middag werken deze groepen projectmatig, waarbij samenwerken (binnen de groep en groepsoverstijgend), het toepassen van de basis (executieve) vaardigheden en het vormgeven van een eigen leercyclus centraal staan.  

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken in de groepen 1 en 2 op verschillende niveaus om zo elk kind het juiste onderwijsaanbod te geven. Belangrijk is om te kijken naar de onderwijs-, en ondersteuningsbehoeften van kinderen. 

Vanaf schooljaar 2020/2021 beschikken we over de nieuwste versie van Kleuterplein. Kleuterplein is een methode waarin alle domeinen van het kleuteronderwijs aangeboden wordt; van rekenen en lezen tot beeldende vorming en muziek. Kleuterplein werkt met doorgaande leerlijnen en duidelijke lesdoelen.

De leerlingen in de groepen 1 en 2 worden door de leerkrachten geobserveerd d.m.v. de methode “Kijk”. Deze methode volgt de leerling op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalvaardigheid, de motoriek, de cognitieve ontwikkeling en het speelwerkgedrag van de leerling. Door leerlingen op deze manier te volgen zijn leerkrachten in staat een goed beeld te vormen van de ontwikkeling van elke individuele leerling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voltijds hoogbegaafde onderwijs- VHB  onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

 • Lezen:2 uur per leerjaar
 • Taal: 4,5 uur per leerjaar
 • Rekenen/wiskunde: 4 uur per leerjaar
 • International Primary Curriculum (IPC): 4 uur per leerjaar
 • Kunstzinnige vorming/muziek/drama: 1 uur per leerjaar
 • Bewegingsonderwijs: 1, 40 uur per leerjaar
 • Engelse taal: 30 min leerjaar 3-4; 1 uur leerjaar 5-8
 • Schrijven: 1 uur leerjaar 3-4; 30 min leerjaar 5-6; 20 min leerjaar 7-8
 • Social Emotionele ontwikkeling/kringactiviteit: 2 uur per leerjaar
 • Diverse projecten, o.a. Scratch/Python, filosofie, debatteren: 1 uur per leerjaar
 • Topo/verkeer/weektaak: 50 min leerjaar 3-6; 1 uur leerjaar 7-8
 • Voorlezen/educatieve filmpjes o.a. jeugdjournaal: 2,50 uur per leerjaar

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Spits kenmerkt zich als een hecht, betrokken en professioneel team waarbij veiligheid en vertrouwen in de leerling-leerkracht relatie de basis is van het onderwijs. De leerling staat centraal. We kijken daarbij naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind en naar de mogelijkheden om binnen het onderwijs hier zo goed mogelijk aan te voldoen. De inhoud van de leerstof passen we zoveel mogelijk aan op het niveau van het kind. In de groepen werken we met drie verschillende instructieniveaus. Wij hechten veel waarde aan een efficiënte en goede samenwerking met ouders, externe specialisten en kernpartners, zodat we met elkaar de ontwikkeling van onze leerlingen optimaal kunnen volgen. 

Daarnaast zijn er op De Spits vijf groepen waarin voltijd onderwijs gegeven wordt aan hoogbegaafde basisschoolleerlingen in de groepen 3 t/m 8. Er wordt grotendeels groepsdoorbroken in niveaugroepen gewerkt.  De leerlingen krijgen de kernvakken compact aangeboden en?hebben een curriculum op HB-niveau (passend onderwijs). Met als voornaamste doel het ontwikkelen van executieve vaardigheden, leren leren en eigenaarschap. In de middag werken deze groepen projectmatig: waarbij samenwerken (binnen de groep en groepsoverstijgend), het toepassen van de basis (executieve) vaardigheden en het vormgeven van de eigen leercyclus centraal staan. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn een ambitieuze school waar onderwijs continue wordt gemonitord en ontwikkeld.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kindplein

Op school hebben we een Kindplein waar logopedie en oefentherapie wordt aangeboden. Doordat dit in school is gehuisvest is er tijdswinst -kinderen zijn minder lang weg van school- en uitwisseling van deskundigheid met het team. Dit komt de behandeling van de kinderen ten goede.

Terug naar boven