KBS Wijzer aan de Vecht

Jan van Ransdorpstraat 32 3554 VZ Utrecht

  • Schoolfoto van KBS Wijzer aan de Vecht
  • Kinderen onthullen kunstwerken over de kernwaarden tijdens de heropening van de school.
  • Schoolfoto van KBS Wijzer aan de Vecht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij hebben dit schooljaar gekozen voor de IEP toets. Deze toets is voor onze doelgroep gebruiksvriendelijker omdat er in het toets boekje geschreven mag worden en omdat de teksten meer aansluiten bij de belevingswereld. De kinderen waren daardoor veel meer gemotiveerd en minder zenuwachtig. Ze hebben boven verwachting gepresteerd en wij zijn daar heel trots op. Voor een aantal kinderen hebben wij een hoger advies kunnen uitbrengen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het afgelopen schooljaar 2015-2016 hebben wij de kinderen naar de volgende schooltypen verwezen:

Pro: 10,5%

BBL: 5,2%

KBL: 10,5%

G/Tl: 52,6%

Havo: 15,7%

VWO: 5,2%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven