Basisschool de Beiaard

Van Loonlaan 46 3571 XV Utrecht

  • Werken aan een opdracht
  • Voorlezen als een kampioen
  • Onze groepen 4 t/m 7 gaan jaarlijks samen op kamp, een voorbeeld van een verticale activiteit.
  • De weekafsluiting vindt periodiek plaats. Alle groepen dragen bij aan de voorstelling op hun eigen wijze.
  • Groep 8 maakt de musical, samen met de leerkrachten, helemaal zelf. Alle scenes worden geschreven, kostuums en podium ook zelf ontworpen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 maken de leerlingen de eindtoets basisonderwijs van het CITO. Deze toets meet de prestaties van ieder kind in taal, rekenen en informatieverwerking. De CITO - eindtoets bepaalt mede voor welke vorm van voortgezet onderwijs uw zoon/dochter het meest geschikt is. De prestaties van alle leerlingen in groep 8 bij elkaar zeggen iets over de resultaten die onze school behaalt. Het eindresultaat van alle scholen in Nederland ligt tussen de 500 en 550; het landelijke gemiddelde ligt rond 535.Naast de individuele scores van de kinderen krijgen wij ook twee schoolscores. We kunnen dan zien hoe onze school scoort ten opzichte van alle deelnemende scholen en ten opzichte van scholen die qua populatie met onze school overeen komen. Onze leerlingen scoren jaarlijks ruim boven het landelijk gemiddelde van de CITO eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden gemeten door CITO toetsen en methode toetsen. In het nieuwe schooljaar 2023-2024 gaan wij over naar IEP, omdat dit beter aansluit bij ons onderwijs, vanwege het bredere beeld van hoofd, hart en handen. En tevens de eigen analyse van kinderen over hun groei. 

Toetsresultaten worden geanalyseerd door de IBer, vervolgens besproken in periodiek overleg directeur en IBer en door de IBer besproken met de leerkracht. Waar nodig worden interventie-afspraken gemaakt. Ook worden de tussentijdse resultaten met het hele team besproken. Oer bouw worden deze diepgaander geanalyseerd en een plan van aanpak per halfjaar gemaakt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We tekenen hierbij aan dat het beeld dat een CITO - toets oplevert niet veel zegt over de schoolloopbaan van uw kind(eren) op het Voortgezet Onderwijs. Er zijn meer factoren die bepalen hoe uw kind zich binnen het Voortgezet Onderwijs ontwikkelt. Wij gaan uit van de mogelijkheden en onmogelijkheden van ieder kind. Dit betekent dat we niet alleen kijken naar toets resultaten, maar ook naar andere zaken zoals zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit, doorzettingsvermogen, etc. We kijken hierbij kansrijk naar hoe de kinderen zich ontwikkelen. Op basis van al deze gegevens komen wij tot een verantwoord schooladvies voor uw kind. Welk advies uw kind ook krijgt: Wij zijn trots op het behaalde resultaat!
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfbewustzijn. Sociale competenties dragen dbij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.  Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?Het sociaal-emotionele welbevinden van de kinderen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoordelijke burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met en zorgzaam zijn voor de mensen en de wereld om hen heen. De ontwikkeling van de groep en de individuele kinderen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking besproken (leerkracht en IB’er). Maar ook tijdens zorgvergaderingen met het hele team. Het schoolklimaat wordt in kaart gebracht middels met de KIVA monitor. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Zorgzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de opbrengsten aan het einde van de schoolperiode aan de hand van de scores op de Cito-Eindtoets van de laatste drie schooljaren. De opbrengsten op De Beiaard zijn goed. De schoolscores liggen in 2015, 2016 en 2017 namelijk boven de bovengrens die de inspectie hanteert voor scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. In 2019 liggen de scores wat lager door het effect van de bezettingsproblematiek. De inspectie bezoekt de school eens in de vier jaar. In juni 2018 heeft de inspectie onze school bezocht. De Beiaard kreeg op 3 van de 4 indicatoren een voldoende. De kwaliteit is weliswaar op orde maar het kwaliteitssysteem dat de school hanteert moet zichtbaarder cyclisch worden ingezet. Hiervoor zijn inmiddels de nodige verbeteracties uitgevoerd en zichtbaar en door de inspectie in juni 2019 ook met voldoende beoordeeld.

Terug naar boven