Basisschool de Beiaard

Van Loonlaan 46 3571 XV Utrecht

  • Werken aan een opdracht
  • Voorlezen als een kampioen
  • Onze groepen 4 t/m 7 gaan jaarlijks samen op kamp, een voorbeeld van een verticale activiteit.
  • De weekafsluiting vindt periodiek plaats. Alle groepen dragen bij aan de voorstelling op hun eigen wijze.
  • Groep 8 maakt de musical, samen met de leerkrachten, helemaal zelf. Alle scenes worden geschreven, kostuums en podium ook zelf ontworpen.

Het team

Toelichting van de school

Op de Beiaard zijn 21 leerkrachten werkzaam, waarvan 1 volledig en 20 parttime. Daarnaast is er een conciërge op school werkzaam. Zie voor wie is wie ook: Informatie team de Beiaard

Binnen het team zijn er een aantal specialisaties waaronder, een ICT coördinator, een rekenspecialist, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een vakleerkracht beeldende vorming, een vakleerkracht muziek en een intern begeleider. De intern begeleider heeft de verantwoordelijkheid over de zorg aan de kinderen binnen de school. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het op de juiste wijze zorg geven aan de kinderen.

De Beiaard werkt met een managementteam, dat bestaat uit de bouwcoördinatoren, de intern begeleider en de directeur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Beiaard kent een relatief stabiele organisatie waarbij de leerkrachten veelal al langer jaren aan school verbonden zijn. Het ziekteverzuim is laag. Voor vervanging putten we in eerste instantie uit de eigen parttimers en ondersteuners en in tweede instantie uit de invalpool. Mocht dat onvoldoende soelaas bieden dan kijken we waar we tot een andere creatieve oplossing kunnen komen. In de afgelopen twee jaar met corona én een groot lerarentekort, is dit soms uitdagend geweest. Het is niet vaak voorgekomen dat we groepen geen onderwijs konden bieden. Echter wordt dit ook ingewikkelder met een groeiend lerarentekort. We zetten daarom soms ook andere organisaties, zoals Talentiko in, zodat leerlingen naar school kunnen en er een alternatief lesprogramma is. Streven is altijd zoveel mogelijk kwaliteit van onderwijs bieden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We kiezen op de Beiaard bewust voor heterogene kleutergroepen. Het belangrijkste argument hiervoor is het feit dat de oudere kleuters een voorbeeld zijn voor de jongere kinderen. Deze laatste kunnen zich ook optrekken aan de oudere kinderen. Er wordt samen op speelse wijze geleerd. Vanaf groep 3 kiezen we voor homogene groepen. In de tweede helft van groep 2 werken we met klassenverkleining. Alle groep 2 kinderen uit de drie kleutergroepen gaan een dagdeel per week met een leerkracht aan de slag als extra voorbereiding op groep 3. zowel cognitief als sociaal. 

Wij willen dat ieder kind gezien wordt, ook op het cognitieve vlak. Dit houdt in dat er ook op dit terrein zoveel mogelijk gedifferentieerd moet worden. Deze differentiatie betreft  de kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstof, maar ook de kinderen waarvoor de leerstof die de methode aanbiedt niet genoeg uitdaging biedt. Dit alles is het beste haalbaar in homogene groepen. We werken o.a. met een (gedifferentieerde) weektaak, de dagtaak, de + taken, het compacten bij rekenen en verlengde instructie.

Samenwerken is een zeer belangrijk gegeven in onze school. Samenwerken en samenspelen. En niet alleen met de kinderen uit de eigen groep, maar ook met oudere en/of jongere kinderen.

De kinderen leren . . .

  • zich te richten op anderen en die duidelijk te maken wat zij willen.
  • hulp te vragen en te geven.
  • om te gaan met anderen dan alleen vriendjes of vriendinnetjes.
  • respect voor elkaar te hebben.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande zijn richttijden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op het gebied van remedial teaching, (hoog)begaafdheid, dyslexie, rekenen, ad(h)d en faalangst is er zorgdeskundigheid in school aanwezig. Alle specifieke zorg die we zelf niet in huis hebben betrekken via de CED-groep,het samenwerkingsverband, de buurtteams en andere externe partijen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school heeft de afgelopen jaren vanuit de NPO gelden gewerkt aan een divers en gedifferentieerder aanbod voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Vanuit de visie dat ieder kind leert. Twee leerkrachten uit het team zijn vanuit hun expertise 1 dag per week ambulant in te zetten. Zij ondersteunen leerkrachten, ontwikkelen visie, inhoud en materialen, verhogen de kennis binnen het team en begeleiden leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Geen toelichting nodig

Terug naar boven