Basisschool de Beiaard

Van Loonlaan 46 3571 XV Utrecht

  • Werken aan een opdracht
  • Voorlezen als een kampioen
  • Onze groepen 4 t/m 7 gaan jaarlijks samen op kamp, een voorbeeld van een verticale activiteit.
  • De weekafsluiting vindt periodiek plaats. Alle groepen dragen bij aan de voorstelling op hun eigen wijze.
  • Groep 8 maakt de musical, samen met de leerkrachten, helemaal zelf. Alle scenes worden geschreven, kostuums en podium ook zelf ontworpen.

In het kort

Toelichting van de school

De Beiaard: de school waar ieder kind gezien wordt.

De Beiaard is een kleinschalige school in de wijk Tuindorp-Oost, waar iedereen elkaar kent. Er heerst een open, informele en persoonlijke sfeer.  Als van oorsprong katholieke basisschool besteden we aandacht aan het omgaan met elkaar en de wereld om ons heen. We maken hierbij gebruik van KIVA.

Onze leerlingen verlaten de Beiaard als sociaal vaardige, zelfstandige kinderen met zelfvertrouwen, zelfkennis, weerbaarheid en veerkracht. Onze leerlingen hebben oog voor ander en de wereld waarin ze leven en gaan hier met respect en begrip mee om. Onze leerlingen kunnen door hun brede ontwikkeling van kennis en kunde volwaardig deelnemen aan de huidige en toekomstige samenleving. 

Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin. Daarbij richten we ons enerzijds op het je eigen maken van kennis en vaardigheden (breed en specifiek), anderzijds op de sociale ontwikkeling (hoe verhoud je je tot anderen en de maatschappij) van het kind en tot slot de persoonlijke ontwikkeling (persoonsvorming, het ontwikkelen van autonomie en verantwoordelijkheid).   

De Beiaard wil dat kinderen in een rijke leeromgeving leren, waar spelen en creativiteit belangrijke elementen zijn. Ook voor de hele jonge kinderen is dit de basis om te komen tot ontwikkeling. Het tot spel komen is een basisbehoefte van jonge kinderen. Spel is van waarde voor verschillende gebieden van de kinderlijke ontwikkeling; de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de intellectuele ontwikkeling.  

Er is ruimte om te kijken naar de individuele behoeften van het kind en er is zicht op de ontwikkeling van het kind. Kinderen én leerkrachten leren van en met elkaar. Kinderen leren onder andere van elkaar door verticale activiteiten.  

Er is een grote ouderbetrokkenheid bij onze school. Deze is goed georganiseerd in de oudervereniging "schOUDERS onder de Beiaard". 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind wordt gezien
  • Ieder kind leert
  • Motivatie doet ertoe
  • Kinderen leren samen
  • Ruimte om te ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Beiaard is een middelgrote school en ligt in de rustige wijk Tuindorp-Oost. Het leerlingaantal bedroeg op 1 oktober 2022 225 leerlingen. Op 1 oktober 2023 zijn dat 234 leerlingen.

De school heeft 3 heterogene kleutergroepen die in augustus elk met ongeveer 20 leerlingen starten en daar komen door het jaar heen in iedere groep 10 of 11 vierjarigen bij. Groep 3 t/m 8 zijn homogene groepen van tussen de 26-32 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Verdere toelichting niet nodig

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven