basisschool Joannes XXIII

Neckardreef 115 3562 CM Utrecht

  • Ziet u de Romeinse XXIII?
  • In kleine groepjes aan de slag met de opdracht!
  • Vrijwilligers van een bedrijf samen aan de slag met de kinderen!
  • Zo willen de kinderen in de wijk leven en omgaan met elkaar!
  • Wat vertelt die beer toch allemaal?

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 maken de leerlingen de eindtoets basisonderwijs van het CITO. Deze toets meet de prestaties van ieder kind in taal, rekenen en informatieverwerking. De kinderen maken ook het onderdeel wereldoriëntatie. De CITO - eindtoets bepaalt mede voor welke vorm van voortgezet onderwijs uw zoon/dochter het meest geschikt is. De prestaties van alle leerlingen in groep 8 bij elkaar zeggen iets over de resultaten die onze school behaalt. Het eindresultaat van alle scholen in Nederland ligt tussen de 500 en 550; het landelijke gemiddelde ligt rond 535.Naast de individuele scores van de kinderen krijgen wij ook twee schoolscores. We kunnen dan zien hoe onze school scoort ten opzichte van alle deelnemende scholen en ten opzichte van scholen die qua populatie met onze school overeen komen. Onze leerlingen scoren jaarlijks goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de CITO eindtoets.

De afgelopen jaren hebben wij goede resultaten laten zien op de CITO-eindtoets. De onderzoeksredactie van RTL Nieuws vergeleek de eindtoetsresultaten van Nederlandse basisscholen op een zo eerlijk mogelijke manier. Dat doen zij door rekening te houden met de samenstelling van een school. In 2019 haalde de school een CITO score van 539,2. Vergelijkbare scholen haalden 532,2. De hoge score die wij behaalden werd door RTL beoordeeld met een 8,3 !! Slechts één school in Utrecht behaalde een hoger cijfer! Wij eindigden dus op de tweede plaats! Dat zegt wel iets over de kwaliteit bij ons op school!!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school hanteert jaarlijks de CITO toetsen op het gebied van begrijpend lezen, spelling, technisch lezen, rekenen en wiskunde, taal voor kleuters en rekenen en woordenschat. Per groep hanteren wij eigen doelen. Na iedere CITO toets worden de resultaten besproken met de groepsleerkrachten en gaan we na waar het goed gaat en waar nog verbetering nodig is. Vervolgens worden er vervolgafspraken gemaakt met kind, ouder en leerkracht en verwerkt in een groepsplan. Belangrijk om te vermelden is dat wij niet alleen kijken naar de CITO toetsresultaten, maar ook naar de resultaten van de toetsen die bij de methoden horen en natuurlijk de observaties van de leerkracht. Zo krijgen wij een goed beeld van de resultaten van de kinderen. De Tussentoetsen worden ook besproken met het team, om zo samen te kijken naar wat goed gaat en waar misschien verbeteringen of een andere aanpak moet komen. Leren van en met elkaar. En we zijn samen verantwoordelijk voor de resultaten.

Wij kijken met name naar de referentieniveaus. De referentieniveaus zijn beschrijvingen van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen op de verschillende overgangsmomenten van het onderwijs. Deze zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat er in het hele Nederlandse onderwijs concrete doelen zijn om naartoe te werken. Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. Als school bepalen wij ook onze eigen ambities die net boven de niveaus liggen die de inspectie hanteert. Wij leggen de lat hoog!

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren heeft de Joannes XXIII hoge scores gehaald  We tekenen hierbij aan dat het beeld dat een CITO - toets oplevert niet veel zegt over de schoolloopbaan van uw kind(eren) op het Voortgezet Onderwijs. Er zijn meer factoren die bepalen hoe uw kind zich binnen het Voortgezet Onderwijs ontwikkelt. Wij gaan uit van de mogelijkheden en onmogelijkheden van ieder kind. Dit betekent dat we niet alleen kijken naar toets resultaten, maar ook naar andere zaken zoals zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit, doorzettingsvermogen, etc. Op basis van al deze gegevens komen wij tot een verantwoord schooladvies voor uw kind. Welk advies uw kind ook krijgt: Wij zijn trots op het behaalde resultaat!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk om te weten of kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Wij laten daarom jaarlijks de kinderen de sociale veiligheidsvragen invullen. Hierdoor krijgen wij een inzicht in hoe de kinderen de veiligheid op school ervaren. Met de (individuele)kinderen worden, waar nodig, de resultaten besproken en eventuele vervolgstappen gemaakt. Wij zijn van mening dat een kind zich in alle veiligheid moet kunnen ontwikkelen. Dan pas kan een kind goed presteren. De school heeft ook de beschikking over een pestprotocol en handelt indien nodig, conform dit protocol.

Daarnaast werken wij met Stoeltjesdans. Een aantal keren per jaar krijgen kinderen vragen over het omgaan met elkaar, de samenwerking met elkaar, etc. Hiermee brengen wij het sociaal klimaat in kaart. Op basis van de antwoorden van de kinderen ontvangt de leerkracht direct een overzichtelijk rapport met de testresultaten. Zo kan hij /zij eenvoudig en snel een nieuwe klasindeling maken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • samenwerken
  • win-win oplossingen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de opbrengsten aan het einde van de schoolperiode aan de hand van de scores op de Cito-Eindtoets van de laatste drie schooljaren. De opbrengsten op onze school zijn goed. De schoolscores liggen in 2017, 2018 en 2019 namelijk ver boven de ondergrens die de inspectie hanteert voor scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie.

Dit betekent dat de inspectie het vertrouwen heeft dat de school goed onderwijs biedt aan alle kinderen. De Joannes XXIII heeft een basisarrangement: de inspectie bezoekt de school eens in de vier jaar. In november 2018 heeft de inspectie onze school bezocht in het kader van het thema rekenonderwijs. De inspectie is tevreden over de wijze waarop wij met rekenen bezig zijn: het aanbod, de ondersteuning en begeleiding, het inzicht in de rekenresultaten, de aanpak, etc.

Terug naar boven