basisschool Joannes XXIII

Neckardreef 115 3562 CM Utrecht

 • Ziet u de Romeinse XXIII?
 • In kleine groepjes aan de slag met de opdracht!
 • Vrijwilligers van een bedrijf samen aan de slag met de kinderen!
 • Zo willen de kinderen in de wijk leven en omgaan met elkaar!
 • Wat vertelt die beer toch allemaal?

Het team

Toelichting van de school

Op de Joannes XXIII zijn in totaal 28 enthousiaste medewerkers werkzaam, waarvan 1 volledig en 27 parttime. In totaal 21 leerkrachten geven in duoverband les aan de kinderen. Daarnaast zij er meerdere onderwijsondersteunende personeelsleden, die ingezet worden om kinderen extra te helpen. 

Voor gymnastiek hebben wij een vakleerkracht. En voor de zorg is er een intern begeleider. De intern begeleider heeft de verantwoordelijkheid over de zorg aan de kinderen binnen de school. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het op de juiste wijze zorg geven aan de kinderen. Op school zijn ook een logopediste en een kinderoefentherapeut van Kind en Motoriek aanwezig.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn aangesloten bij de organisatie PIO. Indien een leerkracht verlof heeft of ziek is, doen wij een aanvraag bij PIO voor een invalleerkracht. In deze tijd is het heel moeilijk om vervangers te vinden. Er is een groot tekort aan leerkrachten. Niet alleen bij ons op school, maar in alle grote steden. Indien het via PIO niet lukt, zoeken we naar andere mogelijkheden. Maar als het niet lukt, kunnen we niet anders dan de kinderen vrij te geven. Dat doen wij liever niet, maar soms zijn er gewoon geen andere oplossingen. Vanaf de tweede dag van thuiszijn is het streven dat wij dan zorgen voor thuisonderwijs.

Via SocialSchools wordt u op de hoogte gehouden van absenties van leerkrachten. Houdt u daar dus rekening mee. Soms kan het zijn dat wij 's morgens vroeg een ziekmelding van een leerkracht krijgen. Dat wordt dan gelijk doorgegeven aan u via Social Schools.

  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bibliotheek op school

Lezen en met name plezier in lezen is enorm belangrijk. Daar besteden wij als school heel veel aandacht aan. Sinds het schooljaar 2021-2022 beschikt de school over een prachtige bibliotheek met wel 1000 nieuwe boeken! Om kinderen goed voor te bereiden op de informatiemaatschappij zetten we ons op de Joannes XXIII structureel in op leesbevordering. Hiermee worden leesmotivatie, leesplezier en leesgedrag van de leerlingen gestimuleerd en daardoor wordt een stevige basis gelegd voor goede technische leesvaardigheid en begrijpend lezen. 

Bewegingsonderwijs (gym)

Op onze school geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs twee keer per week gymles aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8, uitgezonderd groep 4. Deze groep krijgt één keer per week zwemles.

Muziek

Muziek wordt gegeven door vakdocenten van het de stichting MuziekRoute. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen van deze docenten zangles, uitgezonderd groep 5. De kinderen van deze groep kiezen aan het begin van het schooljaar uit de volgende instrumenten: viool, trompet, gitaar of slaginstrumenten. Vervolgens krijgen zij in kleine groepjes het gehele jaar les in het bespelen van deze instrumenten. Alles gebeurt onder schooltijd. De kinderen mogen de instrumenten ook mee naar huis nemen om te oefenen. De kinderen kijken uit naar deze lessen! Het is fantastisch om te zien en te horen hoe de kinderen met veel concentratie spelen!

De Wow!-Academie

“Als je kinderen woorden leert, leer je ze niet altijd kennis, maar als je ze kennis leert, leren ze altijd woorden.” - Catherine Snow

De WOW!-lessen bieden veel kennis over de wereld aan. In het onderwijs heet dat ‘Wereldoriëntatie’. Hiermee vergroten kinderen meteen hun woordenschat. Kennis van de wereld en woordenschat zijn belangrijke vaardigheden voor begrijpend lezen en luisteren. Deze vaardigheden heb je nodig om goed mee te kunnen komen op school en in je werk. Ook is er aandacht voor leesmotivatie. Een kind dat graag leest, leert vanzelf veel over de wereld en vergroot meteen ook zijn woordenschat. Daarnaast krijg je kennis van de wereld door er met anderen over te praten. Het actief gebruiken van taal leidt ook weer tot een betere taalontwikkeling van de kinderen. Met de WOW!-lessen legt het kind dus een stevige basis voor het voortgezet onderwijs. De lessen worden in blokken gegeven en iedere blok heeft een thema.

Elk thema omvat zes bijeenkomsten van 2,5 uur verdeeld over de volgende programma-activiteiten: 

 1. Een excursie of activiteit in de buurt;
 2. Een informatieve tekst over het thema; 
 3. Een video/film;
 4. Een interview met (gast)spreker;
 5. Een schrijfles;
 6. Een mondelinge presentatie.

De verbindingsgroep

Soms zijn kinderen die naar de kleuterklassen gaan, nog steeds peuters. Waar peuters heel sterk zijn in het non-verbaal uiten van gevoelens, kunnen kleuters woorden toevoegen aan die gevoelens. Waar een peuter de hele wereld betrekt bij het uiten van zijn gevoelens, kan een kleuter zichzelf geruststellen en troosten. Ze zijn zelfs in staat om in bepaalde situaties gevoelsuitingen te verbergen. Er valt beter te praten met een eigenwijze kleuter dan met een eigenwijze peuter. Maar naast dat een kleuter steeds beter verstaanbaar wordt, zijn ook de argumenten van de kleuter steeds sterker. Als een kind wel al de leeftijd heeft bereikt van 4 jaar om naar de kleuterklas te gaan, maar zich nog gedraagt als een peuter, is het beter om dit kind tijdelijk op te vangen in een groep, waarbij hij/zij nog wat langer een peuter kan zijn. En zo'n groep noemen wij de verbindingsgroep. Op het moment dat hij/zij gedragingen vertoont die meer passen bij een kleuter, stroomt het kind door naar de kleutergroepen. Dat kan al na een aantal maanden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterbouw wordt veel aandacht besteed aan (mondelinge) taal, voorbereidende rekenactiviteiten, woordenschat, creativiteit en werken we hard aan de voorwaarden voor het kunnen doorstromen naar groep 3. Kleuters gaan bij ons op dezelfde tijden naar school als de oudere kinderen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande tijdsindeling is een indicatie. In de wet staat alleen welke vakken op de basisschool aan bod moeten komen. Hoe leraren het aanbod verdelen over de schoolperiode en hoeveel tijd er per week aan een vak wordt besteed, is volledig aan de school.

Bij ons op school staat de verwerving van kennis voorop. Hoe meer kinderen weten, hoe meer ze kunnen leren. Wij besteden aan alle drie belangrijke domeinen veel aandacht: de persoonsvorming, het leren omgaan met elkaar (wereldburgerschap) en de leerstof. Wij willen dat kinderen veel leren op alle drie de gebieden. Veel tijd wordt ingeruimd voor de vakken taal , lezen en rekenen. Maar daarnaast besteden we natuurlijk ook tijd aan de creatieve ontwikkeling en bewegingsonderwijs.

Op de maandag en de dinsdag krijgen kinderen van de groepen 5 t/m 8 extra naschoolse lessen op onze eigen veelgeprezen Wow!- Academie. Wow staat voor Weten Over de Wereld). Op maandag krijgen de kinderen van de groepen 5 en 6 van 14.30-17.00 uur extra les over de Wereld en op de dinsdag van 14.30-17.00 uur zijn de kinderen van de groepen 7 en 8 aan de beurt. 

Als je kinderen woorden leert, leer je ze niet altijd kennis, maar als je ze kennis leert, leren ze altijd woorden.” - Catherine Snow

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We gaan niet uit van  ‘omgaan met verschillen’, maar van ‘uitgaan van verschillen’. Dat betekent dat we niet pas in actie komen, als een kind buiten de boot dreigt te vallen, maar dat we signalen al vroeg oppakken en ons aanbod laten aansluiten op wat uw kind nodig heeft.

De ambitie ligt hoog: we willen niet uw kind passend maken voor de school, maar de school zo passend mogelijk maken voor uw kind. Dat vraagt van onze professionals dat ze het onderwijs zo veel mogelijk afstemmen op wat kinderen nodig hebben. Wij denken daarbij dat juist de ‘gewone’ basisschool in de eigen buurt dé plek is voor de kinderen. Hier kunnen zij zich met elkaar in hun eigen sociale omgeving ontwikkelen. Het is gewoon een prima leerplek voor een respectvolle samenleving. Dit is de reden waarom wij zo veel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs de juiste ondersteuning willen bieden, ook de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, passend binnen de mogelijkheden van onze school. Het volledige schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage in de school

Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig op school

 • Aanbod dyslexie
 • Aanbod spraak/taal
 • Op niveau werken
 • Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen
 • Logopedie
 • Kind en motoriek

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben op school jarenlang tot voor kort een logopediste op school gehad. Door een tekort aan logopedisten is er nu even niemand aanwezig. Wij hopen zo snel als mogelijk weer logopedie aan te kunnen bieden.

Verder zal in het schooljaar 2022-2023 binnen de school een kindercoach ingezet worden voor kinderen die daar veel baat bij hebben.

Daarnaast willen wij dat de leerkrachten nog grotere vaardigheden ontwikkelen om de kinderen met extra ondersteuningsbehoeften nog meer te kunnen helpen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het peutercentrum: een slimme start voor jonge kinderen! Een goede start op de basisschool is van groot belang. In de eerste jaren van hun leven maken kinderen een snelle ontwikkeling door waarin ze van alles leren. Kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar leren op het peutercentrum spelenderwijs en worden zo goed voorbereid op de basisschool.

Daarnaast hebben wij, zoals al eerder beschreven, de verbindingsgroep opgezet, voor kleuters die nog even iets langer peuter mogen zijn. 

Terug naar boven