De Oase

Belcampostraat 9 3544 NE Utrecht

  • De school bestaat uit drie gelijke delen. Op de foto is een deel van de blauwe deelschool te zien, te herkennen aan de blauwe belijning.
  • De kinderen leren spelenderwijs in groep 1-2.
  • Alle kinderen krijgen natuurlijk hun eigen stoel.
  • Elke leerling heeft zijn/haar eigen taak. Zo leren kinderen verantwoording te dragen voor de omgeving en elkaar.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als eindtoets nemen we de toets van Cito af.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle scholen van stichting PCOU Willibrord gebruiken het systeem Parnassys, een leerlingvolgsysteem gecombineerd met een leerling administratiesysteem. De leerlingen worden regelmatig getoetst volgens de zogenoemde ‘methode-gebonden toetsen’. Daarnaast gebruiken we op het gebied van bijvoorbeeld rekenen & wiskunde, lezen en spelling elk half jaar de landelijk genormeerde toetsen van het Cito (Centraal instituut voor toetsontwikkeling). Deze toetsen worden afgenomen op basis van een vaste toetskalender met het bijbehorende ‘toetsprotocol’ van de stichting.

Op basis van de gegevens van de toetsen worden de groepsplannen en/of het leerstofaanbod – in kleine groepjes of aan individuele leerlingen – bijgesteld. 

De eindscores van de groepen 8 voor taal en rekenen liggen boven de minimale norm die voortkomt uit de zogenaamde "schoolweging".

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven