De Oase

Belcampostraat 9 3544 NE Utrecht

  • De school bestaat uit drie gelijke delen. Op de foto is een deel van de blauwe deelschool te zien, te herkennen aan de blauwe belijning.
  • De kinderen leren spelenderwijs in groep 1-2.
  • Alle kinderen krijgen natuurlijk hun eigen stoel.
  • Elke leerling heeft zijn/haar eigen taak. Zo leren kinderen verantwoording te dragen voor de omgeving en elkaar.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms heeft een leerkracht verlof of kan wegens ziekte niet naar school komen. 

Met het huidige lerarentekort kunnen wij helaas niet garanderen dat alle groepen altijd bemand zijn. We proberen op de volgende wijze de gevolgen voor de kinderen zo beperkt mogelijk te houden. Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht wordt eerst gekeken of er collega’s zijn die door een extra ruime aanstelling de groep over kunnen nemen. Als dat niet zo is, nemen we contact op met een organisatie die invallers levert. Soms is er iemand beschikbaar, regelmatig ook niet. Invallers die goed functioneren, worden tegenwoordig snel benaderd om bij een school in dienst te komen.

Een volgende mogelijkheid is om te kijken naar de beschikbaarheid van parttimers binnen school. Pas daarna wordt gekozen om een groep te verdelen over andere groepen. Dit is natuurlijk verre van ideaal, maar een haalbare oplossing voor een school als De Oase. MT-ers, IB-ers en vakleerkrachten hebben hun eigen belangrijke functie. Zij worden daarom zeer beperkt ingezet om groepen over te nemen. Stagiaires worden ook af en toe voor de groep gezet. Dit is alleen het geval bij stagiaires die al in hun eindfase van de opleiding zitten, hier geschikt voor zijn en als er achterwacht aanwezig is.

Mocht dit allemaal niet haalbaar zijn, zal de school vragen om de kinderen een dag thuis te houden. Ouders worden een dag van tevoren geïnformeerd hierover.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Om onze grote school van ongeveer 25 groepen overzichtelijk te houden, is de school opgedeeld in drie deelscholen met 8 groepen. Deze zijn herkenbaar aan een eigen kleur; blauw, paars of groen. In elke deelschool zijn groepen 1/2 t/m 8 gehuisvest.

Over bewegingsonderwijs en het buitenspelen volgt nu een korte toelichting:

Bewegingsonderwijs: In de kleutergroepen krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht. Vanaf groep 3 krijgen alle klassen 2 keer per week les van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. De school heeft een eigen gymzaal en een speellokaal in het gebouw.

In de ochtend- en middagpauze verzorgt een medewerker een leuk en gevarieerd aanbod voor de kinderen om zich te vermaken en maken ze kennis met verschillende activiteiten. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de onderwijstijd van leerjaar 1 en 2 zijn de kinderen bij zelfstandig werken bezig met activiteiten die met taal, rekenen, creativiteit, motoriek of spel te maken hebben.

Bij de groepen 3 t/m 8 hebben we er hier voor gekozen om dit niet als apart onderdeel te benoemen. Alle tijd voor taal, rekenen etc. staat bij het eigen vakgebied. Natuurlijk werken de kinderen uit deze groepen ook regelmatig zelfstandig aan bepaalde taken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Oase is een school in de Utrechtse wijk 't Zand. Leerlingen uit deze en omliggende wijken zijn welkom op de school. Twee aspecten zijn van belang om te noemen:

Specialisten

Vanwege de grootte van de school, zijn er vele specialisten in huis. Naast meerdere intern begeleiders, heeft de school ook vakspecialisten en een hoogbegaafdheidspecialist. Intern kan de school diagnostisch onderzoek uitvoeren, voor wat betreft technisch lezen en rekenen. De cyclus van Handelingsgericht Werken vormt de basis van de sterke ondersteuningsstructuur. Er wordt cyclisch gewerkt aan de juiste begeleiding van leerlingen, waarbij groepsplannen de basis vormen. Waar nodig wordt er een ontwikkelingsperspectief geschreven.  

Verrijking

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen verrijkingsonderwijs in de eigen groep. Leerlingen, voor wie dit nog niet voldoende is, bieden we uitdagende leeractiviteiten aan in een projectgroep. De school heeft daar specifieke voorwaarden aan verbonden, welke te vinden zijn in het beleidsplan 'Ontwikkelingsvoorsprong'. De onderwijstijd van deze leerlingen wordt middels compacten en verrijken anders ingezet. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Toegang tot de peuterspeelzaal betekent niet automatisch toelating tot de basisschool. 
Wanneer kinderen wel overstappen naar De Oase vindt er een "warme overdracht" plaats tussen een medewerker van de peuterspeelzaal en de school.

Terug naar boven