Protestants Christelijke Basisschool De Schakel

Bangkokdreef 4 3564 SC Utrecht

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Schakel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een collega ziek of afwezig is, proberen we dit eerst onderling op te lossen. Daarnaast kunnen we een beroep doen op de Flexpool, dit is een vervangingspool vanuit het bestuur. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan kunnen we een groep verdelen over de andere groepen. In het uiterste geval zullen we een groep naar huis sturen. Maar dat doen we natuurlijk alleen als het echt niet anders kan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Schakel werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. We zoeken bij alle leerlingen naar onderwijs op maat. Dat wil zeggen dat iedere leerling voor alle vakken aanbod op een passend niveau krijgt aangeboden.

Daarnaast wordt er een verdeling gemaakt in zogeheten 'bouwen'. De Schakel kent een onderbouw (groep 1/2), de middenbouw (groep 3,4 en 5) en de bovenbouw (de groepen 6,7 en 8).

De Schakel kent de volgende overlegstructuur:
* de teamvergadering: het hele team heeft maandelijks een overleg over informatie uit andere overlegvormen en lopende zaken      
* de 8 bouwvergadering: alle leerkrachten uit dezelfde bouw overleggen maandelijks over specifieke bouwaangelegenheden; er zijn drie bouwen: onderbouw (groepen 1 en 2), middenbouw (3-5) en bovenbouw (6-8)      
* het kaderoverleg: de directeur, de IB’ers en de bouwcoördinatoren overleggen maandelijks over de lopende zaken in de school      
* de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad hebben 6 tot 8 keer per jaar een overleg, waarvan er één gezamenlijk is

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn sterk in het begeleiden van kinderen met een taalachterstand. Er is een goede samenwerking met de logopediste op school, met het Aanmeldpunt cluster 2 en met de ambulante begeleiders vanuit Auris.

Wij zijn sterk in het begeleiden van kinderen met specifieke leer- en gedragsvragen. Er is een gedragsspecialist op school aanwezig (IB bovenbouw). Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om vanuit het Samenwerkingsverband advies en ondersteuning aan te vragen op het gebied van leer- en gedragsvragen. Tenslotte hebben we een intensieve samenwerking met Zien in de Klas (intelligentieonderzoek, dyslexieonderzoek en adviezen) en Sprekendlogopedie.nl (dyslexieonderzoek en behandeling).

Het is de ambitie van de komende jaren om het team meer te scholen op het gebied van meer- en hoogbegaafdenonderwijs. Er worden twee leerkrachten opgeleid tot specialist. Het is onze ambitie om het sociaal-emotioneel leren te borgen.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven