Utrechtse Schoolvereniging

Frans Halsstraat 22 A 3583 BP Utrecht

Schoolfoto van Utrechtse Schoolvereniging

In het kort

Toelichting van de school

Algemeen bijzonder onderwijs

Op de USV wordt algemeen bijzonder onderwijs gegeven. De term ‘algemeen’ geeft aan dat er sprake is van niet-confessioneel onderwijs. De gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen is het uitgangspunt. De term ‘bijzonder’ heeft betrekking op de bestuursvorm; de school wordt beheerd door een vereniging met alle ouders als leden.  De school onderhoudt contacten met andere scholen binnen en buiten de stad Utrecht.  

Ontstaansgeschiedenis

In 1919 werd de Utrechtse Schoolvereniging (USV) opgericht door een vereniging van ouders. De door de vereniging gestichte lagere school opende op 15 januari 1920 haar deuren in een houten gebouw op de hoek van de Frans Halsstraat en de Jan van Scorelstraat. Nadat het schoolgebouw in januari 1922 afbrandde, ontwierpen de architecten Op ten Noort, Rozenburg en Scheffer het huidige schoolgebouw in de stijl van de Amsterdamse School. Dit schoolgebouw werd in april 1923 geopend. Op het afdak prijken twee beelden: het luisterende meisje en de jongen met de bal. Zij symboliseren de leerlingen die hier leren en spelen.  

De school werd in de Tweede Wereldoorlog gevorderd door de Duitse bezetter. De leerlingen volgden toen lessen in het koetshuis van de familie Fentener van Vlissingen aan de Nieuwe Kamp. Tijdens de Hongerwinter van 1944 kregen de leerlingen les in groepjes bij ouders thuis. Na de bevrijding is het gebouw nog enige tijd als onderkomen gebruikt door  de Canadezen.  

Vooruitlopend op de Wet Basisonderwijs fuseerde de Utrechtse Schoolvereniging in 1983 met de Rooms Katholieke Montessori kleuterschool Oudwijk tot de huidige basisschool USV. In 1989 werden de kleuterschool en de lagere school ook fysiek samengevoegd in het schoolgebouw aan de Frans Halsstraat. Daartoe werd een nieuwe vleugel aangebouwd met vijf klaslokalen en een speellokaal.  

Sinds 2002 is het schoolgebouw een gemeentelijk monument. Haar historie wordt bewaard in het Utrechts Archief. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Zelfstandigheid
  • Solide basis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De USV hanteert het vijf gelijke dagen model, dit betekent dat alle kinderen op alle dagen van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. 
Vierjarigen zijn niet leerplichtig, daarom kunnen zij in overleg met de school vrije dagen opnemen. Vijfjarigen kunnen in overleg met de school enkele uren per week dispensatie krijgen, als zij vermoeid zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De USV beschouwt een goed pedagogisch en sociaal klimaat als de belangrijkste voorwaarde om te kunnen spelen en werken. Zowel de volwassenen als de kinderen functioneren het best in een prettige omgeving waar men elkaar met begrip en respect bejegent. In een sociaal veilige school kan ieder kind zichzelf zijn, zich prettig voelen en zich goed ontwikkelen. Het USV-team voert op verschillende niveaus beleid uit om een veilige leeromgeving te creëren.  De sfeer op school is rustig en prettig. Leerkrachten creëren in de klas een veilig pedagogisch klimaat. Zij bieden een gestructureerde, functionele en uitdagende leeromgeving, waarin respect voor elkaar en elkaars verschillen het uitgangspunt is. De leerkrachten besteden veel aandacht aan goede manieren en communicatieve vaardigheden en stimuleren zo respectvol gedrag en taalgebruik. Dit draagt eraan bij dat leerlingen interesse tonen in elkaar, inhoudelijk op elkaar reageren en ervaren dat zij plezier kunnen beleven aan deze manier van omgang. De leerkrachten bespreken de omgangsregels met de leerlingen en zij stimuleren de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen om zich hieraan te houden.  De leerkrachten hebben kennis van en zijn vaardig in het omgaan met groepsfasen, groepsdynamiek, groepsgedrag en ongewenst gedrag. Regelmatig vindt hier bijscholing voor plaats.
De leerkrachten willen voorkomende problemen zo snel mogelijk signaleren en erop inspelen. Dit doet de leerkracht tijdens het buitenspelen, kringactiviteiten, het werken in de klas en tijdens vrije momenten. De leerkracht let op alle aspecten van de ontwikkeling. Om  deze goed te kunnen volgen, werken we met de methode 'Zien'. 

Terug naar boven